Verkoop monumenten in Utrecht kan rekenen op steun | De Utrechtse Internet Courant Verkoop monumenten in Utrecht kan rekenen op steun | De Utrechtse Internet Courant

Verkoop monumenten in Utrecht kan rekenen op steun

Verkoop monumenten in Utrecht kan rekenen op steun
Archieffoto Utrecht
Wethouder Paulus Jansen staat positief tegenover de verkoop van monumenten van Stadsherstel Midden Nederland en lijkt een meerderheid van de raad mee te krijgen. Er worden tientallen monumentale panden in Utrecht voor verkoop aangeboden, waarvan een gedeelte sociale huur is.

Wethouder Paulus Jansen staat positief tegenover de verkoop van monumenten van Stadsherstel Midden Nederland en lijkt een meerderheid van de raad mee te krijgen. Er worden tientallen monumentale panden in Utrecht voor verkoop aangeboden, waarvan een gedeelte sociale huur is.

De verkoop van de gebouwen maakt het nodige los. Vooral huurders vragen zich af wat de verkoop voor hen betekent. Ook de Utrechtse fracties van de SP, PvdA en GroenLinks willen duidelijkheid voor huurders en zien de opbrengst graag ten goede komen aan sociale huur.

GroenLinks spreekt zich ook uit tegen de verkoop van de sociale huurwoningen. “De verkoop zal leiden tot een verdere daling van sociale woningbouw in het centrum en toenemende segregatie in onze stad. GroenLinks vindt dat ook mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning recht hebben op een woning in een populaire wijk. Wonen is geen markt, maar een recht”, vertelt GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg.

Voorwaarden scheppen

Wethouder Jansen kon niet beloven dat een nieuwe eigenaar de sociale huurovereenkomst ook in de toekomst in stand houdt, maar zegt wel de macht te hebben om bepaalde voorwaarden te scheppen. Hij benadrukt ook dat de verkoop van de panden de huidige huurcontracten niet ongeldig maakt.

Jansen heeft geen bezwaar tegen de verkoop als er maar sociale huurwoningen op andere plekken in de stad worden gerealiseerd. Een meerderheid van de raad lijkt ook geen problemen te hebben met de verkoop.

Beheer monumenten

De panden en complexen worden aan één partij verkocht, maar welke partij dat is nog niet duidelijk. Jansen zei ook nog dat het historisch gezien de afspraak was om de panden weer door te verkopen.

De panden worden van de hand gedaan door de woningcorporaties omdat het beheren van deze monumenten niet meer tot de kerntaak van de corporaties behoort. “Het geld dat nodig is om deze monumenten goed te blijven onderhouden, moet niet worden opgebracht door onze huurders met lage inkomens”, lieten Mitros en De Alliantie eerder weten.

Gekoppelde berichten

15 Reacties

Reageren
 1. Elsje van Ree

  De uitverkoop is begonnen!

 2. maarten van den oever

  Dit is het begin van het einde voor de meeste van deze monumenten en zeker voor de goedkope huren erbinnen. Wie niet begrijpt dat elke koper minstens 1 verplichting niet kan ontlopen, namelijk de koopsom terugbetalen aan de bank , zal dan ook wel niet begrijpen dat de huren daarvoor drastisch omhoog zullen moeten. En zo lang die niet omhoog gaan ( en dat zal lang zijn want huurders hebben in nederland wel echt rechten) zal het onderhoud niet of nauwelijks gedaan kunnen worden wegens onbetaalbaarheid. Hier gaat 50 jaar monumentenzorg de prullenbak in.

 3. Petrus

  Ja hoor.

  We zijn zoveel doorgeschoten in kapitalistische denken en neoliberale denken, dat je alleen centraal mag wonen als je financieel succes hebt. Het zegt verder helemaal niets over je mens zijn, financieel succes hebben.

  Geloof namelijk maar dat die woningen in de toekomst niet meer verhuurd gaan worden als sociale huur, als de zittende huurders vertrokken zijn.

