Verkiezingen Utrecht: wat is de rol van groen in de stad en wat kan er nog anders of beter? Verkiezingen Utrecht: wat is de rol van groen in de stad en wat kan er nog anders of beter?

Verkiezingen Utrecht: wat is de rol van groen in de stad en wat kan er nog anders of beter?

Verkiezingen Utrecht: wat is de rol van groen in de stad en wat kan er nog anders of beter?
Archieffoto van Nationale Boomfeestdag.
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad. De komende week zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. 

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad. De komende week zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. 

Op DUIC.nl zijn zo’n tienduizend stemmen uitgebracht op de poll ‘Poll gemeenteraadsverkiezingen 2022: wat vind jij belangrijk in Utrecht?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. Dit keer het thema ‘groen in de stad’. De vraag die we aan de politieke partijen voorlegden, luidt: ‘Niemand is tegen meer groen in de stad, maar wat is de rol van groen in een groeiende stad als Utrecht en wat kan er nog anders/beter?’

BIJ1 – CDA – ChristenUnie – D66 – EenUtrecht – Forum voor Democratie – GroenLinks – Partij van de Arbeid – Partij voor de Dieren – Partij voor de Vrijheid – Piratenpartij – Socialisten Utrecht – SP – Stadsbelang Utrecht – Student & Starter – Volt – VVD

BIJ1

Een groene omgeving is gezond en prettig voor mensen, maar speelt ook een rol bij de aanpak van de klimaatcrisis. Door het gebrek aan groen kan het ‘s zomers heet zijn in de stad en veel steen bemoeilijkt de afvoer van regenwater. Meer groen is nodig om klimaatverandering te bestrijden. Ook wil BIJ1 ervoor zorgen dat natuur bereikbaar is voor iedereen door lokaal meer groen te introduceren. Ook vinden we dat Amelisweerd niet mag worden aangetast.
We willen de gemeente stimuleren om nog ambitieuzere klimaatmaatregelen te nemen. De kosten van het aanpakken van de klimaatcrisis willen we niet bij de burger leggen, maar bij de vervuilende bedrijven die deze crisis veroorzaken.

CDA

De gemeente dient een groennorm te hanteren zodat er voldoende groen in de buurt blijft. Bij de inrichting van de openbare ruimte kiezen we voor groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit. Daarnaast krijgen buurtbewoners de ruimte voor zelfbeheer van groen, waarbij de gemeente zorgt voor ondersteuning en voorkomt dat groen per ongeluk wordt weggemaaid. Zelfbeheer is een aanjager van betrokkenheid in eigen buurt en meer sociaal contact (ontmoeting). Dit gebeurt bijvoorbeeld met groene schoolpleinen, die bijdragen aan een gezondere (onderwijs)omgeving en zetten kinderen aan om meer te bewegen. 

ChristenUnie

Een groene stad is inderdaad van groot belang voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de inwoners van Utrecht. Utrechters sporten in parken, wandelen langs de singel of in parken en komen tot rust op grasstroken en in stadstuinen. Ook vermindert een groene stad hittestress en stimuleert de groene stad biodiversiteit. Verkoeling door groen zal steeds belangrijker worden wanneer klimaatverandering zorgt voor langdurige droogte en hitte.
Op dit moment kent Utrecht een tekort aan groene ruimte, terwijl de stad verder groeit. Wij investeren in groen in alle wijken en buurten. Daarnaast moet de gemeente zich sterk maken voor behoud van natuur aan de randen van de stad, zoals Amelisweerd en de Gagelpolder.

Groen moet daarom zowel in bestaande wijken en straten als in nieuw te ontwikkelen gebieden prioriteit krijgen. Ook worden initiatieven zoals geveltuinen en het vergroenen van daken verder uitgebouwd. Inwoners moeten worden gestimuleerd in ‘groen-denken’ en plannen om buurten te vergroenen kunnen worden gemeld bij de gemeente en worden opgevolgd.

D66

Groen in onze stad geeft niet alleen ruimte voor recreatie, sport, verkoeling en ontspanning maar ook voor planten en dieren. D66 wil daarom meer ruimte voor groen en minder ruimte voor de auto. Iedereen moet op 300 meter van haar of zijn huis groen kunnen vinden om te recreëren. Dankzij D66 staat de verbreding van de A27 in het landelijke regeerakkoord op losse schroeven. Het is nu aan de regio om die definitief tegen te houden. Met een stem op D66 weet je dat we alles uit de kast trekken om dit te bereiken. 

