Verkiezingen Utrecht: wat is de rol van kunst en cultuur in Utrecht en in hoeverre moet de sector gesteund worden? Verkiezingen Utrecht: wat is de rol van kunst en cultuur in Utrecht en in hoeverre moet de sector gesteund worden?

Verkiezingen Utrecht: wat is de rol van kunst en cultuur in Utrecht en in hoeverre moet de sector gesteund worden?

Verkiezingen Utrecht: wat is de rol van kunst en cultuur in Utrecht en in hoeverre moet de sector gesteund worden?
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad. Deze week laten de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. 

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad. Deze week laten de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. 

Op DUIC.nl zijn zo’n tienduizend stemmen uitgebracht op de poll ‘Poll gemeenteraadsverkiezingen 2022: wat vind jij belangrijk in Utrecht?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. Dit keer het thema ‘cultuur’. De vraag die we aan de politieke partijen voorlegden, luidt: “Wat is de rol van kunst en cultuur in Utrecht en in hoeverre moet de sector gesteund worden?”

Wil je het standpunt van een specifieke partij zien? Klik dan hieronder op die partij.

BIJ1 – CDA – ChristenUnie – D66 – EenUtrecht – Forum voor Democratie – GroenLinks – Partij van de Arbeid – Partij voor de Dieren – Partij voor de Vrijheid – Piratenpartij – Socialisten Utrecht – SP – Stadsbelang Utrecht – Student & Starter – Volt – VVD

BIJ1

Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor mens en stad. BIJ1 wil dat alle inwoners kunnen bijdragen en geïnspireerd kunnen raken door creatieve uitingen en belevingen in de stad.

BIJ1 stelt zich een gemeente voor waarin opkomende, jonge kunstenaars en artiesten worden gezien en gesteund als smaakmakers van de toekomst. De financiële ondersteuning voor zowel gevestigde als nieuwe culturele initiatieven moet evenredig zijn.
Voor BIJ1 is het belangrijk dat de kunstsector dekoloniseert, de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden verbeteren en er meer ruimte wordt gemaakt voor ondervertegenwoordigde stemmen.

CDA

Cultuur geeft kleur aan het leven. Door kunst kunnen we onze creativiteit uiten en komen we in aanraking met andere perspectieven. De coronacrisis heeft voor veel ondernemers grote gevolgen gehad, waaronder de cultuursector en de evenementensector. Het CDA wil zich inzetten voor een herstelplan in de komende vier jaar. De gemeente moet een solidariteitsfonds introduceren, waarbij ondernemers elkaar kunnen ondersteunen. En (betaalbare) ruimte voor culturele broedplaatsen, creatieve makers en kunstenaars.

Culturele verenigingen verdienen onze grootste aandacht (amateurkunst). We investeren in een divers aanbod dat dichtbij mensen staat, in hun eigen buurt, zoals de wijkcultuurhuizen. De verjaardag van Utrecht (900 jaar) is een mooie impuls. De gemeente moet meer aanmoedigen om de U-pas in te zetten voor culturele bezoeken door betere communicatie en een beter en uitgebreider kortingssysteem.

ChristenUnie

Utrecht heeft een veelzijdig en mooi kunst- en cultuuraanbod. In Utrecht werken amateur- en professionele organisaties samen om de Utrechtse cultuursector nog mooier te maken.
De gemeente vervult daarin een belangrijke rol als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van de cultuur en het erfgoed.

Wij willen inzetten op laagdrempelige toegang tot al het moois wat de culturele sector te bieden heeft, zodat iedereen mee kan doen. Dit betekent onder andere een goede doorstroom van binnenschoolse cultuureducatie naar buitenschoolse educatie en voldoende kunst- en cultuuraanbod binnen de U-pas.

Subsidies voor grotere instellingen worden regelmatig geëvalueerd: dat een instelling al lange tijd subsidie ontvangt, moet geen automatisme opleveren voor nieuwe verstrekking. Investeren in cultuurgebouwen is soms nodig maar moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn. De huidige tweejarige regeling voor nieuwe makers blijft bestaan en wordt uitgebreid. Deze regeling is een mooie manier voor nieuwe verfrissende organisaties om een relatie met de gemeente te ontwikkelen

D66

D66 kiest voor een bruisende stad met cultuur voor iedere Utrechter. Want cultuur verrijkt je en culturele makers agenderen, participeren en maken de stad mooier. En na de coronacrisis verdient de culturele sector al helemaal een impuls! Met extra steun kunnen culturele makers de klap van de crisis te boven komen en kunnen alle Utrechters weer optimaal genieten van alles wat onze stad te bieden heeft. D66 zet in op een breed cultureel aanbod en een stabiele culturele sector met financieel perspectief en zekerheid voor wie in de sector werkt.

EenUtrecht

Investeer in cultuur, maar dan vooral in buurtcultuur. Dat verbindt mensen en zorgt voor prettige(re) buurten waar Utrechters met plezier kunnen wonen. Elke buurt (of subwijk) krijgt alle ruimte en benodigd budget om te investeren in buurtcultuur, zoals in buurtverhalen, buurttheater, een mooie aangeklede en fleurige openbare ruimte, muurschilderingen, vaste buurtbanken en (buiten)eettafels. Dus wél extra budget waar nodig voor buurtcultuur, maar niet voor zogenaamde ‘stedelijke cultuur’ waar het grootste deel van de Utrechters geen belangstelling voor heeft of geen toegang toe heeft.

