Eigenaar Roost aan de Singel is teleurgesteld in verdwijnen horecazaak en schrijft brief aan Utrechtse politiek Eigenaar Roost aan de Singel is teleurgesteld in verdwijnen horecazaak en schrijft brief aan Utrechtse politiek

Eigenaar Roost aan de Singel is teleurgesteld in verdwijnen horecazaak en schrijft brief aan Utrechtse politiek

Eigenaar Roost aan de Singel is teleurgesteld in verdwijnen horecazaak en schrijft brief aan Utrechtse politiek
Eigenaar van Roost aan de Singel, Sidney Rubens, schrijft teleurgesteld te zijn dat de horecazaak moet vertrekken. Hij noemt het ‘jammer’ dat ze niet betrokken zijn bij het plan dat eerder deze week gepresenteerd is. In een brief aan de Utrechtse politiek en het college van B&W uit hij zijn ongenoegen.

Eigenaar van Roost aan de Singel, Sidney Rubens, schrijft teleurgesteld te zijn dat de horecazaak moet vertrekken. Hij noemt het ‘jammer’ dat ze niet betrokken zijn bij het plan dat eerder deze week gepresenteerd is. In een brief aan de Utrechtse politiek en het college van B&W uit hij zijn ongenoegen.

Laten we het nog een keer kort samenvatten. Deze week werd bekend dat Roost aan de Singel nu echt moet verdwijnen na jarenlang een succesvol concept te zijn geweest in Park Paardenveld. Roost aan de Singel kreeg vanaf 2017 een tijdelijke vergunning om bij te dragen aan de ontwikkeling van het nieuwe parkje.

Afgelopen jaren is het park uitgegroeid tot een succesvol stukje groen langs de singel. Sinds het water weer is teruggekeerd, het gras groeit en enkele bomen zijn geplant weten steeds meer mensen Park Paardenveld te vinden.

Tijdelijk

Het was altijd al bekend dat Roost aan de Singel open was op een tijdelijke vergunning, maar de eigenaar pleitte er ondertussen ook voor om de plek een permanent karakter te geven. Met de presentatie van het nieuwste plan, wat eerder deze week gebeurde, lijkt er nu toch een einde te komen aan de horecazaak. Rubens vindt het jammer dat hij niet betrokken is bij de visie die er nu ligt.

In onderstaande brief is onder meer te lezen: “Op 4 oktober jongstleden is er een redelijk in beton gegoten plan gepresenteerd waarin de mogelijkheden voor het voortbestaan van ROOST aan de Singel zeer beperkt zijn. Ons inziens zonde, want juist door de benoemde samenwerking met allerlei belanghebbenden, kan er van het Paardenveld een nóg fijnere plek gemaakt worden zonder teniet te doen wat reeds bereikt is.” Rubens uit daarom de wens dat Roost aan de Singel toch nog actief betrokken wordt bij de ontwikkeling van Park Paardenveld.

Zelf de hele brief lezen? Dat kan hieronder.

Geachte fractievoorzitters, leden van het college en de gehele gemeenteraad, 

“We beëindigen een succesvolle plek, om te gaan onderzoeken hoe we er een succesvolle plek van kunnen maken,” luidt één van de reacties op Facebook en is de algemene tendens op de sociale media als antwoord op de sluiting van ROOST aan de Singel. Want net als wij ondernemers en tevens bewoners van de binnenstad, zijn ook veel andere Utrechters erg teleurgesteld dat ROOST moet vertrekken.

Toen wij in 2017 op Paardenveld onze horecagelegenheid openden was menig mens verbaasd. Want wat gingen we doen op dat braakliggende terrein op dat verlaten stukje stad? Maar zoals wordt benoemd in de ‘Raadsbrief Afronding placemaking 1.0 Park Paardenveld’ en haar bijlagen is het Paardenveld vanaf de komst van ROOST “veranderd van een relatief ‘unheimische’ plek naar een waardevolle plek in de stad”. Een plek waar veel verschillende Utrechters samenkomen, een uithangbord voor onze stad.

Dat de huidige vergunning van ROOST aan de Singel eindig was, wisten wij vanaf het begin. Daarom zijn wij al vanaf 2019 in gesprek met gemeente en overige belanghebbenden om naar de toekomst van het Paardenveld te kijken. Op ons initiatief is toen besproken met de verantwoordelijk ambtenaar dat het een mogelijkheid zou zijn om ROOST naar de zijkant van het park te verplaatsen, op de plek van de parkeerplaatsen of tegen de plint van de parkeergarage aan. Zo zou de situering van de horecagelegenheid niet meer in strijd zijn met de Binnenstadsvisie van het singelgebied en er meer ruimte gemaakt worden voor het groen. Gesuggereerd wordt dat het voortbestaan van ROOST aan de Singel in strijd is met de groene ambitie die is bepaald voor het gebied, maar het is juist altijd onze wens geweest om van Park Paardenveld een levendige, groene plek te maken. Een goed onderhouden stadspark in plaats van een grasveld en daar maken wij graag plaats voor door ROOST anders te situeren.

