Utrecht vreest terugkeer van junkentunnel nu plannen van nieuw kabinet bekend worden Utrecht vreest terugkeer van junkentunnel nu plannen van nieuw kabinet bekend worden

Utrecht vreest terugkeer van junkentunnel nu plannen van nieuw kabinet bekend worden

Utrecht vreest terugkeer van junkentunnel nu plannen van nieuw kabinet bekend worden
Utrecht is bang dat de overlast en criminaliteit van ongedocumenteerden aanzienlijk toeneemt, wanneer de voorgenomen plannen van het nieuwe kabinet werkelijkheid worden. Er wordt zelfs gevreesd voor een herhaling van de situatie zoals die begin jaren 2000 in de tunnel onder Hoog Catharijne was.

Utrecht is bang dat de overlast en criminaliteit van ongedocumenteerden aanzienlijk toeneemt, wanneer de voorgenomen plannen van het nieuwe kabinet werkelijkheid worden. Er wordt zelfs gevreesd voor een herhaling van de situatie zoals die begin jaren 2000 in de tunnel onder Hoog Catharijne was.

Na maanden van onderhandelingen lijkt het erop dat Nederland een nieuw kabinet krijgt. PVV, VVD, NSC en BBB hebben een akkoord op hoofdlijnen gepubliceerd waarin de koers die de partijen willen varen te lezen is.

Op basis van dit akkoord en via contacten met verschillende ministeries ziet de gemeente dat Den Haag van plan is om geen geld meer te geven voor de zogenoemde Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV), waardoor Utrecht vier miljoen euro per jaar misloopt.

“We voorzien hierdoor aanzienlijke gevolgen voor de manier waarop we in Utrecht de opvang en begeleiding voor ongedocumenteerde mensen per 2025 uitvoeren”, schrijft het college van B&W.

De Utrechtse Werkwijze

Sinds 2001 werkt de gemeente bij de opvang van ongedocumenteerden samen met verschillende partijen, en dit wordt ‘De Utrechtse Werkwijze’ genoemd. “Deze werkwijze is gebaseerd op het uitgangspunt dat verblijf op straat – zonder begeleiding noch perspectief – niet alleen inhumaan is voor de betrokken persoon maar op maatschappelijk niveau ook leidt tot overlast en onveiligheid in de openbare ruimte.”

In 2019 is deze werkwijze aangepast toen de proef LVV van start ging. In deze pilot is gezocht naar een oplossing voor de mensen die geen recht op verblijf hebben. Sinds 2019 zijn 406 ongedocumenteerden uit de opvang gestroomd, waarvan het merendeel uiteindelijk toch in Nederland kon blijven. “Van de Utrechtse ingediende herhaalde asielaanvragen is de afgelopen vijf jaar […] 94 procent toegekend.”

Grote gevolgen

Naar alle waarschijnlijkheid krijgt Utrecht vanaf 2025 niet meer de vier miljoen euro per jaar van Den Haag voor deze aanpak. Hierdoor komt de begeleiding volgens de gemeente ‘zeer ernstig’ onder druk te staan. “We voorzien grote gevolgen en impact op levens van deze mensen, voor de veiligheid en gezondheid van hen, evenals op het gebied van openbare orde en veiligheidsproblematiek in de stad, die allen ook financiële consequenties zullen hebben.”

Zo vreest de gemeente onder meer dat seksuele uitbuiting en mensenhandel toeneemt. Ook wordt de druk op de verschillende instanties die deze mensen helpen nog groter omdat bijvoorbeeld het aantal buitenslapers toeneemt en daarmee ook de mentale problematiek zoals bijvoorbeeld verslavingen. Ook wordt de druk op onder meer politie en handhaving groter.

‘toename van overlast en criminaliteit zoals we die hadden in de ‘tunnel’ begin jaren 2000’

De gemeente vreest naar eigen zeggen voor een “toename van overlast en criminaliteit zoals we die hadden in de ‘tunnel’ begin jaren 2000, waarbij 17 procent van de populatie in de ‘tunnel’ bestond uit ongedocumenteerde mensen. De gevolgen zullen mogelijk nog steviger zijn in verband met de toename van dakloosheid bij ook andere groepen.”