Forum voor Democratie

Wij zijn geen voorstander van cultuursubsidies. Cultuur moet uit de samenleving zelf komen. In beginsel zou de overheid zich daar terughoudend in moeten houden. Wel is het zo dat de cultuursector nu compleet verlinkst is en Nederlandse tradities en uitingen bedreigd worden en een achterstand hebben ten opzichte van de marxistische en de gesubsidieerde ‘woke’ uitingen. Dat kan niet. Dat mag van ons ook niet, want er is niks mis met Nederland, met Nederlands zijn en met onze geschiedenis en tradities. Maar mensen moeten zelf voor hun cultuur opkomen. Dus als er al geld moet gaan naar cultuur dan moet dat gaan naar kunst en cultuur die een achterstand heeft opgelopen door het beleid van links en van ons is, van Nederland.

GroenLinks

Utrecht is een creatieve stad met talentvolle makers. Daar zijn we trots op. Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor de stad en het welzijn van haar inwoners. Corona heeft ingrijpende gevolgen gehad, ook voor de culturele sector in Utrecht. We helpen deze herstellen en er sterker uit te komen, door in kunst en cultuur te blijven investeren.

Partij van de Arbeid

Kunst en cultuur is cruciaal voor een fijne stad en de algemene ontwikkeling van jonge Utrechters. Wij steunen de cultuursector daarom gericht na de lastige periode van corona met onder andere steunpakketten. Subsidie voor culturele instellingen wordt zo ingericht dat er een zeer divers aanbod ontstaat waar ook Utrechters met een kleine portemonnee naartoe kunnen. Wij steunen daarnaast de Fair Practice Code voor eerlijke beloning in de culturele sector en willen dat de gemeente het goede voorbeeld hierin geeft. Zo zorg je echt voor cultuur voor iedereen.

Partij voor de Dieren

Een goed cultuurbeleid is van grote waarde voor Utrecht, want kunst en cultuur verrijken het leven en inspireren. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren en ontregelen. De Partij voor de Dieren wil een structurele verhoging van het cultuurbudget, daarmee kan het aanbod van kunst en cultuur groter worden: meer verschillende activiteiten in meer verschillende wijken en kan de Fair Practice Code voor eerlijke lonen worden nageleefd. De Partij voor de Dieren wil dat bij plannen voor nieuwbouw en herontwikkeling ruimte gereserveerd wordt voor cultuur en dat deze ruimte betaalbaar is voor jong talent, voor makers en voor culturele organisaties. We willen nadrukkelijk de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

Partij voor de Vrijheid

De kunst- en cultuursector moet haar eigen broek ophouden. Die moeten we net zo behandelen als andere ondernemers. Faciliteren, maar niet subsidiëren. Vaak moeten we horen dat iedereen zo snakt naar cultuur in Utrecht, als het zo populair is zou dat gewoon rendabel moeten en kunnen zijn. Wij willen fors bezuinigen op de cultuuruitgaven en maken andere keuzes zoals het afschaffen van de hondenbelasting, meer geld voor een prettige en toegankelijke openbare ruimte of om meer te doen aan de gezondheid en veiligheid in bijvoorbeeld Overvecht en andere wijken.

Piratenpartij Utrecht

Lokale kunst en cultuur zijn van grote waarde. De Piratenpartij is groot voorstander van aandacht hiervoor in lesplannen op scholen en wil dat Utrechtse scholen aandacht besteden aan Utrechtse monumenten, musea en gemeenschappen. Meer kennis over de lokale geschiedenis en kunst zorgt voor een betere binding met onze stad, verbreedt het wereldbeeld en zorgt voor beter wederzijds begrip. Muziek en theater zijn zowel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, als een goede manier van ontspanning voor volwassenen. Door de coronacrisis hebben veel theaters het erg moeilijk, de gemeente Utrecht moet op individueel niveau kijken wat ze kunnen doen om culturele instellingen te ondersteunen.

Socialisten Utrecht

Marktwerking en sponsoring zijn nooit een waarborg voor een kwalitatief en afwisselend aanbod aan cultuuruitingen. Om vermarkting en verschraling tegen te gaan moet de overheid, en specifiek ook de gemeente, toezien op een breed aanbod. Kunst en cultuur moeten toegankelijk zijn voor iedereen, daarom maken we de gemeentelijke musea en bibliotheken gratis.

De gemeente moet ervoor zorgen dat er meer subsidie vrijkomt voor culturele instanties die hun werknemers en zzp’ers meer willen betalen en betere contracten willen aanbieden. Iedereen heeft recht op cultuureducatie en daarom maken we toegang tot kunst- en cultuuronderwijs goedkoper en stimuleren we kunstzinnige en culturele initiatieven in de wijken.

SP

Wij zijn voor een verschuiving van budget van de grote culturele instellingen naar cultureel aanbod in de wijken. De afbraak van het kunst- en muziekonderwijs moet worden teruggedraaid. Door de gemeente gesubsidieerde musea moeten een dag per week gratis toegankelijk zijn voor U-pas-houders. De gemeente moet blijven investeren in de wijkbibliotheken. Er moet beter gelet worden op het behoud van ons monumentale erfgoed, ook het deel dat in particulier eigendom is. 