In 2021 liep de initiële tijdelijke vergunning van ROOST af. Aangezien er nog geen nieuwe invulling voor de plek was, werd na het indienen van een motie door de raad besloten dat ROOST mocht blijven. Parallel aan de verlenging van de vergunning ging het traject van start om de nieuwe invulling te bepalen, de zogenaamde placemaking. ‘De stad maken we samen: inspraak, participatief en waar kan in co-creatie.’ Zoals wordt benoemd in de bijlagen van de Raadsbrief (ID 5794) is placemaking o.a. ‘het organiseren van een sociaal netwerk van mensen die zich over de plek ontfermen (ervoor zorgen, betrokken zijn en samen activiteiten programmeren).’ Als wij als initiatiefnemer van ROOST iets hebben gedaan is het ons ontfermt over het gebied waar wij ons bevonden. De komst van ROOST was het begin van het Paardenveld als geliefd stukje Utrecht en wij hebben altijd ons uiterste best gedaan om als goed huisvader van het park de plek zo leefbaar en toegankelijk mogelijk te maken voor alle doelgroepen.

Wij hebben het voortouw genomen om met alle direct betrokkenen – o.a. de ondernemers in de parkeergarage, direct aanpalende bewoners, de verantwoordelijk ambtenaar en de voorheen bezwaarmakende partij de Utrechtse Bomenstichting – tot concrete planvorming voor ‘het nieuwe Paardenveld’ te komen. Hoe kunnen we in gezamenlijkheid optreden om van het park een nóg fijnere en groenere plek te maken passend in de gebiedsvisie? Het is namelijk de diversiteit van de verschillende ondernemingen (Jeu de Boules, Dagje Suppen en ROOST aan de Singel) die ervoor zorgt dat er zo’n divers publiek wordt bedient. De initiatieven op het Paardenveld versterken elkaar en creëren samen een levendig stukje Utrecht waar veel verschillende soorten mensen plezier aan beleven. Vanuit de gesprekken werden concrete plannen gemaakt, zoals het planten van bomen in samenwerking met de Utrechtse Bomenstichting, of bijvoorbeeld het terug laten komen van de halfpipe aangezien dit weer een ander publiek trok. Ook de financiering voor het Paardenveld 2.0 werd meegenomen in de planvorming, omdat wij van mening zijn dat de inrichting van de plek gedragen kan worden door de direct belanghebbenden, zodat hier geen publieksgeld voor gebruikt hoeft te worden.

Helaas is het tot een gezamenlijk placemakingsvoorstel niet gekomen. Op 4 oktober jongstleden is er een redelijk in beton gegoten plan gepresenteerd waarin de mogelijkheden voor het voortbestaan van ROOST aan de Singel zeer beperkt zijn. Ons inziens zonde, want juist door de benoemde samenwerking met allerlei belanghebbenden, kan er van het Paardenveld een nóg fijnere plek gemaakt worden zonder teniet te doen wat reeds bereikt is.

In de Raadsbrief en haar bijlagen worden een aantal punten aangegeven waardoor wordt gesuggereerd dat ROOST aan de Singel volgens de beleidsmaker niet zou passen binnen de gestelde kaders voor de nieuwe ontwikkeling op het Paardenveld, of waarin voorbij wordt gegaan aan een aantal zaken die spelen.

Punt 1. De exploitatie van ROOST beperkt zich tot de zomermaanden. Dit is echter niet onze eigen keuze geweest. In het eerste placemakingstraject is afgesproken (in samenspraak met de buurt) dat ROOST zeven maanden per jaar mocht exploiteren en in de winter dicht moest zijn. Wij hebben er zelf meerdere malen op aangedrongen om dit anders in te richten, want buiten dat wij vanuit zakelijk oogpunt natuurlijk liever het jaar rond zouden exploiteren, was het ook beter voor de plek geweest als er 365 dagen per jaar sociale controle vanuit een horecagelegenheid was geweest. Helaas werd dit niet toegestaan en is er daarom in het ontwerp van het huidige paviljoen niet ingezet op exploitatie in de wintermaanden. Natuurlijk zouden wij dit in een nieuwe situatie graag wel doen.