Arbeidsmigranten

Een van die andere groepen zijn de arbeidsmigranten uit andere EU-landen. Van alle mensen die jaarlijks naar Nederland komen om te werken, belandt volgens de gemeente minder dan 1 procent op straat. Ondanks het lage percentage gaat het alsnog om zo’n 4.000 tot 8.000 mensen. Het college schrijft dat het nieuwe kabinet naar alle waarschijnlijkheid aanbevelingen uit een eerder verschenen rapport overneemt, om de situatie voor deze mensen te verbeteren. “Dat is positief, maar helaas (nog) niet voldoende om te voorkomen dat er EU-(arbeids)migranten dakloos worden.”

In Utrecht is het aantal dakloze arbeidsmigranten gegroeid van twintig naar tachtig personen, en ook landelijk zou het aantal toenemen. Eind 2022 is een aantal ministeries een pilot gestart en Utrecht is een van de plekken waar dit wordt uitgevoerd. De gemeente ontvangt hiervoor 950.000 euro per jaar.

Meer geld

Ondanks de nieuwe opvangplekken die voor deze mensen zijn geopend op de Stadsbrug en de Bantamstraat, slapen er gemiddeld enkele tientallen mensen uit andere EU-landen noodgedwongen buiten. “Dat is een onwenselijke situatie, zowel voor de veiligheid en gezondheid van deze mensen, als voor de overlast en onveiligheid die dit meebrengt voor de samenleving.”

‘We zien nu al overlast van deze groep op straat’

Er is volgens het college meer geld nodig, met name omdat deze groep de afgelopen jaren groter is geworden. Zo zegt de gemeente boven op het bestaande bedrag nog eens 800.000 euro per jaar nodig te hebben en ondanks dat de aanpak niet in het onderhandelingsakkoord is genoemd, is uit gesprekken met verschillende ministeries gebleken dat het doorzetten van deze pilot allesbehalve zeker is.

Wanneer de financiering vanuit het Rijk zou weggevallen zou dat volgens de gemeente grote gevolgen hebben. Zo moet dan bijvoorbeeld de dag- en nachtopvang voor deze groep sluiten. “We zien nu al overlast van deze groep op straat en in deze realiteit zal de overlast en openbare orde enorm toenemen. Dit betekent onder meer buitenslapers in de stad, overlast door dronken mensen en veel meer overlevingscriminaliteit.”

Statushouders

Het ziet er ook naar uit dat het nieuwe kabinet wil verbieden dat statushouders voorrang krijgen op sociale huurwoningen. Tot dit verbod er is gaat Utrecht naar eigen zeggen  ‘onvermoeibaar’ door met het uitvoeren van de wettelijke taak waarbij zij deze groep moet huisvesten.

Tot slot is op 1 februari van dit jaar de Spreidingswet ingegaan, maar het nieuwe kabinet heeft al aangegeven dat ze deze regeling weer wil afschaffen. Zolang de wet geldt, waarin staat dat alle gemeenten naar rato asielzoekers moeten opvangen, blijft de gemeente binnen deze kaders.

“We blijven ons sterk maken voor de Utrechtse invulling van de LVV, de opvang van EU-arbeidsmigranten en goede, menswaardige opvang asielzoekers (spreidingswet) en de huisvesting van statushouders zodat zij kunnen beginnen met inburgeren en zo hun bijdrage te kunnen leveren in de samenleving”, schrijft het college. “We zijn dan ook voornemens om met het nieuwe kabinet de gesprekken aan te gaan over de uitvoerbaarheid van allerlei plannen op het gebied van asiel en migratie.”

16 Reacties

Reageren
 1. Wim

  GL66 gaat een zware pijp roken met dit kabinet.
  Tijd om de plannen in een realistischere richting om te buigen.

 2. Johnny

  Utrecht wil echt koppig blijven.