EenUtrecht

Groen zijn de ‘longen’ van de stad. Zonder groen wordt de stad onleefbaar. Dus alles wat er is aan groen moeten we koesteren én daarnaast zullen we méér groen nodig hebben dan nu, vooral ook omdat er binnenstedelijk meer mensen bij komen wonen. Wat EenUtrecht betreft zou ‘groen’ geen politiek onderwerp behoeven te zijn, omdat het een basisvoorwaarde is voor een gezonde stad.

Forum voor Democratie

Utrecht moet niet meer groeien qua inwonertal. 100.000 inwoners in de afgelopen 20 jaar is zat; het legt nu al veel te veel druk op de voorzieningen en de sociale cohesie in de stad. De stad moet het groen dat het heeft koesteren en met rust laten: Polder Rijnenburg en het groen rondom Slot Zuilen moeten niet worden aangetast. FVD is overigens ook tegen aantasting van Amelisweerd.

GroenLinks

Groene openbare ruimte is essentieel voor ons woongenot en fysieke en mentale gezondheid. We moeten dus vergroenen waar we maar kunnen. Helemaal in een stad die kampt met klimaatverandering én waar de komende jaren steeds meer mensen komen wonen.

GroenLinks heeft grote ambities. We planten minimaal 16.000 extra bomen, leggen natuurspeeltuinen en tiny forests aan en investeren fors in groene wandel- en fietsroutes en nieuwe parken. In Rijnenburg versterken we de bestaande natuur en leggen nieuwe natuur aan. Ook zetten we elk jaar honderden parkeerplaatsen om in groene ruimte voor de buurt.

Partij van de Arbeid

Voldoende groen is cruciaal voor een leefbare stad waar je fijn kan recreëren. Groen is ook van belang voor de biodiversiteit in de stad en voor het tegengaan van hittestress. De PvdA wil meer ruimte voor groen in de bestaande wijken, onder andere door het verlagen van de parkeernormen.

Er moet worden bijgebouwd, maar dat mag wat de PvdA betreft niet ten koste gaan van het groen. Dat betekent dat er grenzen zijn aan de hoeveelheid woningen die in de bestaande stad bijgebouwd kunnen worden. Ook in nieuwbouwplannen moet altijd voldoende volwaardig groen worden opgenomen. Verticaal groen (tegen gebouwen) is geen vervanging voor groen op de grond.

Partij voor de Dieren

Groen is veel meer dan een mooie aankleding van de omgeving. Bomen en struiken dragen bij aan de mentale gezondheid van mensen, aan verkoeling en wateropvang, aan het tegengaan van luchtvervuiling en bieden schuilplaats aan vogels en insecten. Wat in Utrecht beter moet, is dat we het bestaande groen veel beter verzorgen en beschermen. De Partij voor de Dieren wil sowieso dat er geen groen verdwijnt voor bouwwerkzaamheden en wegen.

Projectontwikkelaars moeten een te bebouwen stuk grond niet zien als een blanco stuk grond, maar moeten kijken wat er al aan groen is, en dit inpassen in hun plannen. Daarnaast willen we dat áls de stad groeit, dat het groen meegroeit. Voor ieder nieuw huis dus een boom (en een nestkast) erbij! We willen in iedere wijk veel meer groen: soms is er al ruimte op brede stoepen en in bermen, soms richten we wegen en parkeerplaatsen daarvoor anders in. Ook inwoners en bedrijven hebben een grote rol, want helaas zijn nog steeds veel tuinen en bedrijventerreinen totaal versteend. Iedereen is nodig om Utrecht écht groen en klimaatbestendig te maken.

Partij voor de Vrijheid

Er zijn zeker wel partijen die tegen groen zijn. GroenLinks bijvoorbeeld, die alles binnenstedelijk verdichten. Denk aan bijvoorbeeld het Daalsepark, dat had men ook kunnen opwaarderen qua groen. Door het huidige beleid worden dat soort stukken groen helemaal volgebouwd. Wij willen dat liever ongemoeid laten en in plaats daarvan bouwen in de polder Rijnenburg. 

Piratenpartij Utrecht

Als we samen inzetten op een plan voor vergroening van Utrecht, dan kiezen we samen voor groene straten, groene daken en een groene stad. De gemeente moet vooral nieuwe groene initiatieven ondersteunen. Bij daken waar zonnepanelen niet passen is groen vaak wel een optie.

Dit groen moet de gemeente wel allemaal onderhouden en dat kost een hoop geld. Maar er zijn ook veel mensen die graag een stukje groen zouden willen om te gebruiken als tuin. Bijvoorbeeld om voedsel te kweken of om gewoon een mooi tuintje te maken. Mensen moeten de verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor stukken groen waarop ze de vrijheid krijgen om te tuinieren. Zo besparen wij kosten op de gemeentetuinen en hebben mensen de vrijheid om te tuinieren.