Punt 2. In het placemakingsvoorstel wordt voorbijgegaan aan de onzekerheid van de vergunningen van de Parkeergarage Paardenveld welke samenhangen met de aflopende erfpacht van het gebouw in 2023.

Punt 3. Het is juist een van de doelstellingen van de Gemeente Utrecht om spraakmakende horeca te stimuleren en hiermee de diversiteit te waarborgen die onze stad zo nodig heeft. Wij denken dat er geen twijfel bestaat of een plek zoals ROOST aan de Singel in dit profiel past en dat het zonde zou zijn voor de stad om dit verloren te laten gaan.

We hebben altijd initiatief getoond en zijn bereid geweest om tot nieuwe invulling te komen passend bij de gestelde kaders. Invulling waarbij niet de onderneming ROOST aan de Singel, maar juist de plek Park Paardenveld leidend moet zijn. Wij vinden het dan ook jammer dat de direct belanghebbenden niet zijn betrokken in dit placemakingsvoorstel zoals het nu op tafel ligt en dat van co-creatie geen sprake is geweest. Want is dat niet wat placemaking zou moeten zijn? En waarom niet de jarenlange ervaring met de plek vanuit ons als ondernemers gebruiken? Na het naar buiten komen van het voorstel is er contact geweest met de andere ondernemers waar dit plan betrekking op heeft (Jeu de Boules en Dagje Suppen). Het blijft onze gezamenlijke wens om alsnog betrokken te worden bij dit placemakingstraject en zouden graag vanuit ons als ondernemers een voorstel maken met onze visie op het Paardenveld 2.0. Natuurlijk binnen de gestelde kaders in de ruimtelijke strategie Utrecht 2040 (RSU) en de Omgevingsvisie Binnenstad en rekening houdend met alle belanghebbenden.”


Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.

33 Reacties

Reageren
 1. m

  Ik kijk uit naar een park zonder troep en houtstook.

 2. JdV

  En maar blijven zuigen en zeuren. Ik zeg: kruisje achter de naam van Sidney. Volgende aanvragen worden standaard afgewezen.

 3. Barend

  Geen idee waarom deze mijnheer meent een exclusief recht te hebben om deze plek te mogen exploiteren. Openbare aanbesteding is op zijn plaats, als er al horeca zou moeten komen,

 4. Johan

  Kijken hoelang het duurt voor de gemeentepolitiek weer slappe knieën krijgt, door de bocht gaat, en Roost wederom tegemoet wordt gekomen.

 5. Wim

  DUIC als megafoon voor de lobby van Roost.

 6. JR

  Bijzonder zeg, dat DUIC deze brief in zijn geheel plaatst. Welk journalistiek belang is hiermee gediend? In ieder geval wél het belang van de heer Rubens.

 7. Jaco

  Duic, jullie zakken door een ondergrens. Een serieus nieuwsmedium laat
  zich niet voor het lobbykarretje van een horeca-ondernemer spannen. En dat doen jullie door deze brief te plaatsen.

 8. Jos

  Ik verblijf de positie van Sydney Rubens in het Utrechtse en zijn voorkeursbehandeling door de politiek fascinerend en irritant vinden.

  Jarenlang bevoordeeld zijn ten opzichte van andere horecaondernemers. Illegaal een jaar langer je toko op het Paardenveld mogen runnen (en je zakken vullen) en dan boos zijn op de mensen die je voorkeuspositie mogelijk maken?

  I beg your pardon?!?!?!?!?!?!?!?!

  En vraag aan DUIC: waarom komt mijn reactie waarin ik zeg dat Sydney vrienden op hoge posities bij d’66 heeft niet door de keuring? Dit is een publiek geheim. Mensen weten dit al en het is nog waar ook.

  Graag mijn reactie plaatsen. Dat hoort bij een open medium. Daarna is mijn opmerking voer voor discussie.

 9. Klok

  Best Sydney.

  Je mocht TIJDELIJK je toko runnen op het Paardenveld.

  TIJDELIJK. Dat is gewoon van te voren aan je kenbaar gemaakt. Dat dit mocht had je te danken aan een niet transparante vorm van een soort wedstrijdje op basis waarvan je plan voor ROOST getoetst is en gehonoreerd is.

  Je hebt ook nog eens een in strijd met de afspraken geldende verlenging voor het uitbaten van ROOST gekregen.

  En nu de aanval opzoeken in de media. Mis ik iets?

 10. Uuu

  Quote:

  “Punt 3. Het is juist een van de doelstellingen van de Gemeente Utrecht om spraakmakende horeca te stimuleren en hiermee de diversiteit te waarborgen die onze stad zo nodig heeft. Wij denken dat er geen twijfel bestaat of een plek zoals ROOST aan de Singel in dit profiel past en dat het zonde zou zijn voor de stad om dit verloren te laten gaan.” eind quote.