  En dat krijgt goedkeuring van een SP-wethouder?

 4. Tom

  Is het eerlijk dat zeer dure panden door slechts een hele kleine groep huurders voor een niet marktconforme huur kunnen worden gehuurd? Hoe sociaal is dat? Dat willen we tenslotte allemaal wel

 5. Michiel

  Op zich natuurlijk waar dat ook in de binnenstad ruimte moet blijven voor sociale huur, maar dan inderdaad beter niet in dure monumentale panden. Onderhoud van dat soort panden is nu eenmaal kostbaar, dus het lijkt me juist beter voor de monumentenzorg dat deze panden op een rendabele manier worden gebruikt. Sociale huur is dat dus niet. Wonen is dan misschien een recht, maar niet iedereen heeft het ‘recht’ om in een monumentaal pand in de binnenstad wonen.
  Probleem is wel, als de contracten van sociale huurders door blijven lopen, wie gaat zo’n pand dan kopen?

 6. Ben

  @ Michiel

  Sociale huur hoeft misschien niet in een duur monumentaal pand. Maar datzelfde financiële argument komt altijd naar voren als er in de binnenstad andere mogelijkheden zijn om te (ver)bouwen. Op die manier komen er dus nooit nieuwe sociale huurwoningen, ze verdwijnen alleen maar. Weg uit de binnenstad, steeds verder opgeschoven de stad uit. Op die manier is de stad op den duur alleen nog voor rijken .

 7. Petrus

  @ Tom

  Ja, dat is eerlijk.

  Ik hoor hier eerder afgunst uit voortkomen dan de vraag beantwoord worden of het eerlijk is.

  Je gebruikt het argument “voor mij is het niet haalbaar, dan voor armere mensen al helemaal niet”, dat is dus precies het doorgeslagen kapitalistisch denken.

  Of je wel of geen financieel succes hebt geeft geen antwoord op de vraag of je van nut bent voor de samenleving. Alles maar in financiële kosten en baten berekenen geeft daar nog steeds geen antwoord op. De binnenstad moet naar mijn idee gewoon een afspiegeling van woningen voor mensen zijn van de verdeling zoals we die in de samenleving kennen. Pak ‘m beet 25% sociale woningbouw dus. In de binnenstad staan nu eenmaal veel monumentale panden, dus daar ontkom je niet meteen aan. Dat kost dus geld ja, maar veel mensen, die misschien wel minder verdienen, zijn dat geld voor de samenleving dubbel en dwars waard. Alleenstaande politieagenten, verpleegkundigen en beginnende basisschooldocenten verdienen salarissen die hen het recht geeft op een sociale huurwoning, om maar eens wat te noemen. En denk eens aan zp veel MBO’ers die onmisbare beroepen uitoefenen. Zonder deze mensen komt de samenleving stil te staan en kunnen de rijken ook niet steeds rijker worden. Deze mensen leveren de maatschappij veel op, echter is niet niets of nauwelijks in financiën uit te drukken of te meten. Van mijn geld mogen die mensen dus wel degelijk in het centrum wonen en ook in een monumentaal pand, ook al kan ik zelf zo’n pand in de vrije sector niet huren.

  Daar vind ik overigens ook van alles van, maar dat is een andere discussie. In de vrije markt worden door grote marktpartijen de prijzen op slinkse wijze opgedreven namelijk, zeker door regeltjes om te buigen. Zo worden juist de mensen in de middenklasse afgeperst waar je bij staat. In plaats van om maar allemaal mee te doen in dit soort spelletjes, zouden meer mensen daartegen in verzet kunnen komen. Mensen worden door marketingpraatjes zover gekregen dat ze denken helemaal hip en happening te zijn door in het o zo hippe Utrecht op A-locaties te huren, maar veel te veel geld voor hun waar te betalen.