Stadsbelang Utrecht

Utrecht hoeft geen culturele metropool te worden. Stadsbelang Utrecht kiest voor kunst, die mensen verbindt. Amateurkunst door Utrechters in koren en toneel- en muziekgezelschappen verbindt mensen. Hierop willen wij inzetten. Het aanbod van cultuur in de wijken kan en moet omhoog.

Wij willen dat Utrechters en hun gezinnen een keer per jaar met 50 procent korting naar Tivoli kunnen. Stadsbelang Utrecht maakt zich sterk voor de monumenten in onze stad. De gemeente moet helpen bij de instandhouding ervan. 

Student & Starter

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de stad. Student & Starter zet in op broedplaatsen voor nieuw talent. We willen ruimte voor kunst en cultuur in de binnenstad, maar zeker ook daarbuiten. Ook bijvoorbeeld op de Uithof, in Overvecht en in Kanaleneiland willen we culturele hotspots. Student & Starter wil culturele evenementen ook faciliteren voor minderheidsgroepen. Bijvoorbeeld als het gaat om religieuze of queer-feesten.

Volt

Volt wil de culturele sector ondersteunen door gericht aan culturele hotspots te werken en ook cultuurmakers te benaderen, zodat ze veel invloed hebben op de ontwikkeling van het gebied. Een voorbeeld is het Werkspoorkwartier. Naast theater en film is hier volop ruimte voor ateliers en festivals. Volt ziet voor een nachtburgemeester een rol in het centrum van Utrecht als spil tussen de culturele sector, horeca en de bewoners.   

VVD

Kunst en cultuur hebben een belangrijke rol binnen de stad. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. De afgelopen tijd is gebleken hoe belangrijk cultuur is voor onze samenleving. Het verdient dan ook erkenning en waardering.

We vinden het belangrijk dat cultuurinstellingen die subsidie ontvangen hun aanbod interessant en toegankelijk maken voor een breed publiek. Daarom willen we dat ondernemerschap een belangrijke rol heeft bij het beoordelen van subsidieaanvragen. Een eigen inkomstenstroom is een randvoorwaarde om subsidie te ontvangen. Cultuursubsidie mag nooit zorgen voor oneerlijke concurrentie. De subsidie voor filmtheater ’t Hoogt willen we daarom beëindigen.

(Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd)

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.

44 Reacties

Reageren
 1. Nina

  Subsidies moeten worden gewijzigd in startleningen, zodat geld wordt bespaard dat nu nodig is voor onze basisbehoeften: wonen, voedsel en verwarming.

  Deze startleningen geven initiatieven de ruimte. Vooraf wordt bepaald of het initiatief winstgevend is en hoe de lening kan worden terugbetaald. Daarbij kunnen entreeprijzen tot 3 x zo hoog worden, omdat bezoekers dit over het algemeen makkelijk kunnen betalen en er geen boterham minder om zullen eten.

  Het is een goede stimulans om van het subsidie-infuus af te komen en dit gemeenschapsgeld in te zetten voor de steeds duurder wordende basisbehoeften.

 2. JdV

  Geen steun voor kunst en cultuur. De elitaire kleine groep die gebruik maakt van dit soort vermaak kan de kosten hier prima zelf van betalen. Kunst en cultuur dient zichzelf te kunnen bedruipen. Artiesten en kunstenaars die niet kunnen leven van wat ze doen noemen we mensen met een hobby. Aangezien we ook geen subsidie geven aan postzegelverzamelaars, duivenmelkers en hobbykoks is er geen enkele reden om dit wel te doen aan mensen die hun hobby onder het kopje kunst en cultuur benoemen.

 3. cOEN

  Waarom moet kunst-en cultuur winstgevend zijn?

  Van wie?

  Er is meer dan genoeg geld in Nederland hoor. Schulden zijn geld waard.

  Dat er weinig geld naar armoedebestrijding e.d. gaat heeft te maken met neo-liberale (rechtse) keuzes. Die subsidiëren liever economische sectoren die zich juist zelf zouden moeten kunnen bedruipen. Zodat ďe top zich kan blijven verrijken.

 4. Scherpschutter

  Links struikelt over elkaar heen om te vertellen hoe ongelofelijk goed en belangrijk die Utrechtse cultuursector wel niet is. Top! Een beter argument om alle subsidies per omgaande af te schaffen is nauwelijks denkbaar.

  Als de geleverde producten en diensten immers zo ongekend goed en schier onmisbaar zijn, dan staan de vrijwillig betalende klanten immers 3 rijen dik opgesteld! Heeft Apple subsidies nodig om iPads te verkopen?

  Subsidie ontvangen betekent per definitie dat je een ongelofelijk slecht product of slechte dienst biedt. Een product dat -of dienst die- zo onvoorstelbaar slecht is, dat er tegen kostprijs geen enkele interesse voor bestaat.