  Interessante gang van zaken en interessant inkijkje in de gemeentepolitiek.

  Ik heb even gemist dat dit 1 van de hoofddoelstellingen van de overheid/ politiek is. Wat heeft horeca met diversiteit in de stad van doen?

  Horeca is toch gewoon een verdienmodel van een klein aantal mensen? En horeca is toch gewoon entertainment van het klootjesvolk? Weinig diepgang in te ontdekken hoor. Gewoon je spaarvarken leeg gooien in de hoop op wat endorfine. En een mogelijkheid om te kletsen met mensen en een mogelijkheid om mensen te ontmoeten. Het is niks meer of minder.

  Horeca maakt niet de stad. Mensen maken de stad. Mensen verzinnen ook initiatieven als er geen horeca zou zijn. Dab verzint men vanzelf sociale gelegenheden. Zoals de werfscene jarenlang deed. Alleen was het toen geen verdienmodel van een paar enkelingen die vaak tientallen zaken bestieren en binnen lopen.

 11. Hans

  Die hele, ontzettende lange brief weergeven in een journalistiek item lijkt me een vergissing. Als nieuwsmedium geven jullie onevenredig veel ruimte aan de opinie van betreffende briefschrijver en: 2. geen hond gaat dat lange stuk lezen. Volstaan kan worden, in het vervolg met een linkje naar zo’n slaapverwekkend epistel.
  Dat die tent het veld moet ruimen – de deal lag in de tijdelijkheid heb ik altijd begrepen – is geen drama voor de stad. Dat fijne toekomstige park zonder die verzameling oude deuren, tweedehands kozijnen en bij elkaar gespijkerde schroten waar je koffie kon drinken lijkt me geen slechte vervolgsituatie.

 12. Wilma W.

  Bevoorrechte ondernemer hoor, die uitbater van Roost. Dat hij op deze website zo’n podium krijgt voor zijn gelobby.

 13. Katja

  Bezopen. Had een tijdelijke vergunning, dus niet zeuren.
  “Punt 3. Het is juist een van de doelstellingen van de Gemeente Utrecht om spraakmakende horeca te stimuleren en hiermee de diversiteit te waarborgen die onze stad zo nodig heeft. Wij denken dat er geen twijfel bestaat of een plek zoals ROOST aan de Singel in dit profiel past en dat het zonde zou zijn voor de stad om dit verloren te laten gaan.”
  Pardon ? Is het faciliteren van zuipen en eten een doelstelling van de gemeente ?

 14. Sharie Azkin

  Jarenlang mensen hun lichamen vervet met junkfood, z’n zakken overmatig gevuld middels hebzucht en dan nog huilen….. ongelooflijk .

 15. Herman

  Poffertjeskraam 2.0
  Nog haren zullen we denken, waarom?

 16. ZuurPruim

  Elke keer dat ik een artikel lees op DUIC, kijk ik altijd met smart uit naar de reacties eronder. Dat er, vaak dezelfde, mensen telkens weer de moeite nemen om hun zure, negatieve en bekrompen reacties hier neer te zetten.

  Een stad is een levend orgaan, daar word geleefd, deze veranderd en zal helaas niet zo blijven als 30 jaar geleden. Wellicht is het goed om dit te accepteren i.p.v. elke keer een semi intelligente opmerking/mening te willen plaatsen onder een artikel van de DUIC waar niemand iets mee gaat doen.

  Of zoek een leuke hobby, heeft iedereen meer aan dan weer een zuurpruim op DUIC :-)!

 17. Ratelband

  @ Hans
  Ik vind het überhaupt al bijzonder dat Duic meent aandacht te moeten geven aan het gepruttel van de ondernemer. Of die brief al dan niet geplaatst wordt doet er eigenlijk niet eens zoveel toe. Maar gek is het wel. Heel gek ja.

 18. Binnenstadsbewoners

  Tip voor uitbater roost
  Belletje naar horecapartij d66

 19. echte Utrechter

  Paste mijn reactie niet geheel in het horeca-minnende Duic ?

 20. Bas

  Hou toch eens op Duic, dit verhaal kennen we toch al. Voor de mensen van Roost; “een NEE is ook een antwoord….”

 21. Wies

  Eens met Hans

 22. Peter

  Het gedram van meneer Rubens moet nu maar eens tot een definitief einde komen. Deze verzameling schroot en pallets ziet er hoe dan ook uit als iets tijdelijks.
  Dat meneer Rubens uit commerciële overwegingen een brief schrijft, is zijn goed recht. Maar dat DUIC deze brief integraal publiceert, komt niet bepaald objectief over.