 8. een zeer bezorgde burger

  Heel opmerkelijke discussie daar het de minister is die VOORAF toestemming voor de verkoop moet geven. Hoogstens kan de discussie input leveren aan een positieve zienswijze die de gemeente aan de minister mag afgeven. Trouwens ook de huurders mogen een zienswijze bij de minister inbrengen. De wetgeving is hier heel helder over.

  art.27 Woningwet
  “1. Aan de goedkeuring van Onze Minister, op een daartoe strekkend verzoek van de toegelaten instelling, zijn, behoudens in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
  a. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de toegelaten instelling,
  (…)
  4. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a of b, dat wordt genomen of uitgevoerd zonder dat Onze Minister het heeft goedgekeurd, is nietig.
  5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de bij het verzoek, bedoeld in het eerste lid, te verstrekken gegevens, de wijze waarop Onze Minister degenen die een belang hebben bij de goedkeuring, bedoeld in dat lid, daarbij betrekt en de gronden waarop Onze Minister zodanige besluiten kan goedkeuren dan wel zijn goedkeuring daaraan kan onthouden.”

  art.25 lid 3 Btiv
  “In geval van vervreemding van een woongelegenheid niet voor eigen gebruik, of aan een andere rechtspersoon dan een toegelaten instelling, of in geval van vervreemding van een gemengd complex, gaat het verzoek tevens vergezeld van:
  a. de zienswijze van de gemeente waar die woongelegenheid of dat complex is gelegen en van de betrokken bewonersorganisatie;
  b. een verklaring van de beoogde verkrijger dat hij zich als een sociale verhuurder zal gedragen;
  c. de getaxeerde marktwaarde of de WOZ-waarde van die woongelegenheid of dat complex, en
  d. tenzij de beoogde verkrijger een dochtermaatschappij van de vervreemdende toegelaten instelling is:
  1°. bescheiden waaruit blijkt dat die woongelegenheid, indien zij verhuurd is, allereerst gedurende ten minste vier weken te koop is aangeboden aan de huurder tegen een prijs van ten hoogste de marktwaarde vrij van huur en gebruik of de WOZ-waarde en
  2°. bescheiden waaruit blijkt dat die woongelegenheid of dat complex vervolgens gedurende ten minste vier weken te koop is aangeboden aan toegelaten instellingen en, behoudens in het geval dat de toegelaten instelling 5% of meer van de aandelen van de beoogde verkrijger houdt, in het openbaar, aan elke andere gegadigde in Nederland, waarbij bij interesse voorrang is gegeven aan andere toegelaten instellingen.”

 9. gerard vd vecht

  Misschien ook maar verkopen/weggeven aan Quatar.

 10. Paul

  Twee opmerkelijke en zeer relevante artikelen over dat andere “succes” verhaal uit Kanalen eiland:

  https://www.topics.nl/flats-deal-kanaleneiland-miljoenen-naar-buitenland-a9399726ad/7452f6bfdb3999fe6bd38df362bf4e979fb45cfd3912fe722ec32ea9d8688054/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=5c0f87597792433f97b9ecc369d1e109

  https://www.topics.nl/-dit-is-nieuw-voor-mij-a9399682ad/3ca7310f37f033606a0686f426581af17838483dbd0747150f1f562462e3ec43/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=5c0f87597792433f97b9ecc369d1e109

  Iedereen blijft de mooie woorden van dhr Paulus Jansen maar geloven. De hele gang wat zaken heeft niks te maken met de leefbaarheid van deze stad, maar enkele met geldbeluste markt en ego-trippende wethouder. Wanneer wordt hier ook vanuit de journalistiek kritisch naar gekeken ipv dit oppervlakkig verslag.

 11. Tom

  @ Petrus

  Ik doel hier niet op mezelf het gaat erom dat veel mensen die recht hebben op een sociale huurwoning allemaal wel in een monumentaal pand willen wonen en er maar voor een paar plek is.
  Dat is pure willekeur (hooguit omdat je wat langer ingeschreven staat). Om jouw voorbeeld te volgen. De ene verpleegkundige woont in Overvecht in een sociale huurwoning en haar/zijn collega in de binnenstad in een monumentaal pand.

