Open brief Steef Schinkel over sluiting Jacobuskerk: “Ik heb niets gezien van barmhartigheid” | De Utrechtse Internet Courant Open brief Steef Schinkel over sluiting Jacobuskerk: “Ik heb niets gezien van barmhartigheid” | De Utrechtse Internet Courant

Open brief Steef Schinkel over sluiting Jacobuskerk: “Ik heb niets gezien van barmhartigheid”

Open brief Steef Schinkel over sluiting Jacobuskerk: “Ik heb niets gezien van barmhartigheid”
De St. Jacobuskerk in Zuilen
Steef Schinkel gebruikt dit keer zijn column voor iets dat hem zeer aan het hart gaat: de mogelijke sluiting van de Jacobuskerk. Hij richt zich rechtstreeks tot kardinaal Wim Eik.

Steef Schinkel gebruikt dit keer zijn column voor iets dat hem zeer aan het hart gaat: de mogelijke sluiting van de Jacobuskerk. Hij richt zich rechtstreeks tot kardinaal Wim Eik.

Aan Mgr. Wim Eijk kardinaal

Excellentie,

Uitgangspunt zou moeten zijn, zoals in 2010 schriftelijk werd vastgelegd, dat onze Sint Jacobus Parochie als een Rooms Katholieke parochie deel uitmaakt van een inspirerend, duurzaam, aansprekend en pastoraal verbindend fundament gesteund vanuit haar Bisdom Utrecht.

Onze RK gemeenschap is een kleurrijke Parochie waar zo’n 500 personen haar geloofsbeleving en viering in haar eigen locale geloofsgemeenschap houden. Enkele jaren geleden gaven wij, onder uitdrukkelijke voorwaarden, onze St. Jacobuskerk over aan een overkoepelende organisatie. Mede op basis van U, Bisschop Eijk, voor een door U gewenste bredere samenwerking. Helaas constateer ik dat de communicatie vanuit het Bisdom Utrecht te wensen overliet en op essentiële punten er niet is. Nog erger niet motiverend was en nog steeds niet is! Onze Parochie werd continue genegeerd en bestuurlijke zaken, als er al een bestuur was, boven ons functioneerde menigmaal niet.

In een geloofsgemeenschap dient er m.i. ruimte te zijn voor een wederzijdse diversiteit en openheid, uiteraard e.e.a. volgens de eigen Kerkelijke Regels, waarbij ook het hoofd van een Kerkorganisatie zich daar dan aan dient te houden. Pastores en vrijwilligers werken met respect en liefde voor elkaar samen, staan midden in de wijk en zijn uitnodigend voor jong en oud. Ook een kerkgebouw heeft daarin, in mijn ogen, zelfs een bijzondere betekenis. Enerzijds als markant gebouw en herkenbaar symbool van het geloof, anderzijds als plaats van ontmoeting en verbinding.

Onze geloofsgemeenschap zocht en zoekt telkenmale naar manieren om zoekende mensen te ontmoeten en om hen ruimte te bieden voor hun vragen. Gebruikmakend van diverse bijeenkomsten, zoals in 2014 en 2015, kregen wij steeds meer inzicht waar wij staan en naar welke toekomst wij willen. Wat heeft ons Bisdom daarmee gedaan? Ik stel vast, vrijwel niets! Onze geloofsgemeenschap is er een die te midden van onze wijk Zuilen staat, wel degelijk een functie heeft en waarbij in mijn opinie ons gebouw de hoeksteen is waar wij willen zijn en waar wij willen bijeenkomen. Wij willen een vitale geloofsgemeenschap zijn en ook blijven waarbij dit in de vieringen van de sacramenten en in andere vieringen blijvend tot uiting moet kunnen komen.