 5. Hans

  @jdV

  Er zijn talloze voorbeelden te geven van geniale kunstenaars die niet van hun werk konden leven. Zo zal het heden ten dage niet anders zijn. Een aansprekend voorbeeld is dat van Franz Schubert. Wellicht wel eens van gehoord? Pas in 1828, dat was zijn sterfjaar, kon hij een piano aanschaffen. Hij leefde zijn leven lang in diepe armoede en heeft de mensheid de meest wonderschone muziek geschonken. Uw stelling dat ‘artiesten en kunstenaars die niet van hun werk kunnen leven mensen met een hobby zijn’ is daarom alleen al werkelijk te bekrompen voor woorden. Met dit ene voorbeeld wordt uw stelling daarom in ruim voldoende mate ontkracht en definitief van tafel geveegd.

 6. Lexus

  @cCoen: inderdaad, eigenlijk is het bedrag dat van overheidswege aan cultuur wordt besteed te verwaarlozen in vergelijking met de bakken geld die aan andere beleidsterreinen besteed wordt. En dat terwijl cultuur veelomvattend is. Zo vallen bijvoorbeeld naast de podiumcultuur en de musea ook de bibliotheken en muziekscholen eronder. De tegenstanders van subsidiëring zijn eigenlijk alleen maar kleinburgerlijk benauwd dat er wat geld verkeerd besteed wordt, terwijl je ze daar vrijwel nooit over hoort wanneer het andere sectoren betreft.

 7. Moniek

  @Nina, JdV
  U helpt met uw suggesties kunst en cultuur effectief om zeep. Wat nog niet door corona is gesneuveld, verandert door het invoeren van uw ideeën in een dorre woestijn.
  Wie van onze bewindslieden was er ook alweer duivenmelker?

 8. Scherpschutter

  @Hans

  Ik begrijp je niet. Er is toch niets of niemand die jou tegenhoudt om een vrijwillige donatie aan de kunst en cultuursector te maken?

  Echt, maak gerust je hele vermogen plus inkomen over! Het kan en mag. Niemand die je belet om een piano te kopen voor de Utrechtse nieuwe Schubert…LOL

 9. W.

  Uitstekend om kunst en cultuur te subsidiëren zodat je een divers, rijk en toegankelijk aanbod krijgt, waarbij niet uitsluitend gekeken wordt naar wat het meeste oplevert in directe klinkende munt, maar ook naar andere aspecten als maatschappelijke waarde.

 10. Moniek

  De suggestie dat slechts een elitair groepje gebruik maakt van kunst en cultuur, is misleidend.

 11. Hans

  @ SS
  Uw grote roerganger heeft ook een piano. Een vleugeltje zelfs. Bron van financiering tot dusverre onduidelijk. Er bestaan sterke aanwijzingen, enfin, vult u zelf maar in.
  Hij gebruikt het instrument om zich koket languit liggend op te laten fotograferen, ongeveer zoals bepaalde frivole dames dat doen op de motorkap van een automobiel. Dat noem ik nog eens een hobby. Maar het voegt niets wezenlijks toe aan ons cultureel klimaat. Dat is vrij zeker.
  En dat kunst en cultuur het zout in de pap zijn en dat we daar middels de collectieve middelen iets voor over moeten hebben staat eveneens vast. Daar valt niet aan te wrikken.

 12. Scherpschutter

  @Hans

  Dat zijn wel heel veel woorden om te zeggen; “Hell no, vrijwillig betaal ik geen rooie rotcent voor wat ik zelf belangrijk vind, dat mogen anderen voor mij doen, of ze dat nou willen of niet”. LOL

 13. Don

  @cOEN was kunst en cultuur maar kosten dekkend dat zou al mooi zijn. Waarom moet ik via steeds verdere belasting verhogingen bijdragen aan dat een elitair clubje in hun cultuur paleisjes hun hobby kan bedrijven en het glas kan heffen op weer een onbegrijpelijk stuk cultuur. En @Moniek als het zonder subsidie onmiddellijk veranderd in een dorre woestijn dan zal het nu ook wel niet veel zijn en bestemd voor de elitaire minderheid.

 14. Lexus

  @Don: u gaat voorbij aan alles wat ik hierboven als antwoord aan cCOEN gezegd heb. U hebt totaal geen begrip van wat cultuur inhoudt en evenmin wat het de samenleving kost in verhouding tot andere beleidsterreinen.

 15. cOEN

  @ Don ;was de vrije markt maar kostendekkend (zoals het eigenlijk bedoeld is volgens de marktideologie waarin we al sinds Thatcher en Reagan leven). Waarom moet ik via steeds verdere belastingverhogingen bijdragen aan een elitair clubje “ondernemers” die in hun glazen kantoorpaleizen alle winst die ze ten koste van de samenleving maken zelf achterover slaan, maar iedere keer bij de overheid en belastingbetaler hun hand komen ophouden voor gunstige voorwaarden en steun en subsidies (en belastingvoordelen), zogenaamd omdat wat zij doen ten goede komt van de samenleving, waarom merkt de samenleving daar dan zo weinig van en zeker de onderkrant van de samenleving. Steeds meer werkloosheid, steeds meer banen ingevuld door goedkope Oost-of Zuid-europeanen, steeds meer mensen die vanuit de lage middenklasse de onderlaag in-stromen, steeds minder alfabtesiering in de onderlaag, steeds groter wordende inflatie, steeds minder waar voor je geld, steeds minder betaalbare huizen, steeds duurder wordend leven; zodat ze (die ondernemers) het glas kunnen heffen op het onder druk zetten van politici en de bevolking en steeds meer geld voor zichzelf kunnen binnenharken (en kunnen wegsluizen naar belastingparadijzen en dubieuze beleggingen) om niet te hoeven bijdragen aan de samenleving, met behulp van geld uit de samenleving.