 23. Baliekluiver

  Dat krijg je dus als je als gemeente dingen gaan ‘regelen’ voor commerciële partijen, die gaan daar al snel rechten aan ontlenen. Daarom lijkt me juist wel van journalistiek belang om die hele brief hier te publiceren, want zo krijgen we een mooi inkijkje in de tamelijk bizarre denkwereld van deze ‘ondernemer’. En als het stadsbestuur straks toch weer ‘in zee gaat’ met Roost weten we in ieder geval zeker hoe de hazen lopen!

 24. Koel Hoofd

  “in de ‘Raadsbrief Afronding placemaking 1.0 Park Paardenveld’ en haar bijlagen is het Paardenveld vanaf de komst van ROOST “veranderd van een relatief ‘unheimische’ plek naar een waardevolle plek in de stad”.
  Sinds wanneer is een kaal grasveld zonder horeca “unheimisch”?
  Stelletje melkveekuddedieren, moeeeeeeehhh.
  In Tokio noemen ze dat Zen in de overbevolkte stad.

  “Een plek waar veel verschillende Utrechters samenkomen, een uithangbord voor onze stad.”
  Geen enkele zichzelf respecterende stad wil die augiasstal als uithangbord hebben.

  Voor zover ik heb begrepen moet er in de nieuwe plint horeca komen.
  Als deze ondernemer echt zou willen dan kon hij zijn houten tuinhuisje met palletopslag een upgrade geven door er ‘Roost in de Plint’ van maken.
  Maar dat wil hij niet, hij wil perse “op de plek van de parkeerplaatsen of tegen de plint van de parkeergarage aan”

  Oftewel, meneer wil letterlijk voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en makkelijk grof geld verdienen met een cheapshit infantiele strandtent op een grasveld. Zeker op zo’n parkeerplaats tegen parkeervergunningskosten omdat ‘er wielen onder zitten’.

 25. Rob H.

  Opvallend. Sidney Rubens had een tijdelijke vergunning voor Roost op het Paardenveld en weet dat ook. Hij geeft, terecht aan dat Roost wat toevoegt op die plek en dat hij meegedacht met politiek en omgeving.

  Maar als ik bovenstaande reageerders zie, moet hij gecanceld worden en mag hij zijn mening niet uiten. En wordt DUIC verweten dat ze onwelgevallige meningen ook publiceren. Hypocriet. DUIC is er niet te bevestiging van uw mening.

  Los daarvan, je kunt discussiëren over de toenemende horeca in Utrecht, maar niet alle horeca is inwisselbaar. Ik ben van mening dat Roost aan de Singel zich bewezen heeft en iets toevoegt aan de plek waar ze nu zitten. Het is levendig stukje Utrecht geworden en een hele verbetering van de situatie, voor dat de gracht er lag. Of Roost naar de plint van de parkeergarage gaat of midden in het parkje blijft, dat is mij om het even.

  En met het in beton gegoten, plan dat er nu ligt, laat de Gemeente Utrecht zien dat het niet naar de inwoners luistert en niet doet wat het beste voor de stad is.

 26. Bromsnor

  Goh, niet één positieve reactie, zelfs niet van Bromsnor. Wat een zeur die Rubens. Als er plaats zou zijn voor permanente horeca, zal er eerst aanbesteed moeten worden.

 27. Moi

  Slaapverwekkend epistel van generlei waarde! Waarom op duic?

 28. Realist

  Nooit geweest maar te zien aan de zure reacties hier is het vast erg gezellig.

 29. Joris

  Er hangt een zure lucht hier.

 30. Stadsie

  Tegenwoordig lijkt tijdelijk iets van vroeger.

 31. Sjaak

  Waarom wordt mij reactie niet geplaatst @duic?!

 32. Jopie

  Meneer Smeets is een horeca-ondernemer aan wie een tijdelijke plek is gegund. Wees een flinke ondernemer, tel uw horecacenten, coronasteun en andere zegeningen, en zoek een andere locatie. Dit zal vast lukken gezien de warme banden die er met het gemeentebestuur zijn.

 33. Adriaan

  Zonder dat er een plan is, op voorhand een goed lopend iets killen?
  Dat kan alleen de overheid…

  Natuur inclusief bouwen is de nieuwe norm van de overheid, dat kan met behoud van ROOST uitstekend. Laat een landschapsarchitect een plan maken en neem ROOST of een vast gebouw daar in op.
  Deze bomenman/natuurbeheerder ziet dat zo voor zich.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).