Wij creëren ruimte voor bezinning en gebed. In onze geloofsgemeenschap wordt er een sterk accent gelegd op de medeverantwoordelijkheid van parochianen en vrijwilligers. Het pastoraal team werd van bovenaf eind vorig jaar ontdaan van haar ziel d.m.v. het ontslag van een van Uw maar zeker ook onze beste steunpilaren. Ik heb totaal niets gezien van enige Barmhartigheid vanuit het Bisdom Utrecht integendeel zelfs zou ik zeggen. Bijna tweehonderd kerkgangers waren bij een emotioneel afscheid op 27 december jl. aanwezig. Slechts een kille reactie zagen wij vanuit het Bisdom Utrecht. Begeleiding hebben onze pastores van boven nodig en dat is een belangrijke taak die weggelegd is vanuit een inspirerend Bisdom. Het inspireren en toerusten van vrijwilligers volgt dan vanzelf.

Via het maandblad van de Ludgerusparochie vernam ik dat per 1 juli er geen erediensten in onze kerk meer mogen worden gehouden. U gaat over tot kerksluiting en verbod op vieringen in Zuilen. Ik vat daarom ter verduidelijking nogmaals de belangrijkste punten samen. Over uw voorgenomen besluit om vieringen in onze kerk te verbieden, stellen mijn kerkjuridische adviseurs dat het verbod op het houden van erediensten voordat er sprake is van een niet meer voor bezwaar en beroep vatbaar decreet evenzogoed aangevochten kan worden als ware het de facto een bisschoppelijk decreet tot onttrekking aan de eredienst. Los nog van door mij vastgestelde door het Bisdom Utrecht gemaakte procedurefouten binnen uw eigen kerkrecht.

Daarnaast stel ik vast dat de onzekerheid m.b.t. de mogelijke kerksluiting, al enkele jaren veel van onze parochianen helaas heeft doen besluiten om geen of gedeeltelijke financiële bijdrage te leveren. Zij hebben gelden apart gelegd mede omdat het Bisdom Utrecht hen niet motiveerde. De terugloop van inkomsten uit de kerkbalans is dus, vaststelbaar, een direct gevolg van uw beleid om de vieringen in onze gemeenschap te ontmoedigen en de via de pers aangekondigde, sluiting van onze kerk. Wat ik overigens geheel niet begrijp is dat U stelt dat de parochie over te weinig pastores beschikt om bij vieringen in onze kerk voor te gaan. Let wel U zelf stopte met de priester opleiding. Gelukkig kwam U later op dit besluit terug. Maar ja toen was het leed al geschied.

Wat mij betreft gaan wij versterkt door met onze vieringen in onze eigen, nog steeds gewijde kerk en we laten ons daarbij geen niet-beargumenteerde beperkingen opleggen. Is sta voor 100 % achter het doorgaan van onze activiteiten. Wij blijven vieren zoals we dat al decennia lang doen. In verbondenheid met de RK wereldkerk en traditie. En we blijven dit doen zolang onze kerk niet door een definitief bisschoppelijk decreet (dus na onze beroepsprocedure) tot onttrekking aan de eredienst wordt getroffen. Onze geloofsgemeenschap is open en gastvrij!

Mag ik U vragen bent U dat ook voor ons?

9 Reacties

Reageren
 1. Harry Smittenberg

  Naast de plek die de kerk in letterlijke en vooral figuurlijke zin heeft voor de katholieke gemeenschap in Zuilen, is er nog een grotere schil van functies die de kerk in de buurt heeft: het is o.a. 1 keer per week een uitgiftepunt voor de Voedselbank en meerdere koren oefenen er wekelijks, waaronder ons Popkoor Zuilen. Wat heel veel ook niet-katholieke mensen in Zuilen betreft, blijft het voortbestaan van de kerk gewaarborgd.

 2. Augur C. Kiesman

  Erg zuur voor de Katholieke gemeenschap in Zuilen.

 3. Bas

  Als de kerkgemeenschap, de pastors en medewerkers zich aan de regels houden en het bestuur met de gelovigen zorgt ervoor dat de financiën op orde zijn, dan blijft een kerk gewoon open. Ergens is het in deze dus goed mis, daar kun je niet omheen. Dergelijke maatregelen worden niet eenvoudig genomen.
  En een popkoor hoort niet in de kerk. Kan die niet terecht in het theater van de auteur?