 3. Koel Hoofd

  Die junkentunnel was in de jaren negentig al een begrip. Dankzij de opengrenzen kreeg de liberale Nederlandse houding tov junkies een internationale aanzuigende werking welke in 2000 merkbaar en zichtbaar werd.

  Grappig
  De nieuwe ‘radikaal’ rechtse PVV/VVD/NSC/BBb coalitie en onze kneiterlinkse gemeente willen eigenlijk gewoon hetzelfde, namelijk:
  Dat de inhumane toestanden en overlast met criminaliteit van ongedocumenteerden e.d. stopt.
  Lokaal doet men dat nu al vele jaren met opvang/huisvesting met verzorging en begeleiding naar een beter leven in NL onder het motto “ze blijven komen, de stakkers”, maar de nieuwe lichting in Den Haag geeft voorkeur aan een preventief restrictief toelatingsbeleid omdat NL intussen bijna uit zn voegen klapt.

  Het komt dan ook echt heel erg raar over dat de gemeente nu klaagt over toekomstig miljoenen inkomstenverlies, terwijl in diezelfde toekomst de kosten ook gereduceerd zullen worden als (! NB) deze nieuwe coalitie haar zin krijgt.

 4. Peter de V.

  We hebben nu ook al een junkentunnel, alleen heet die nu Lepelenburg. Want ondanks de juichverhalen in DUIC, hebben omwonenden en bezoekers van het park nog steeds veel overlast.
  Niet doen alsof dat van een “nieuwe regering” komt, die is er nog niet en de problemen zijn er nu al.

 5. Realist

  Het wordt tijd om de instroom in NL te beperken en mensen richting thuisland te begeleiden. Dit gaat niet goed komen door er alleen maar meer geld in te steken.

 6. Ruud

  Juppen, studenten en gelukszoekers. Voor normale Utrechters is en geen plek. De gemeente is zelfs trots op de woningnood die zei zelf aangewakkerd met dit beleid.

  Hoeveel Utrechters moeten er nog gaan voordat dit net zo’n festivalterrein is als Amsterdam?

 7. Massegast

  Daar gaan we weer. Op weg naar een nieuwe tunnel, een kleine 25 jaar na het sluiten van de vorige en ondertussen hebben het Lucasbolwerk en het Lepelenburg de kar getrokken. Toch blijft de Gemeente Utrecht aan één beleidsoptie vasthouden, waar veel geld voor nodig is. Dat geld was 25 jaar geleden voorhanden door de verkoop van het GEB. Gebruikt voor hostels en gebruikersruimtes. Nu droogt die geldstroom op. Een andere beleidsoptie is in mijn ogen nooit toegepast, nl. meer repressie of op z’n minst een ‘voor wat, hoort wat’, bijv. verplicht afkicken. Eindeloos blijven faciliteren gaat het niet worden. Maar ja, met deze gemeenteraad, die zichzelf als een soort maatschappelijke ANWB ziet, gaat er nooit een oplossing komen. — Beste medeburgers! De Gemeente Utrecht heeft niet echt de ambitie om dit probleem op te lossen en legt het daarom bij u neer, de bonafide burger, die veel belasting betaalt en geen waar voor z’n geld krijgt. Drop de verloedering maar weer in het Stationsgebied en Hoog Catharijne. Want, behalve een paar idioten, die er zijn gaan wonen, voelt niemand zich ‘eigenaar’ van dat Stationsgebied. Alstublieft Gemeenteraad: een ideale dumpplek!

 8. Y.V

  @Koel Hoofd
  De meeste mensen komen uit de EU. Hoe dan zal de nieuwe coalitie ze stoppen?
  Maar denken hoeft niet als je de sprookjes van Wilders gelooft 🙂

 9. de Kreek

  Dat krijg je als je als gemeente alles met deken van liefde bedekt, maar voor de tunen bij Hoog Catharijne zaten de junks bij Maria straat/hof-kloosterhofje. Pak ze gewoon op, intussen is alles verboden in de stad, maar de junks lopen nog steeds vrij rond, de gewone man wordt direct bekeurd als ze een biertje drinken in de stad, maar de echt overlastgevers die laten ze maar vrij rond lopen, want er is geen plek in de gevangenis, dan moet je niet raar opkijken dat dit alleen maar erger wordt als gemeente.