Socialisten Utrecht

We verzetten ons tegen de verbreding van de A27. Het plan om extra rijbanen aan te leggen is een duur prestigeproject dat desastreuze gevolgen heeft voor de natuur en de luchtkwaliteit. Ook geven we geen toestemming om te bouwen in het groen van het beschermde werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bij bouwprojecten zetten we in op voldoende nieuw groen, bijvoorbeeld in het stationsgebied. We bouwen niet langer groene ruimte vol om een gat op de begroting te dichten. We handhaven strikt de bestaande herplantingsplicht na bomenkap voor bouwprojecten en er moeten groene en duurzame eisen komen voor nieuwbouwwoningen.

SP

Het is volgens ons mogelijk om in te breiden zonder dat dit ten koste gaat van het groen. Inbreiden kan zelfs gecombineerd worden met méér groen als er gekozen wordt voor een hoog aandeel appartementen in Parijse hoogten (5-8 lagen) met (semi)openbaar groen op de binnenterreinen, dat in het bestemmingsplan beschermd is. Bij laagbouw wordt binnen tien jaar 30 procent van de ‘tuin en erf’-gronden volgebouwd met uitbouwen, extra’s schuurtjes en dergelijke en/of dicht gestraat.

Tenslotte moeten er bij de herinrichting van straten bomen en groen worden toegevoegd. Zo kunnen fiets- en wandelroutes aangenamer worden en wordt de hittestress bestreden. 

Stadsbelang Utrecht

Ook Stadsbelang Utrecht wil een groene stad. De aanleg van groen moet inspelen op de groeiende behoefte aan recreatief groen. Geen nieuwbouw op groenstroken, zoals er plannen zijn voor Overvecht en andere wijken. Wel willen we meer bomen in de stad. 

Stadsbelang Utrecht wil dat Utrecht ‘bijenhoofdstad’ van Europa wordt. Meer biodiversiteit en ruimte voor een klimaatadaptieve inrichting van wijken en buurten. Groen voorop in plaats van sluitpost. Bewoners van een straat beslissen over de vervanging van parkeerplaatsen door groenstroken.

Student & Starter

Veel inwoners van Utrecht – zeker jonge inwoners – wonen klein en hebben geen grote tuin. Voor hen is het openbaar groen dé plek om te ontspannen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Onze parken zijn prachtig en we vinden ze essentieel voor het welzijn van Utrechters. Student & Starter wil daarom dat de parken niet meer ‘s avonds en ‘s nachts sluiten, zoals in de zomer van 2021 gebeurde. Bovendien willen wij meer parken, water en sportgelegenheden overal in Utrecht. Groen helpt verder om klimaatverandering tegen te gaan en houdt de stad koeler in de zomer.

Volt

Groen is belangrijk voor de leefbaarheid, maar ook om klimaatverandering tegen te gaan.  Waar moet je dan bij klimaatverandering aan denken? Het tegengaan van hittestress, wateroverlast en droogte door bijvoorbeeld vergroening van de openbare ruimte en wateropslag. We bereiken dit ook door in nieuwe bebouwing te kiezen voor leefbaarheid met gemiddeld 4200 inwoners per vierkante kilometer. Dat is minder dan de 4800 inwoners per vierkante kilometer waar het huidige college op inzet. Zo blijft ook nog ruimte over voor groen en natuur.

VVD

Natuur en groen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in een buurt. Groene plekken zorgen er ook voor dat de bebouwde omgeving klimaatbestendiger en koeler is. We willen daarom flink investeren in groen: voor iedere nieuwe inwoner willen we een boom in de gemeente planten. 

In gebieden waar woningen worden toegevoegd moet ook ruimte worden gemaakt voor meer kwalitatief groen. Het succes van het Máximapark kan als voorbeeld dienen voor hoe groen, voorzieningen, sport en noodzakelijke infrastructuur gecombineerd kunnen worden.

(Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd)

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.

11 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  “Natuur en groen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in een buurt. Groene plekken zorgen er ook voor dat de bebouwde omgeving klimaatbestendiger en koeler is. We willen daarom flink investeren in groen: voor iedere nieuwe inwoner willen we een boom in de gemeente planten.”