  En onbegrijpelijk stuk cultuur? Namens wie spreek je eigenlijk? Die boeken in de bieb of die muziekles op de muziekschool zijn onbegrijpelijk? Voor jou? Misschien iets beter moeten opletten op school dan?

  Grappig dat cultuur (blijkt uit vele onderzoeken) helemaal niet slechts door de economische bovenlaag bezocht wordt, maar goed, trollen houden niet zo van feiten, die willen vooral desinformatie verspreiden op de onderbuik gericht.

  @Hans, mooi stukje over Schubert. Kan een don nog wat van leren.

 16. Nina

  @Moniek

  Subsidie verstrek je om iets vlot te trekken waar nog geen markt voor is. Inmiddels is er een grote markt aangeboord voor culturele uitjes, festivals, concerten en voorstellingen. De subsidie kan vervangen worden door startleningen en de toegangsprijs kan flink omhoog. Mensen die cultureel actief zijn, kunnen bijv. ook een part-time baan nemen, als zij financieel niet rondkomen; er is werk genoeg.

  We hebben nu energie-armoede, een woningcrisis en inflatie met hoge voedselprijzen tot gevolg. Wie koopt een schilderij voor aan de muur of een kaartje voor een theatervoorstelling om vervolgens met een knorrende maag in de kou thuis te zitten? Ik denk niemand. Het is een kwestie van prioritering in de uitgaven, zoals ieder huishouden dat doet.

 17. W.

  @Don: Die extreem beperkte en kortzichtige opvatting van wat kunst en cultuur zou zijn, is volstrekte flauwekul en die vergalt de hele discussie. Je kunt met goed recht van alles vinden over culturele subsidies, maar hoepel nou eens op met die eeuwige stropop dat kunst en cultuur uitsluitend betrekking hebben op een verheven clubje uit de elite die elitaire dingen doen, terwijl het over veel meer gaat dan dat.

  Denk aan toneelverenigingen, buurt- en kindertheater, bibliotheken, musea, taalcursussen, beeldhouwcursussen, dansscholen, culturele activiteiten voor jongeren, schrijfprojecten, filmvertoningen, exposities van lokale kunstenaars, ga zo maar door. Belangrijke hulpmiddelen voor mensen, jong en oud, om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat zulke voorziening er zijn en voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht je inkomen (of dat van je ouders).

 18. Nina

  Voorbeeld:

  Museum Boijmans Van Beuningen is sinds 2019 voor 7 jaar (…) dicht om te verbouwen en krijgt hier van de gemeente Rotterdam 169 miljoen (..) euro voor.

  Uit de jaarrekening van 2018 blijkt dat het museum 900.000 euro verlies heeft gedraaid dat jaar Hoe dan?

  Verder werken er nogal wat mensen bij het museum: https://www.boijmans.nl/directie-en-medewerkers en die wordt natuurlijk niet de wacht aangezegd tijdens de verbouwing, dus de loonkosten lopen door.

  Op de website van het museum valt te lezen dat het museum jaarlijks 9 miljoen subsidie ontvangt en 10,1 miljoen zelf verdient: https://www.boijmans.nl/nieuws/reactie-op-advies-rrkc

  Als ik mijn huishouden zo run, was ik allang failliet….

  Heeft weinig van doen met Utrecht, maar geeft misschien goed aan de subsidiekraan wel heel makkelijk stroomt.

 19. Rob H.

  Een stad zonder cultuur is een dode stad.

  Kortom, hoe meer subsidie, hoe beter.

 20. Realist

  De huidige kunst en cultuursector is vooral een feestje voor en door linkse mensen. Prima als ze dat in stand willen houden maar dan wel op eigen kosten.

 21. Nina

  @W.
  Iemand die de basisbehoeften niet op orde heeft en dus bijv. struggelt om zijn eten te kunnen kopen of zijn eigen risico voor zorg niet kan betalen, gaat echt niet voor zijn ontwikkeling geld uitgeven voor een theatervoorstelling.

  Wel fijn voor jou dat jij er in jouw omgeving blijkbaar niet bekend mee bent dat mensen onderaan de pyramide van Maslov leven. Kijk eens naar het VPRO-programma “Sander en de kloof”; heel verhelderend.

 22. Moniek

  @Nina
  Entreeprijzen 3x zo hoog betekent uitsluiting van een grote groep mensen die ook wel eens kennis willen nemen van kunst en cultuur. Het steeds weer opduikende argument van het elitaire groepje is – zoals ik al eerder opmerkte – misleidend.

 23. JdV

  Leugens van cOEN. ” Steeds meer werkloosheid “. Op dit moment staan er meer vacatures open dan er werklozen zijn. Er is een ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Kan DUIC deze reaguurder niet bannen van dit forum? https://www.google.com/amp/s/amp.nos.nl/artikel/2409681-werkloosheid-blijft-dalen-sinds-2003-nog-nooit-zo-laag.html

 24. Herman

  Bla bla bla.
  Weg bezuinigen die flauwekul.

