Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A27/A12 Ring Utrecht ter inzage | De Utrechtse Internet Courant Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A27/A12 Ring Utrecht ter inzage | De Utrechtse Internet Courant

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A27/A12 Ring Utrecht ter inzage

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A27/A12 Ring Utrecht ter inzage
Kennisgeving A27/A12 Ring Utrecht

Kennisgeving
A27/A12 Ring Utrecht
Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A27/A12 Ring Utrecht
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ter inzage van 10 mei tot en met 20 juni 2016

De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk. Veel mensen maken dagelijks gebruik van de weg om hun bestemming te bereiken. De afgelopen jaren hebben daarom meerdere wegen rondom Utrecht al extra capaciteit gekregen. De A12 aan de zuidkant en de A27 ten oosten van Utrecht zijn nog niet aangepakt. Hier staan dan ook nog elke dag files.

Doel

Met de aanpak van de A27 en de A12 verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid van het verkeer rondom Utrecht. Daarbij is ook gezocht naar oplossingen om de leefkwaliteit in de omgeving niet verder te belasten en deze waar mogelijk te verbeteren.

Ontwerptracébesluit

In het ontwerptracébesluit staan de voorstellen voor de wijzigingen aan de A27 en de A12 en het eerste deel van de A28 bij Utrecht gedetailleerd beschreven. Het gaat om de uitwerking van de voorkeursvariant van de Ring Utrecht die in 2014 is gekozen. Om ervoor te zorgen dat het verkeer vlot en veilig kan doorstromen wordt de capaciteit van de A27 en A12 vergroot door het toevoegen van extra rijstroken. Het ontweven van verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is daarnaast een belangrijk onderdeel van het project.

Milieueffectrapport

Naast het ontwerptracébesluit ligt ook de milieueffectrapportage ter visie. Het doel van de m.e.r.-procedure is het milieubelang volwaardig mee te laten wegen in de besluitvorming. Om die reden zijn diverse varianten op hun effecten beoordeeld voordat de voorkeursvariant van de Ring Utrecht is bepaald. De milieueffectrapportage die deel uitmaakt van de m.e.r.-procedure, geeft een beschrijving van deze milieueffecten. Deze rapportage bestaat uit twee fasen te weten de eerste fase, waarbij het voorkeursalternatief is bepaald, en een tweede fase waarbij een aantal varianten binnen het voorkeursalternatief is beoordeeld. Onderdeel van die tweede fase is het Meest Milieuvriendelijk Alternatief. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage heeft al advies uitgebracht over de eerste fase en zal nog advies uitbrengen over de tweede fase.

Publieksparticipatie

Verschillende belangenorganisaties, belanghebbenden en omwonenden zijn in de afgelopen jaren bij de voorbereidingen voor het aanpassen van de Ring Utrecht betrokken. Uitgebreid onderzoek, overleg tussen betrokken partijen, adviezen van onafhankelijk deskundigen en meedenkbijeenkomsten met omwonenden en belangengroeperingen hebben uiteindelijk geleid tot de voorkeursvariant die in het ontwerptracébesluit is uitgewerkt. Ook de betrokken bestuursorganen zijn geraadpleegd. De verkregen informatie is samengebracht in het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport.

kaart_projecten_rws_regio_utrecht

Inzien

Het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport A27/A12 Ring Utrecht liggen met de andere relevante documenten ter inzage. Dit is een formeel participatiemoment dat de procedure volgt zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht. Vanaf 10 mei 2016 zijn de documenten te downloaden op de website van de directie Participatie, www.platformparticipatie.nl. Bovendien liggen de documenten vanaf die datum gedurende zes weken ter inzage op de volgende locaties:

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den Haag
 • Het provinciehuis van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht
 • Het kantoor van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2 in Utrecht
 • Het Stadskantoor van gemeente Utrecht, Stadsplateau 1 in Utrecht
 • Het gemeentehuis van Bunnik, Singelpark 1 in Odijk
 • Het gemeentehuis van Houten, Onderdoor 25 in Houten
 • Het kantoor van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten
 • Het gemeentehuis van Zeist, Het Rond 1 in Zeist
 • Het gemeentehuis van Nieuwegein, Stadsplein 1 in Nieuwegein
 • Het gemeentehuis van De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven

Uw mening geven

Iedereen kan van 10 mei tot en met 20 juni 2016 (zes weken) een zienswijze kenbaar maken. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport. Dat kunt u doen aan de hand van de volgende vragen:

 • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerptracébesluit of de andere documenten? Wilt u ook aangeven waarom u dat vindt, en hoe dat verbeterd zou moeten worden?
 • Zijn er naar uw oordeel belangen over het hoofd gezien en zo ja, welke?
 • Wordt u geraakt in uw belang, en zo ja, op welke wijze?

