Verkiezingen Utrecht: hoe gaan de politieke partijen zorgen voor een nog veiligere stad? Verkiezingen Utrecht: hoe gaan de politieke partijen zorgen voor een nog veiligere stad?

Verkiezingen Utrecht: hoe gaan de politieke partijen zorgen voor een nog veiligere stad?

Verkiezingen Utrecht: hoe gaan de politieke partijen zorgen voor een nog veiligere stad?
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad. De komende dagen zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. 

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad. De komende dagen zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. 

Op DUIC.nl zijn zo’n tienduizend stemmen uitgebracht op de poll ‘Poll gemeenteraadsverkiezingen 2022: wat vind jij belangrijk in Utrecht?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. Dit keer het thema ‘veiligheid’. De vraag die we aan de politieke partijen voorlegden, luidt: ‘Utrecht is al redelijk veilig, maar er zijn ook zorgen over drugscriminaliteit en ondermijning en niet iedereen voelt zich altijd even veilig op straat. Hoe zorgen we voor een nog veiligere stad?’

BIJ1

Veiligheid in Utrecht is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zo worden bijvoorbeeld vrouwen, LHBTQIA+ personen, mensen van kleur, moslims en asielzoekers in onze stad geïntimideerd, bedreigd, gediscrimineerd, en soms zelfs fysiek aangevallen.
In het verkiezingsprogramma van BIJ1 staan concrete voorstellen om de stad veiliger te maken: van buurtrechtbanken en discriminatiemeldpunten, tot het bestrijden van racisme bij de politie.

Nu worden deze verantwoordelijkheden vaak bij de politie belegd, maar daar is BIJ1 kritisch op, omdat die zelf ook zorgt voor onveilige situaties door etnische profilering of de inzet van ongepast of disproportioneel geweld. Dat moet dringend veranderen.

CDA

Het gevoel van veiligheid op straat is onwijs belangrijk. De gemeente moet adequater reageren op signalen en incidenten als autokraken, diefstal, inbraken en straatintimidatie die grote invloed hebben op het persoonlijke leven. Drugshandel is aan de orde van de dag. De gemeente doet te weinig om dit tegen te gaan. Het vraagt om een ambitieuzer actieplan waarin repressie en preventie hand in hand gaan: investeren in politie, in kwetsbare wijken en vertrouwen in de overheid. Jongeren die overlast veroorzaken pakken we aan, maar helpen we ook om op het rechte pad te komen en we betrekken hun ouders erbij. En deradicalisering vraagt om uitwisseling van gegevens tussen gemeente en instanties. Maar ook scholen, moskeeën, kerken en verenigingen hebben een signaalfunctie.

ChristenUnie

Sociale veiligheid kan worden vergroot door te investeren in cohesie en samenhang. Veilige buurten blijven daarom voor de ChristenUnie prioriteit, als basis voor gezonde netwerken en samenredzaamheid. Dit doen we door inwoners actief te betrekken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit kan onder andere door de inzet van Burgernet en het internet, bijvoorbeeld in de vorm van appgroepen in de wijk.

Zichtbare en effectieve handhaving van veelvoorkomende misdrijven draagt bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de stad. Hiertoe zetten we in op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagenten. We maken een inhaalslag met het aantal camera’s in de openbare ruimte, vanwege hun preventieve en afschrikwekkende werking. We willen dat het aantal camera’s net zo snel groeit als de gemeente. Ook na 2022 rusten we boa’s uit met bodycams, omdat dit past bij hun taak in de samenleving.

D66

De problemen met veiligheid in Utrecht vragen om een aanpak die een goede balans kent tussen preventie en consequentie. Met alleen straffen en camera’s kom je er niet. Het is minstens zo belangrijk om jongeren perspectief te bieden om de stap naar criminaliteit minder verleidelijk te maken. Ontwrichtende drugscriminaliteit pakken we hard aan, maar dat blijft symptoombestrijding als we de oorzaak niet wegnemen. Daarom wil D66 een liberaler drugsbeleid. Wij willen dat onze stad deelneemt aan het wietexperiment en dat er een experiment met regulering van XTC start.