 4. Pieter

  Dat kunnen we rustig stellen Bas.
  Er is behoorlijk wat mis met de RK-Kerk niet in de laatste plaats omdat de ontstane te korten door de afkoopregelingen en schikkingsvoorstellen om rechtszaken te voorkomen in de mishandeling en verkrachtingszaken gepleegd door verantwoordelijken binnen de kerk inmiddels richting het astronomische bedrag van 100 miljoen euro gaan.
  Dat geld moet ergens vandaan komen en dus moeten kerkgemeenschappen er aan geloven en worden kerkgebouwen in de verkoop gedaan om deze immense bedragen op te hoesten.
  Kardinaal Eijk is daarin helaas een keiharde saneerder gebleken zonder enige compassie met actieve kerkgemeenschappen en de daarbij betrokken parochianen.
  Overal in het land worden kerkgebouwen rucktsichloos weggesnoeid en verkocht aan de hoogst biedende.
  De parochianen wenden zich vaak teleurgesteld af van de Rooms Katholieke kerk omdat ze geen zin hebben om iedere zondag 40 tot 50 kilometer te moeten gaan rijden naar de dichtsbijzijnde overgebleven centrale RK kerk en starten een eigen kerkgemeenschap in een locaal zaaltje of aula van een school omdat zij geen fiducie meer hebben in kardinaal Eijk en zijn kornuiten die de scepter zwaaien in het desbetreffende bisdom. Nu zal de afstand naar een andere RK kerk hier in Utrecht niet het grootste probleem zijn maar misschien wel de vorm en betrokkenheid binnen de kerkgemeenschap op zich die natuurlijk sterk kan veranderen in geval van een aansluiting bij een andere parochie.
  Ik adviseer jullie er vanuitgaande dat er geen oplossing komt voor dit probleem aangezien de Jacobuskerk niet de enige kerk is waarop deze manier met dit bijltje wordt gehakt, ook op zoek te gaan naar een alternatieve locatie om jullie geloofsbeleving voort te zetten op de wijze zoals jullie dat het liefste doen en wenselijk achten!
  Voorlopig zou ik echter nog even mijn poot stijf houden aangezien uit betrouwbare bronnen is vernomen dat ten tijde van de eigendomsoverdracht van het perceel in jullie geval bedongen is dat de parochie gewoon tot in sint Juttemis (ere)diensten kan blijven houden en gebruik mag blijven maken van het kerkgebouw ten behoeve van de kerkgemeenschap en tevens ter bevordering van de sociale cohesie in de de buurt en de omgeving van Zuilen.
  Ik ben het dan ook niet met je eens dat een popkoor niet in een kerk past Bas. In dat verband zou ik je ook eens uit willen nodigen in de kerk in Woerden waar regelmatig popmuziek te horen valt, gespeeld door een muzikaal groepje jongeren ook ter begeleiding van liederen en gezangen tijdens de dienst.

 5. Marjolein Bakker

  Vele herrineringen liggen in deze kerk.
  Rouw en trouw eerste communie vormsel.
  Een vader en moeder die zeer betrokken zijn bij deze gemeenschap. En er al maanden van onder de indruk zijn en onzeker of deze kerk nog blijft bestaan. Waar moeten zij dan heen om hun geloof te beleiden? Hun sociale contacten te blijven zien bij de koffie na de viering? Overvecht? Dat gaat niet meer.
  Een schande is het! Dat er op deze manier met de gelovigen wordt omgegaan.
  Ik zeg kom eens echt tot bezinning!
  Meneer Schinkel…..U heeft een prachtig stuk geschreven. De spijker op zijn kop.

 6. Mary

  Als één van de jongere parochianen van de Jacobuskerk (nu 25 lentes jong) voel ik mij moreel verplicht hierop te reageren. Ook ik sta versteld van het gemis van steun vanuit het bisdom – onze Kerk, en daarmee een paar honderd parochianen, staat alleen in het gevecht om te mogen voortbestaan. Eén van de belangrijkste (en wat mij betreft mooiste) aspecten van geloven is de mogelijkheid om dit geloof te delen en samen te belijden. Ik kan niet begrijpen hoe een leider van de RK-kerk, of welke kerk dan ook, dit ons kan afnemen. Deze parochie is ook nog één van de grootsten van Utrecht en ik voel me nog altijd welkom. Ik kan u verzekeren dat er een grote harde kern is die iedere activiteit van de Jacobuskerk bezoekt, en zeker nu we minstens twee jaar onzeker zijn over het voortbestaan van ons kerkgebouw gaat men fanatiek naar onze hoogmissen. Welk instituut gaat deze religieuze functie in de buurt overnemen?