 25. Confusius

  @ Realist

  Kom maar eens met feiten in de plaats van dit gebruikelijk trollerige/ reaguurderige geroeptoeter.

  Rechtse mensen gaan nooit naar muziekoptredens toe? Om maar eens wat te noemen? Of nooit naar de film? Of kijken nooit TV of luisteren nooit radio of luisteren nooit muziek?

 26. Confusius

  @ nina

  Je bent bijzonder slecht ingelicht en roeptoetert maar weer eens wat.

  1) Het museum Booymans is een gemeentelijk museum. Het = inmiddels van de stad. Zij zijn eigenaar. De stad Rotterdam bepaalt waar zij zelf voorkeur aan geeft en wat zij zelf belangrijk vindt. Met goedkeuring van de kiezer. Kennelijk vindt zij de kunst en het museum belangrijk genoeg. Dit is trouwens de UTRECHTSE internet courant en niet die van Rotterdam (leuk whataboutism weer).

  2). Het museum wordt welliswaar verbouwd op de huidige locatie, maar het museum organiseert gewoon activiteiten en evenementen (waar je inderdaad mensen voor nodig hebt, denk aan tentoonstellingen en educatie). Ook moet de collectie natuurlijk in stand gehouden worden, er kan onderzoek gedaan worden naar de kunst, de kunst moet geconserveerd worden, gerestaureerd worden en de collectie soms ook uitgebreid worden. Ook worden er tentoonstellingen voor de toekomst georganiseerd die vaak jaren aan voorbereidingstijd vergen.

  3) Het pas geopende (en publiekstoegankelijke) Depot Booijmans van Beuningen is gewoon geopend voor publiek. De collectie van het museum (het bewaren en instandhouden van de collectie zijn net zo belangrijk, zo niet belangrijker, voor een museum als het tentoonstellen. Het is het bewaren van werken van de mens voor de mens van de toekomst (als een ark van de kunst> een tijdscapsule). Misschien hebben ze er nog iets aan en kunnen ze er nog iets mee.

  4) Het gebouw dat eigendom is van de stad Rotterdam moest (na achterstallig onderhoud, waar dus jaren TE WEINIG geld aan uitgegeven is ) uitgebreid gerestaureerd en onderhouden worden. Er is geld bespaard dat nu uitgegeven wordt, het kon niet anders. De klimaatinstallaties voldeden niet om de kunst goed te kunnen conserveren, de brandveiligheid voldeed niet meer, het gebouw zat op een gevaarlijke manier vol met asbest, en het gebouw was niet in het geheel rolstoeltoegankelijk, om maar eens wat zaken te noemen.

  De stad Rotterdam en zeker Booijamns van Beunigen hebben een internationaal toonaangevende kunstcollectie, die vele kunstliefhebbers naar Rotterdam lokt. Toeristen van over de hele wereld, die middels toeristenbelasting, hotelverblijf en uitgaven in de stad Rotterdam (en rest van Nederland) behoorlijk wat geld in het laatje brengen, overigens. Ook winkels en café-restaurants profiteren hier vrolijk zijdelings aan mee.

 27. Liza

  @ Nina

  Wat een enge definitie waar kunst voor is hanteer jij zeg: “Subsidie verstrek je om iets vlot te trekken waar nog geen markt voor is”.

  En dat jij iets vindt maakt het nog geen werkelijkheid of algemeenheid.

  Deze definitie? Dat is wat mij betreft en gelukkig voor de meerderheid van de mensen in Nederland niet zo. Van mij mogen subsidies ook uitgegeven worden aan alles dat wel waarde voor mensen heeft, maar minder een financiële waarde heeft (waardoor het zichzelf niet terugverdient).

  Overigens: in Kunstmusea zijn de werken kapitaal. Mochten al deze werken verkocht worden, dan maakt men giga winst, maar is er geen museum meer. Dat is 1.
  2. In de rest van de culturele sector zijn met namen mensen het kapitaal. Deze kun je echter niet echt verkopen, want dan wordt het toch een soort van mensenhandel. Deze mensen hebben echter wel waarde (een andere dan een financiële of alleen een financiële) voor andere mensen. Bijvoorbeeld om mensen dingen anders dan gewoon te leren (in-)zien, voelen en horen. Dat het niet aan jou besteed is, prima. De rest van de lokale, regionale of landelijke overheid denkt daar overduidelijk anders over op dit moment. No matter how hard jij ook probeert de publieke opinie op trollerige wijze te manipuleren of beïnvloeden met bewezen niet kloppende oneliners.

 28. Cult-uur

  @Realist:

  Nee juist! Linkse mensen willen anderen, met geld (dus rechtse mensen), laten (mee)betalen natuurlijk. En terecht: cultuur houd je een spiegel voor. Vooral voor rechtse mensen nuttig omdat dat dat spiegelen bij hun nou eenmaal wat meer buiten hun ervaringshorizon ligt.

 29. JdV

  @Cult-uur: Socialism seems like a good idea until you run out of someone’ else’s money.