EenUtrecht

Utrechters voelen zich steeds onveiliger. Daarom moet de gemeente zorgen voor een grotere inzet van wijkagenten en boa’s. Daarnaast vindt EenUtrecht dat de gemeente buurtbewoners veel meer en beter kan ondersteunen met het organiseren van WhatsAppgroepen waarmee bewoners onveilige situaties signaleren en waar nodig de politie alarmeren; als ook met meer steun voor zogenoemde buurtpreventieteams, zoals de ‘buurtvaders/-moeders’, die overlastgevende buren of groepen aanspreken.

Camera’s zorgen aantoonbaar ook voor meer (sociale) veiligheid op straat. Op dit moment geldt in Utrecht een maximum van slechts 81 camera’s; bijna allemaal in de binnenstad. Als EenUtrecht vinden we dat onvoldoende. Op veel meer locaties zijn veiligheidscamera’s hard nodig, namelijk overal waar bewoners of (buurt)ondernemers aangeven dat sprake is van een onveilige situatie. Daarbij moet altijd maximaal rekening worden gehouden met de privacy van mensen (AVG).

Forum voor Democratie

Als het gaat over drugscriminaliteit, is het belangrijk dat Nederland de baas is over zijn grenzen. Dit type criminaliteit kenmerkt zich door internationaal verkeer en als we de grenzen goed bewaken, kunnen er minder drugs en wapens ons land binnen komen. Verder moeten agenten goed opgeleid worden en beter betaald krijgen en zich bezighouden met opsporing en niet met burgers pesten die handen willen schudden of willen knuffelen.

GroenLinks

Iedereen heeft recht op vrijheid en veiligheid. Groeiende georganiseerde criminaliteit in Utrecht zet deze veiligheid onder druk. We richten ons op de centrale figuren en geldstromen in criminele netwerken. Daarnaast zijn structurele maatregelen onmisbaar. De meest effectieve manier om de veiligheid in Utrecht te vergroten, is misdaad voorkomen en preventief signaleren. Dat voorkomt veel leed en werkt op termijn beter dan misdaadbestrijding. Mede daarom investeren we volop in armoedebestrijding, eerlijke kansen, goede geestelijke gezondheidszorg en veilige inrichting van de openbare ruimte.

Partij van de Arbeid

Gelukkig zijn grote delen van Utrecht inderdaad behoorlijk veilig, maar veiligheid is in Utrecht nog altijd oneerlijk verdeeld. De georganiseerde misdaad krijgt steeds meer grip op verschillende wijken in onze stad. Dat moet worden voorkomen. Dit vraagt investeringen in de wijken die dit het hardste nodig hebben en meer aandacht voor met name jongeren. Zij moeten goed onderwijs krijgen, een leraar voor de klas die hen goed kan helpen zodat ze altijd met een startkwalificatie van school gaan en buurt- en jongerenwerkers die voor ze klaarstaan. Zo voorkomen we dat het snelle geld van de criminaliteit hen kan lokken. Ook vraagt het meer investeringen in de aanpak van criminaliteit. Wijkagenten, die de wijk en buurt kennen, hebben dringend meer collega’s nodig en we zetten de aanpak ondermijning door, gestart door burgemeester Dijksma. Tot slot zetten we in op de aanpak van straatintimidatie door onder andere bewustwording en het aanspreken van daders.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil investeren in de politiecapaciteit tegen ondermijning, witwassen en fraude en dat het vergunningenbeleid kritisch bekeken wordt. We willen meer geld voor toezicht en handhaving om toenemende criminaliteit tegen te gaan. Daarnaast gaat Utrecht investeren in meer wijkagenten, de ogen en oren van de buurt. Dankzij de inzet van de wijkagent kunnen mogelijke problemen in de buurt al in een vroeg stadium worden gesignaleerd, voordat ze ontsporen. Preventie is dus een belangrijke factor in het tegengaan van onveiligheid. Er komt dan ook wat ons betreft meer aandacht voor de oorzaken van criminaliteit en het voorkómen van criminaliteit, bijvoorbeeld door te investeren in goed en zinvol jongerenwerk en voldoende buurtmedewerkers.