We ontvangen uw gemotiveerde zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via het zienswijzeformulier op www.platformparticipatie.nl. Zodra uw zienswijze is ontvangen, ontvangt u daarvan een bevestiging. U kunt uw mening ook op schrift zetten. In dat geval stuurt u uw brief, met vermelding van ‘zienswijze project A27/A12 Ring Utrecht’, naar de directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Zodra de schriftelijk ingediende zienswijze is ontvangen, verstuurt de directie Participatie een ontvangstbevestiging. U kunt uw mening ook mondeling doorgeven. Dit kan tijdens één van de informatiebijeenkomsten of door tijdens kantooruren te bellen naar 070 456 89 99.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens de periode van de ter visie legging organiseren we zes informatiebijeenkomsten waarvan twee bijeenkomsten reeds hebben plaatsgevonden. Deze informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor belangstellenden en belanghebbenden en vinden in de regio plaats. De bijeenkomsten zijn steeds van 16.30 uur tot 20.30 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen. U krijgt informatie aan de hand van onderzoeken, beelden, kaarten en een korte film. Deskundigen geven antwoord op al uw vragen.

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties:

 

Datum Tijdstip Locatie Adres Plaats
Maandag 23 mei 16:30-20:30u NBC Congrescentrum

 

Blokhoeve 1 Nieuwegein
Woensdag 25 mei 16:30-20:30u Provinciehuis Utrecht

 

Archimedeslaan 6 Utrecht
Maandag 30 mei 16:30-20:30u HF Wittecentrum

 

Henri Dunantplein 4 De Bilt
Dinsdag 7 juni 16:30-20:30u Restaurant ‘t Oude Tolhuys Weg naar Rhijnauwen 13-15 Utrecht

 

Tijdens deze bijeenkomsten komt u meer te weten over het project en de procedure en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Bovenwettelijke maatregelen

In het ontwerptracébesluit zijn geluidschermen opgenomen die nodig zijn om aan de wettelijke eisen voor geluid te voldoen. De minister heeft daarnaast 15 miljoen euro ter beschikking gesteld voor extra leefbaarheidsmaatregelen in het projectgebied van Ring Utrecht: de ‘bovenwettelijke’ maatregelen. De provincie Utrecht, de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat hebben samen onderzocht hoe deze 15 miljoen euro zo effectief mogelijk ingezet kan worden. Het doel is om (extra) maatregelen te treffen voor woningen met een hoge geluidbelasting.

De uitkomst is een voorlopig maatregelenpakket met op een aantal locaties extra en/ of hogere geluidschermen dan de wettelijk verplichte geluidsschermen. Tijdens de informatieavonden kunt u zien hoe dit voorlopige pakket van extra maatregelen eruit ziet.

U kunt op de informatieavonden of via www.provincie-utrecht.nl/bwmringutrecht uw mening hierover geven in de periode van 10 mei tot en met 20 juni 2016. Pas daarna wordt er een definitief besluit genomen over de bovenwettelijke maatregelen. Meer informatie vindt u op: provincie-utrecht.nl. De bovenwettelijke maatregelen maken geen deel uit van het ontwerptracébesluit.

Vervolg

Op basis van de ingediende zienswijzen en adviezen wordt het tracébesluit voorbereid. De minister stelt vervolgens het definitieve tracébesluit vast met daarbij een Nota van Antwoord waarin de reactie staat op alle ingediende zienswijzen. Ook het tracébesluit wordt weer zes weken ter inzage gelegd. Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit kunnen in beroep gaan tegen het tracébesluit.

Meer informatie

Op www.platformparticipatie.nl staat alle actuele informatie over het project; op www.ikgaverder.nl/documenten vindt u alle relevante documentatie van het project. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 8002 (gratis) of mailen naar ring-utrecht@rws.nl.

Meer informatie over de procedure vindt u op www.platformparticipatie.nl. Met vragen hierover kunt u bellen naar 070 456 89 99.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).