 30. JdV

  @Confusius: Rechtse mensen gaan nooit naar muziekoptredens toe? Om maar eens wat te noemen? Of nooit naar de film? Of kijken nooit TV of luisteren nooit radio of luisteren nooit muziek?
  Zeker wel. Rechtse mensen gaan naar de film. Bij Pathe. Waar ze zonder een cent subsidie 16 euro voor de nieuwste Spiderman film betalen. Niet naar filmhuis Het Hoogt. Waar de belastingbetaler 8 euro per verkocht kaartje bijlegt voor films waar werkelijk maar 1 man en een paardekop in de zaal zit.
  Rechtse mensen gaan zeker naar muziekoptredens. In de Arena. De Toppers. 60 euro voor een kaartje. Geen cent subsidie. In plaats van een vaag optreden in Tivoli of Ekko waar 6 verdwaasde hippies 1000 euro subsidie opstrijken.
  Rechtse mensen luisteren muziek. Radio 10. Radio 538. Veronica. Niet de subsidieslurpers van NPO 1,2, 3 , 4 5 etc etc waar geen hond naar luistert maar waar wel vele miljoenen belastinggeld naar toe gaan.
  Rechtse mensen kijken TV. Zeker. SBS. RTL. Veronica. Niet een NPO die met 1 miljard subsidie per jaar dik betaalde baantjes voor linkse partijvriendejes in Hilversum creëert.

 31. Realist

  Weird om te ontkennen dat er geen oververtegenwoordigd is van linkse rakkers in het wereldje van kunst en cultuur. Voorbeelden te over maar je moet ze natuurlijk wel willen zien.

 32. W.

  @Nina: Dat is voor mij dus een uitstekend argument om kunst en cultuur te subsidiëren: daarmee kun je het toegankelijk en betaalbaar maken voor iedereen. Mensen die niet of moeilijk rondkomen zouden wat mij betreft dan ook gratis toegang krijgen tot culturele voorzieningen, want ik snap ook wel dat je voor een boterham kiest als je moet kiezen tussen eten en naar het theater.

  Tegelijkertijd vind ik ook dat diezelfde mensen ook toegang moeten kunnen krijgen tot de middelen om zichzelf te ontwikkelen of ontplooien. Dat is (deel van) kansengelijkheid, waar Sander op een aardige manier aandacht aan besteed.

 33. Lexus

  Het laatste wat rechtse mensen willen is dat hun een spiegel voorgehouden wordt. Wat je dan te zien krijgt…

 34. Confusius

  @ realist

  De gemiddelde bestuurder in de culturele sector komt vaak uit het bedrijfsleven inmiddels en er wordt vaak gewoon ook rechts-liberaal gestemd door deze bestuurders (vreemd genoeg want in strijd met hun eigen agenda).

  Dat de medewerkers vaker midden of links stemmen is logisch. Veel rechtse partijen willen namelijk hun banen onmogelijk maken. Raar he?

 35. Realist

  @Lexus. Welke spiegel. Ik zie alleen maar een hoop gesubsidieerde linkse vingerwapperaars in de kunst en cultuursector. Daarom geen geld naar deze sector.

 36. Enne

  Waarom zegt geen enkele partij iets concreets? Leuk al die algemene termen maar ik snap niet wat de plannen zijn.

  Prachtige podia als RASA en SJU zijn verdwenen omdat het geld zo nodig naar de eenheidsworst Tivoli Vredenburg moest. Daar zouden deze subculturen wel de ruimte krijgen. Dit is helaas niet het geval en nu zijn ze verdwenen en kunnen groepen mensen die niet mee kunnen met de massa nergens meer naartoe.

  Als partijen vervolgens alleen zeggen dat zij meer geld naar de sector willen, is mij niet duidelijk waar dat naartoe gaat. Gaat het naar Tivoli met toch al een heel commercieel programma of worden ook kleinere initatieven gesteund en zo ja, hoe en waar?

  Dit is slechts een voorbeeld en geldt ook op andere beleidsterreinen zoals, ben je voor parkeerplaatsen voor auto’s of voor fietsers. Dat slaat natuurlijk ook nergens op, dat is namelijk helemaal afhankelijk van de locatie en omstandigheden.

  Ik denk dat kandidaten misschien niet de kennis hebben dus maar met (soms hippe) algemene termen strooien. Helaas is het voor mij dan erg lastig om een keuze te maken en doe ik uiteindelijk maar wat denk ik het meest in de buurt komt bij wat ik wil. Helaas kan ik niet met droge ogen zeggen dat ik goed weet waar ik nu eigenlijk op stem.

 37. Scherpschutter

  Links stelt zich op als een kind met agressiviteitsproblemen.

  Vrijwillig betalen of niet? Nope. Iedereen MOET betalen voor de kunst en cultuur van de linkse kleuter. Wil je niet betalen? Dan moet je maar gedwongen worden, vindt de dreumes. Vraag je beleefd waarom, dan luidt het teruggebrulde antwoord van het linkse dictatortje in spé “DAAROM!”. Het equivalent van de beroemde woorden van Mike Tyson; “Cause I said so…”.

  Het maakt het onopgevoede agressieve ventje niets uit of je nu wil betalen of niet en zelfs niet of jij kunst en cultuur eigenlijk wel leuk vindt. Het groteske egoïstje met god-complex is onbereikbaar voor een gesprek en eenvoudigweg niet in staat voorbij zijn eigen belangen te zien, voelen of denken.