Partij voor de Vrijheid

Dat is gedeeltelijk ook een landelijk probleem, aangezien men in Den Haag de beslissingen neemt over hoeveel politie er komt. Bijna nergens in het land is de druk op de politie zo groot als in Utrecht. Er moet veel meer blauw op straat. De gemeente kan zelf ook meer boa’s aannemen. Maar dan wel efficiënt inzetten tegen problemen die leven onder inwoners. En dus als gemeenteraad stoppen met steeds meer nieuwe onzinnige regels te verzinnen zoals een voederverbod in het park of een ballonnenverbod.

Piratenpartij Utrecht

De Piratenpartij staat voor een gemeente waarin iedereen zich veilig voelt. Geen schijnveiligheid door bewakingscamera’s, maar echte veiligheid door sociale cohesie. Een veilige gemeente is zo ingericht dat mensen zich betrokken voelen en de privacy hebben om zichzelf te zijn. We gaan de aandacht verschuiven van de war on drugs naar echte veiligheid. We verspillen geen politiecapaciteit aan hennepplanten in tuinen en besteden meer aandacht aan digitale veiligheid. De digitale brandweer moet bedrijven gaan helpen zich te verdedigen tegen cyberaanvallen en draagt zo bij aan een veilige digitale omgeving.

Socialisten Utrecht

De buurt moet weer de hoeksteen van het veiligheidswezen worden. Bewoners van een buurt weten immers wat het beste is voor hun omgeving. We zorgen dat bewoners van een straat verzoeken in kunnen dienen voor veiligheidsmaatregelen in de buurt. Denk aan verkeersdrempels, verlichting en dergelijke. Er komen buurtbudgetten beschikbaar om deze verzoeken snel in te willigen.

We zetten in op het voorkomen van misdaad in plaats van ingrijpen achteraf. Criminaliteit rondom drugs wordt bestreden door bepaalde drugs en kleinschalige kweek van cannabis te legaliseren. Verder is veiligheid uitermate belangrijk voor iedereen en mag die nooit geprivatiseerd worden. Kapitaal zou niet medeverantwoordelijk (moeten) zijn voor veiligheid.

SP

De veiligheid in de stad kan nog verbeterd worden door een combinatie van preventiebeleid en betere inzet van de politie. Aan de preventiekant helpt de beschikbaarheid van voldoende jongerencentra. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in het mbo, om jongeren meer perspectief te geven op de arbeidsmarkt. De politie moet meer tijd krijgen voor de echte politietaken. Nu zijn ze veel bezig met incidenten rond verwarde personen, omdat de zorg voor deze mensen is afgebouwd. Dat willen we terugdraaien. Wijkagenten moeten minder snel rouleren en wekelijks spreekuur houden in de wijk. Wij zijn tegen het privatiseren van politietaken.

Stadsbelang Utrecht

Stadsbelang Utrecht is voor preventief fouilleren, een halt toebrengen aan straatintimidatie.  Stadsbelang Utrecht kiest voor de inzet van meer boa’s, met meer bevoegdheden, Meer camera’s in de openbare ruimte, flitskasten bij drukke verbindingswegen. Stadsbelang Utrecht wil gebiedsgerichte aanpak van risicogebieden en risico-ondernemers om ondermijning tegen te gaan.

Student & Starter

Zware criminaliteit zoals plofkraken, witwassen en mensenhandel in Utrecht moeten we hard aanpakken. Tegelijkertijd moeten we vooral ook inzetten op preventie. We moeten de Utrechtse wijken versterken. Wijkagenten, buurtvaders en -moeders spelen daar een belangrijke rol in. De veiligheid op straat verbeteren we door een actieplan tegen straatintimidatie. Bovendien willen we een nachtstadhuis: een plek waar je terecht kunt als je je onveilig voelt tijdens het uitgaan, als je EHBO nodig hebt, enzovoorts.