  Je kunt zeggen over- en vinden wat je wil van GroenLinks, maar ze zijn al wel jaren bijzonder consequent in hun standpunten en gekozen terminologie. Klimaatbestendig, natuur, koeler, leefbaarheid, bomen planten, investeren in groen, het zijn alle gebruikelijke termen die je al jaren hoort. Oh wacht. Foutje! Dit is de tekst van de kameraden van de VVD…. LOL

 2. Lexus

  De afgelopen jaren hebben GroenLinks, D66 en ChristenUnie het in Utrecht voor het zeggen gehad. Wat ‘groenbeheer’ betreft heeft dit geleid tot gigantisch kappen van groen overal in de stad. In plaats daarvan kwamen op tal van plaatsen miezerige lage plantsoenen (zie bijvoorbeeld de Oosterspoorbaan, die vroeger weelderig begroeide taluds had). Dus, waar ‘groenbeheer’ van de gemeente Utrecht verschijnt, het laatste restje groen verdwijnt. Hoog tijd voor verandering van partijen dus. En dan maar hopen dat het groen wat minder beheer en wat meer ruimte krijgt (erg optimistisch ben ik daar overigens niet over).

 3. Realist

  @Lexus. Bomen kappen past helemaal bij Groen Links, ook oerbossen worden gekapt voor hun biomasaacentrales.

 4. Leon

  Ah, het onderwerp waarop iedereen met een hekel aan natuur, onzin gaat verspreiden over biomassa en oerbossen, in de hoop dat de groene partijen minder steun krijgen zodat alles geasfalteerd kan worden.

  Biomassa is niet per definitie ongroen, zolang je de cyclus gesloten houdt is het stukken beter voor de wereld dan de fossiele alternatieven. De Oosterspoorbaan was geen weelderig talud maar een grauwe spoorbaan. Groenbeheer zorgt juist voor kwalitatief beter groen, dus ook dat geklaag over kappen is onzin. Altijd maar dat feitenvrije gebral van mensen die het liefst op een parkeerplaats lijken te wonen.

 5. Lexus

  @Leon: de feiten zijn dat in Utrecht-Oost de afgelopen winter onvoorstelbaar veel groen weggekapt is. Soms hebben ze de gekapte bomen laten liggen (zie bijvoorbeeld bij de Lunetten achter het stadiuon). En de prachtige, weelderig begroeide taluds van de Oosterspoorbaan afdoen als een “grauwe spoorbaan”? Wie bralt er hier eigenlijk?

 6. Johan

  @ Leon

  Die cyclus is niet gesloten te houden. Van een gekapte boom duurt het 50 tot 80 voor de herplant de bij verbranding vrijgekomen CO2 weer opgenomen heeft. Tel uit je winst, met dank voor je feitenvrije gebral.

 7. Realist

  @Leon. U vindt framen kennelijk belangrijker dan natuur en milieu.

  https://www.ad.nl/opinie/oerbos-verdwijnt-voor-nederlandse-biomassa~aee2d7da/

  https://kiesklimaat.nl/r/Kappen-van-oerbossen-voor-Nederlandse-biomassa-is-géén-‘fake-nieuws’

  https://www.oneworld.nl/lezen/schone-energie/dit-zijn-de-nadelen-van-biomassa/

 8. Paul

  Een populair thema waar je voor dient te zijn… in Corona tijd heb ik overal in Utrecht veel gewandeld. En wat mij opviel is dat Utrecht voor een stad richting een half miljoen inwoners straks al heel erg veel groen heeft !
  Veel parken, veel groene stroken om in te lopen langs spoorlijnen, langs de vecht,merwede,ams kanaal, vaartserijn en kromme rijn, noorder park, Amelisweerd, Haarzuilen…
  Dus MEER groen is niet het thema, maar beter gebruiks groen. Woning verdichting met groene woon terassen, Overvecht met meer gebruikt ingericht groen dan losse delen bijvoorbeeld. Veel nieuwbouw in de stad creëert de mogelijkheid om ook steeds meer auto’s onder de grond te plaatsen ten gunste van meer loop ruimte en aanvullend groen.

 9. Lexus

  @Paul: maar laat dat groen dan veel meer zijn gang gaan. Dat gaat vanzelf en het kost ook nog heel wat minder dan het voortdurend kleinburgerlijk kortwieken waar ‘Groenbeheer’ van de gemeente Utrecht zich mee bezighoudt. Het gemeenschapsgeld kan veel beter besteed worden.

 10. Nina

  Groen in de stad?

  Stop met binnenstedelijk volbouwen.

 11. Lexus

  @Nina: ik zou zeggen combineer op een evenwichtige manier groen en bebouwing. Er kan in ieder geval ook nog probleemloos heel veel plaveisel en asfalt verwijderd worden en vervangen worden door groen, echt groen wel te verstaan en geen grasveldjes of plantsoentjes. Verder zijn er nog heel veel mogelijkheden voor huisvesting. Het is opmerkelijk dat nu er veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen, er wel een soort onbureaucratisch deltaplan voor huisvesting wordt opgetuigd. Dit had vanzelfsprekend al lang vóór de oorlog moeten gebeuren. Maar er zijn helaas te veel belangen met de zogeheten woningmarkt in het spel.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).