  Het wordt hoog tijd dat de linkse snotneus zich eens als een grote jongen gaat gedragen, met respect voor de wensen en eigendommen van anderen. Mogelijk dat de niet voor rede vatbare linkse kleuter daartoe eens een flinke oorvijg moet krijgen om door te dringen, want -mon dieu- wat is dat irritante stuk tuig onhandelbaar…

 38. Nina

  @Confusius

  Ik “roeptoeter maar weer eens wat”, zeg je…..
  Ach ja, het is maar 169 miljoen euro gemeenschapsgeld besteed aan een verliesdraaiend museum. 169 miljoen euro die mede wordt opgehoest door mensen die amper rond kunnen komen om uitjes te faciliteren voor bezoekers die makkelijk 3-4 keer zoveel entree kunnen betalen. Wat maakt het uit inderdaad. Zucht…..

  @Liza

  Kijk-tip: het VPRO-programma “Sander en de kloof”. Er zijn echt mensen in Nederland die geen geld hebben voor eten of zorgkosten, dus laat staan voor culturele uitstapjes. Raar om subsidie – van o.a. de belasting die deze arme mensen betalen – te verstrekken aan musea voor bezoekers die makkelijk 3-4 keer zoveel entree kunnen betalen en zo het museum rendabel kunnen maken. Vind je niet?

  Verder ken jij mij niet, maar doe je gewoon zomaar even de aanname dat ik niks met cultuur heb. Ik ben niet tegen cultuur. Ik geniet er zelf ook van en kan er makkelijk meer entree voor betalen. Ik wil dan ook dat de cultuursector zichzelf gaat bedruipen i.p.v. zijn hand op te houden voor subsidie. Het is hoog tijd hiervoor.

 39. Lexus

  @Realist: zelf wel eens in een spiegel gekeken?

 40. Confusius

  @ Een museum heeft meer dan een economische waarde (die zich ook niet als zodanig laat meten), er is geen sprake van een verlies in traditionele zin, eerder van uitgaven. De stad Rotterdam (nogmaals wij leven als het goed is in Utrecht) heeft bepaald dat zij deze uitgaven terecht vindt. Wat jij ervan vindt doet verder weinig ter zake.

  En verder, als jij vindt dat mensen in armoede positie of achtergestelde positie meer geld of hulp nodig hebben, dan zou ik maar eens gaan shoppen op andere giga-uitgavenposten van de overheid (en stoppen met rechts en stoppen met liberaal stemmen), met name uitgaveposten op subsidies die naar het bedrijfsleven gaan (zogenaamd de vrije markt), daar is het 10-100-1000-voudige meer te halen dan op de cultuurbegroting.

  Voedsel voor de geest is bijna net zo belangrijk als voedsel, datzelfde geldt voor educatie, onderzoek en erfgoed. Daar gaat bijna al het geld in de cultuursector naartoe.

 41. Paul

  Utrecht is altijd een cultuurstad geweest, in vele opzichten. Dat cultuur subsidie nodig heeft meestal…is in elke grote Europese stad normaal ! Wat meestal nooit wordt uitgerekend wat het de stad ook weer oplevert. Bezoekers van een museum, concert, evenement, etc komen niet alleen op bezoek maar investeren ook in de stad, door te drinken,eten, kopen etc.
  Daarom juist hebben grote steden uitgebreid culturele voorzieningen.
  Utrecht mag trots zijn op heel veel voorzieningen, waaronder de grootste concert zaal complex van Nederland. Met de grootste Kunsten opleidingen van Nederland, zijn een grote diversiteit aan broed plaatsen essentieel om de potentie vast te houden. Zoals de beroemde Dutch Game Garden, maar ook Rots oord, Cartesieus, Werkspoor District.
  Cultuur is de basis van innovatie en vernieuwing…die nodig is voor heel andere sectoren. Het maakt de stad aantrekkelijk voor iedereen. Denk ook aan Nederlands Film Festival, SpringDance, Festival Oude muziek..
  Waar ik vind minder tevreden over moeten zijn us de Musea, vele zijn gesloten of vertrokken door gebrek aan steun.

 42. Scherpschutter

  @Confusius

  “Een museum heeft meer dan een economische waarde (die zich ook niet als zodanig laat meten)”

  Holy moly! Ik heb uw glorieuze zin nu 10 keer gelezen, maar volgens mij is u daadwerkelijk gelukt om drie drogredenering in één zin van 16 woorden te persen! Dat is echt een fenomenale prestatie, waarvan ik niet zeker weten of zoiets ooit eerder is gepresteerd…

  Dat zou wel eens Guiness Book of Records materiaal kunnen zijn! Een diepe buiging mijnheer.

 43. Nina

  @Confusius

  “Wat jij ervan vindt doet verder weinig ter zake.”, schrijf je. Vind je het dan zo moeilijk om een andere mening te respecteren? Gelukkig leven we in een vrij land en mag ik vinden wat ik wil. Net als jij overigens.

  “…stoppen met rechts en stoppen met liberaal stemmen…'”. Helderziend ben je ook al, zie ik 😄. Wat ontzettend grappig.

  Je bent confuus, Confusius, maar ik wens je een fijne dag!

 44. Moniek

  @Scherpschutter
  Wat is de drogredenering van Confusius?
  U ziet kennelijk van alles de prijs maar niet de waarde.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).