Volt

Op gemeentelijk niveau willen wij inzetten op het voorkomen van criminaliteit en daarmee op het vergroten van veiligheid. Dit willen we op verschillende manieren aanpakken: voorkomen dat (kwetsbare) jongeren in handen vallen van criminele netwerken, jongeren aan een goed opleidings- en baanperspectief helpen, inzetten op ‘situationele criminaliteit’ (ook wel gelegenheidscriminaliteit genoemd) en voorkomen dat zwart geld in aanraking komt met de ‘bovenwereld’.

VVD

De VVD staat voor een stevige aanpak van drugscriminaliteit en ondermijning en wil meer investeren in veiligheid. Zo willen wij een verdubbeling van het aantal gemeentelijke handhavers.

De VVD wil ook meer cameratoezicht. Cameratoezicht werkt preventief en verhoogt de pakkans. We zetten (tijdelijk) cameratoezicht in waar dat nodig is, maar nooit langer dan noodzakelijk.

Ook verkeersveiligheid is belangrijk in onze stad. Wij vinden het goed dat handhavers in Utrecht ook op verkeersregels handhaven. De VVD wil deze handhaving uitbreiden zodat handhavers ook kunnen gaan handhaven op hardrijden, asociaal rijgedrag en rijden onder invloed van drugs of lachgas.

(Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd)

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.

Gekoppelde berichten

22 Reacties

Reageren
 1. Realist

  GroenLinks heeft het ei van columbus; veiligheid vergroten door misdaad te voorkomen.. *proest*

 2. Wouter

  Wat ik vooral zie is dat er bij diverse jongeren, allochtoon en autochtoon, totaal geen respect is voor de politie of gezag in het algemeen.

  Gisteren werd hier een jonge motorrijder aangehouden door een motoragent. Na een korte controle ging de agent weer op pad. Nadat die uit zicht is grapt de motorrijder met een maatje en rijdt hij tegen het verkeer in over een kruispunt, een afslaande auto tegemoet. Dit soort situaties zijn er aan de lopende band.

 3. Pee

  ” hoe gaan de politieke partijen zorgen voor een nog veiligere stad? ”
  Hoezo ‘ nog veiliger ‘ zorg er eerst maar eens voor dat het veiliger is.

 4. Scherpschutter

  D66 wil de stad VEILIGER maken door een labieler deel van de bevolking (drugsgebruikers) XTC en marihuana te gaan voeren? Klinkt buitengewoon verstandig ja…LOL

  Verder is wel duidelijk dat niet 1 partij verder komt dan precies hetzelfde geleuter dat de Utrechter al 50 jaar hoort, zonder dat het ooit ook maar iets heeft opgelost.

 5. ben.wajer

  Bij1 is lekker selectief, hoe ga je om met slachtoffers die ook daders zijn?

 6. Erin

  @realist: hoezo proest?! preventie, verstoring, barrières opwerpen etc zijn prima middelen om misdaad te bestrijden. Repressie heeft nog maar weinig misdaad kunnen voorkomen.

 7. Utrecht cocaïne hoofstad van Europa

  Wat vreemd dat men het daar niet over heeft.
  De grote georganiseerd misdaad is niet vaak zichtbaar maar uitzonderlijk blijkt dat er vele zijn in de regio Utrecht. Taghi is meest bekende, maar ook de BMW bendes die de plofkraken in Duitsland verzorgde.
  In bepaalde buurten voelen voelen de kansen zeer ongelijk, en dat zijn Idiaale visvijvers voor werving en de opleiding door criminelen. 1000 euro verdienen als je maar 12 jaar bent, blijkt dan zomaar mogelijk.
  De ondermijning is ook goed georganiseerd. Het is een heel complex probleem. Alleen door niet meer naïviteit te hebben kan dit verminderen. Daar is gericht actie plan met ook sociale context voor nodig om dit terug te dringen. Boa’s die de buurten en hoofdrol spelers kennen en mee kunnen verbinden.
  Het veiligheidsbeleid gevoel op straat is over het algemeen goed te noemen in Utrecht, voor een stad van bijna 400.000 inwoners.
  Het is ook goed te kijken na wat succesvol is in Utrecht, bv de drugsverslaafden in Hostels , dagverblijven, en Leger des heils.
  Geen junken tunnel meer !