 12. Wim B.

  Uiteraard kunnen de huidige huurders gewoon blijven zitten maar je kunt toch niet verwachten dat een partij de veel geld gaat betalen voor deze zeer onderhoudsgevoelige woningen vervolgens geen marktconforme huren kan gaan vragen als ze leeg komen. De tijd van gesubsidieerde huren op de mooiste locaties van de binnenstad zijn voorbij. En met het geld dat de verkoper ermee verdiend kunnen weer prima (nieuwe) woningen elders worden gebouwd.

 13. blm

  SP Paulus Jansen houdt uitverkoop in de 4 jaar dat hij als wethouder mag zitten:
  1. Kanaleneiland… waarom niet gerenoveerd en verkocht aan starters in Utrecht? maar aan een buitenlandse marktpartij die nu starters hoge huren rekent? Zo kunnen starters nooit iets opbouwen.
  Kansloos zijn starters in Utrecht.

  2. Hardebollenstraat: de voorkeur was alle panden verkopen aan 1 partij. Waarom niet de kleine ondernemer die de winkelhuren nagenoeg niet kan opbrengen (veel winkelstraten met kleinere winkelpanden zijn duiventillen, omdat de huur zo hoog is), weinig aanbod is zowel huur als koop. Geen kans voor de kleine ondernemer.

  3. Nu bovenstaand… de particuliere Utrechter of de sociale huurder nu en in de toekomst geen enkele kans bieden.

  SP is mis totaal de sociale context in alle 3 de kwesties. Schaamteloos!

 14. Paul

  @Wim, “de tijd van gesubsidieerde huren op de mooiste locaties vd binnenstad zijn voorbij”.
  Ten eerste: waarom? In de binnenstad dan enkele voorbehouden voor de rijken onder ons? Welke menselijk principe zit daar achter? Wonen is geen markt, maar een recht van ons ieder. Het is aan de politiek, corporaties en bevolking om dat zo doelmatig te realiseren, maar niet te min, dat is te realiseren.
  Ten tweede: nav raadsvragen heeft Mitros aangegeven dat de onderhoudskosten van deze monumenten inderdaad bijna 2x zo duur zijn dan reguliere, grootschalige huurcomplexen. Echter, deze zijn zeker niet verliesgevend. Niks dus “gesubsidieerd huren”. Nee, inderdaad. Er is geen sprake van winst maximalisatie. Godzijdank zou ik zeggen. Laten we dat begrip eens begraven.

  Ten derde: de te verkopen portfolio bestaat voor een groot deel uit particuliere verhuur, waarvoor marktconforme huurprijzen worden betaald (bijv. door ondergetekende). Door een goede mix sociale en particuliere verhuur is deze portfolio m.i. zelfs nog gematigd rendabel. Het kost de belastingbetaler dus niks.

  Lees voor de grap eens beide artikelen over hoe goed we dit gedaan hebben in Kanaleneiland:

  https://www.topics.nl/flats-deal-kanaleneiland-miljoenen-naar-buitenland-a9399726ad/7452f6bfdb3999fe6bd38df362bf4e979fb45cfd3912fe722ec32ea9d8688054/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=5c0f87597792433f97b9ecc369d1e109

  https://www.topics.nl/-dit-is-nieuw-voor-mij-a9399682ad/3ca7310f37f033606a0686f426581af17838483dbd0747150f1f562462e3ec43/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=5c0f87597792433f97b9ecc369d1e109

 15. Petrus

  @ Tom

  Ja en?

  Zo is het leven. De 1 woont idd in Overvecht en de ander in de binnenstad. Soms heb je wat meer geluk. Daar jaloers over worden is het voorbeeld van afgunstig zijn. Een ander niets gunnen. Ikke, ikke, ikke…….

  Arme mensen mogen van mij ook wel eens geluk hebben, aangezien arm zijn niks zegt over je mens zijn.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).