 10. Paul

  @ Peter de V, totaal onvergelijkbaar junken tunnel en Lucas Bolwerk.
  Veel junken e.d zijn psychiatrische gevallen die we grotendeels juist in Utrecht vrij goed hebben kunnen opvangen & begeleiden.
  Niet Migratie maar Ilegale immigratie is een probleem.
  Vanwege regering die komt valt geen enkele visie te verwachten die realistische oplossingen biedt. Het is een programma gebaseerd op de huidige Nederlandse klaag cultuur zonder oplossingen of toekomst perspectief.

 11. Lisa

  @ koel Hoofd

  Het nieuwe Den Haag gaat helemaal niets restrictiefs doen aan de groepen die dakloos zijn in Utrecht. Dit zijn voornamelijk Oost Europese gastarbeiders die door louche uitzendbureaus op straat zijn geschopt, vaak in combi met psychische problematiek en verslavingen.

  Laat nu net de deuren (onder druk van het bedrijfsleven en haar lobbyclubs) nog verder open zijn gezet voor nog meer gasterbeidersmigranten, een flink deel van de migranten in Nederland (zeg 80%). Deze problemen zullen alleen maar toenemen onder PVV en VVD regime.

  Je wil het maar niet zien geloof ik, vanuit je blinde haat en frustratie tegen alles wat ook maar een beetje naar sociaal democratie neigt. Wordt wakker!

  De vluchtelingen krijgen de schuld, maar zijn het probleem niet (minder dan 5% van de migranten over de afgelopen 25 jaar). Het zijn juist de gastarbeiders (85 tot 90% van de migranten) die veel problemen in de samenleving veroorzaken.

  Dat deze groep niet aangepakt wordt, komt omdat sommige Nederlanders heel rijk worden door deze gastarbeiders.

 12. WJM

  Verkeerde genomen besluiten! gemeentebestuur
  Aanzuigende werking! gemeentebestuur
  Het lijkt wel of dit gegeven maar niet landt in het stadskantoor/stadhuis, jammer.

 13. W.

  @de Kreek: Je roept hier nu al een aantal keer dat de gewone man bekeurd wordt om het drinken van een biertje of dat er razzia’s op diezelfde gewone man zouden worden gehouden, maar kun je ook nog iets steekhoudends te berde brengen wat die nogal boude stellingen onderschrijft? Of loop je alleen maar wat uit de losse pols te stoken?

 14. JdV

  Beleid is een keuze. Ongedocumenteerden pamperen en met veel geld en inspanning ombouwen naar goedgekeurde asielaanvragen (94%) hoeft niet. Je kan ze ook gewoon van de straat halen, in vreemdelingendetentie zetten en uitzetten. Wil je dat om politieke redenen niet dan is dat een keuze van de gemeente. Tot nu toe was die keuze gratis want de 4 miljoen rekening ging naar Den Haag. Nu is het niet meer gratis. Eens kijken of de gemeente dan nog steeds vast gaat houden aan haar beleidskeuzes. Het is makkelijk andermans geld uitgeven maar opeens een stuk minder leuk als je de 4 miljoen die het kost kan optellen bij het al bestaande tekort van 76 miljoen. Op naar de 100 miljoen tekort gemeente!

 15. Ridele

  Vooral links stemmen dan komen de problemen vanzelf.

 16. Nina

  “….dat Den Haag van plan is om geen geld meer te geven voor de zogenoemde Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV), waardoor Utrecht vier miljoen euro per jaar misloopt.”

  Dus de gemeente Utrecht geeft jaarlijks 4 miljoen euro uit aan mensen die terug moeten naar hun land van herkomst, maar bezuinigt miljoenen euro’s op de zorg aan haar eigen inwoners.

  Wat gaat hier mis? Ik val van mijn stoel.

  Hoog tijd dat we een transferdienst gaan opzetten om mensen terug te vliegen naar huis.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).