 8. Koel Hoofd

  Opmerkelijk, alle partijen willen hetzelfde met ongeveer dezelfde maatregelen. Dus er is daar consesus.
  Waarom heeft men zich dan de afgelopen jaren beziggehouden met beuzelarij en onzinnige taakverzwaring voor politie/boas terwijl men weet dat er te weinig geld en mensen zijn en de aggressie tegen die mensen ook steeds erger wordt?

  PVV stipt groot pijnpunt aan, we hebben een landelijke politie, dus daar geen controle meer over als stad. Dus zijn er BOAs, die werken enkel lokaal. Maar dat zijn geen politiemensen, ze krijgen ook nog eens extra taken omdat de gemeente het op andere punten laat afweten (bijvoorbeeld vuilnis bij vuilcontainers, fout geparkeerde fietsen, eendjesvoeren verbod, ballonnetjes verbod) en, er wordt ze ook nog eens verteld dat ze zich extra kwetsbaar moesten opstellen door het politiek correct uitdragen van de eigen geloofsovertuiging terwijl ze dat helemaal niet zo graag willen.
  Dus waar zijn we hier nou helemaal mee bezig?

  De politieke partijen moeten hier niet loos in de politiek correcte ruimte lullen maar gaan samenwerken want ze zitten toch al op dezelfde lijn. Los het dan ook op!
  Het tot een politiek verkiezingspunt maken is echt het toppunt van bullshit omdat het laat zien dat het bestuur in haar kerntaken verzaakt!

 9. Wilco

  Ik vind het ongelooflijk en ongehoord dat ze bij BIJ1 bij ‘veiligheid’ alleen denken aan discriminatie. Veiligheid = veiligheid en overlast op straat, inbraken, overvallen. Dat is waar normale mensen aan denken bij veiligheid.

 10. JdV

  Antwoord op de vraag: Door het niet meer binnenhalen van Gokman Tanis-achtigen.

 11. Esrin W.

  Ik ben voor schoonveegacties en gebiedsverboden voor al die troep uit de bekende wijken welke vanaf de namiddag onder het Bollendak rondhangt. Ik ga rechtser dan rechts stemmen.

 12. Speak Upje

  @de KH

  De PVV is degene die de nationale/ landelijke politie heeft ingevoerd zo’n beetje, samen met de VVD en CDA.

  Zij hebben de bevoegdheden bij de burgemeester weggehaald over inzet lokale politie

  Daarom moet de burgemeester boa’s inzetten.

  Iets met dikke lagen boter op het hoofd daar bij de PVV.

 13. Koel Hoofd

  @Speak upje
  Je kletst totale onzin en hebt een hyperreactie op alles wat in jou beperkte wereldbeleving naar rechts riekt.
  Die boas zijn voormalige Melkertbanen en dat stamt nog uit de jaren negentig omdat er toen al een chronisch groot tekort aan politie was.
  De PVV bestond toen nog niet eens, geertje wilders zat toen hier in de raad voor de VVD en was een stuk minder waterstofperoxideblond.
  De VVD heeft die landelijke politiek gepromoot, notabene door een voormalige Utrechtse VVD burgemeester!

  .

 14. Cico

  Als alle misdaadcijfers ontbreken, gaat het dus niet over echte veiligheid. Het gaat dan meteen over vage gevoelens. Daar kan ik geen brood van bakken

  Maar de politieke partijen natuurlijk weer wel: iedere partij heeft het weer over iets anders en rijdt z’n eigen ‘veiligheid’ stokpaardje. Met dit soort vrijblijvend gelul heb je als Utrechtse kiezer geen klap aan: concreet blijven! Dus: wat is veiligheid precies? Waarom is Utrecht veilig/onveilig? Waaruit blijkt dit? Wat ga je eraan doen?

 15. Speak Upje

  @KH

  Begrijpend lezen is ook een kunst.

  Ik zeg dat de PVV mede-verantwoordelijk (2010) is voor de Nationale Politie= de bezuiniging op de politie, waardoor de burgemeester niet meer kan bepalen waar ze politie op inzet en aan uitgeeft.

  Haar noodgreep is om extra BOA’s aan te nemen en BOA’s extra taken te geven. Ik stel nergens dat de PVV de BOA’s heeft uitgevonden. Of je zaait hier bewust verwarring en verwijt me iets dat ik niet zeg.

  Geertje W. is overigens al vanaf eind jaren negentig kamerlid. Het langstzittende. Wie weet waar hij allemaal voor heeft gestemd (hint: je kan het nazoeken).

  Verder stem ik niet links. Polariseren is dus nergens voor nodig.

 16. Schele.

  @Utrecht cocaïne stad: Wat er aan drugs gerelateerd geweld gepleegd wordt in hostels, zorginstellingen, dagverblijven, de kamerverhuur van het Leger des Heils krijgt u niet te lezen in de krant. Nergens wordt zo veel drugsgebruikt als in Utrecht en in Altrecht. D66 en GL zijn voor de bouw van legale wietplantages met aandeelhouders. Hoe die markt in de gaten!

 17. Wilma

  Welke partij is voor meer politie in Lombok? (Kanaalstraat?)

 18. Erwin

  @wilma: dankzij de vvd (opstelten, reorganisatie politie) gaat de gemeente daar niet over. De politie is kapotbezuinigd, het gat dat ze achterlaten wordt door gemeentes opgevuld met boa’s. Denk daar maar over na als je in het stemhokje staat.

 19. JdV

  @wilme: ik gok op Denk. Proest.

 20. Aa

  Ik merk geen enkele urgentie bij al deze partijen. Ook mis ik reflectie over de daders. Hoe anticiperen deze partijen op het culturele component van criminaliteit zonder daarbij gehele groepen te veroordelen?

  Enfin het gaat wat betreft veiligheid allang niet meer om logica en rationaliteit in de politiek. Doodsbang is men om te erkennen dat de multiculturele samenleving een verschrikkelijk slecht idee was en dat we daardoor nu een giga onveiligheid hebben gecreeerd.

 21. Confusius

  @Aa

  Wist je dat de criminaliteitscijfer verhoudingsgewijs onder autochtone nederlanders net iets hoger ligt dan onder allochtone?

  Het klopt dus simpelweg niet helemaal wat je zegt. Het is weer de onderbuik.

  En ja; er zijn culturele problemen en relaties tussen afkomst en criminaliteit.

  Eerder is er een relatie tussen sociaal-economische achtergrond (geld, wijk, kansen, opleiding) en criminaliteit. In de VS waren het de italiaanse migranten die de mafia starten en buurten onveilig maakten. Lijkt verdacht veel op de noord afrikanen in NL niet?

  Andere cultuur toch echt.

 22. Aa

  @confusius: heeft u daar een bron voor, ik laat me graag overtuigen. Mijn ervaringen zijn echter totaal anders en in Lombok voel ik mij zeer regelmatig niet veilig door gedrag van bepaalde groepen. Dat de Ulu moskee ook scheit heeft aan afspraken met de buurt over het geluid van de azan draagt daar nog verder aan bij. Er lijkt sprake te zijn van een parallelle samenleving waarin een grote groep mensen constant vijandigheid en agressie toont. Ironisch genoeg dezelfde groep die klaagt over discriminatie.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).