  Dat brengt mij bij de sociale functie van de Jacobuskerk. Als jongeling bevestig ik dat er veel ouderen naar onze diensten gaan (ook steeds meer families en kinderen, maar momenteel overwegend ouderen). Vaak zijn deze ouderen actief in de kerk als vrijwilligers. Zij zetten zich actief en met hart en ziel in voor de Kerk. Wat nu, als zij dit werk niet meer kunnen doen? En wat nu, als deze ouderen niet meer op een bekende plek kunnen samen komen, voor eredienst en gebed, maar ook voor de sociale activiteiten die zo vaak op de agenda staan? Waar moeten al deze mensen heen, om hun paar uur sociale contacten in de week te zien? Het is makkelijk gezegd dat we dan maar naar een kerk “in de buurt” moeten gaan; voor hen die met het openbaar vervoer reizen, wat voor sommige ouderen moeilijk of onmogelijk is, is het drie kwartier reizen. Dat noem ik niet meer “in de buurt”. Bovendien ga ik zelf ook niet naar andere parochies in de buurt; niet omdat ik er niet op vertrouw dat dat fijne kerken zijn, maar omdat ik me nu eenmaal thuis voel in de Jacobuskerk.

  Het klinkt allicht sentimenteel, maar ik vrees voor het welzijn voor de ouderen van onze parochie. Het zou al erg genoeg zijn als we ons gebouw uit moeten (al zou ik het kunnen begrijpen als er bestuurlijk gezien geen alternatieven te bedenken zijn om het gebouw te kunnen behouden) – om echter in het diepe gegooid te worden en “het uit te zoeken” om maar een nieuwe plek te vinden om bijeen te komen en überhaupt als parochie te kunnen voortbestaan, nota bene, dat vind ik onacceptabel. Waarde Bisdom, neemt u alstublieft de welzijn van uw leden in overweging. Het gaat, zoals hierboven omschreven, om een paar honderd trouwe katholieken, één parochie. Een zeldzaamheid en wonderlijk, toch?

 7. hans

  Dit is al de zoveelste kerk ⛪ die gesloten dreigt te worden door de bisschop. Vaarwel RK kerk jullie hebben me definitief aan de orthodoxe kerk verloren. Ik was in de Jacobuskerk actief van misdienaar tot penningmeester van het kerkbestuur maar hoe de RK kerk met zijn gelovigen omgaat is niet meer te verdragen. Vaarwel. Hans v.V.

 8. Steef Schinkel

  Beste Hans, ik begrijp jouw reactie volledig. Blijf aub nog even als goed Katholiek vertrouwen hebben in een goede afloop. Het Bisdom Utrecht heeft en neemt ook in mijn opinie de verkeerde beleidsbeslissingen. Dat was en is de reden voor mijn Open Brief. Die overigens ook schriftelijk naar de Maliebaan was verzonden! Tot heden is daarop geen enkele reactie vanuit het Bisdom vernomen. Maar dat verwacht ik eigenlijk ook niet gezien het geisoleerde KASTEEL waarin hij leeft. Los nog van het feit dat het Bisdom zich niet aan het eigen Kerkenrecht houdt! Onder het mom van: “Het zijn niet wij die kerken sluiten!” Ja, ja wij weten uit betrouwbare bron beter! Zo mag de nieuw benoemde pastoor in zijn nieuw verbouwde woning ad Adriaan van Ostadelaan -enkele tonnen aan bouwkosten- gaan wonen….Kijk prima hoor….Maar wilde hij dat zelf zo wel? Naar velen zeggen mij: waar is DEZE Kerkleider in en uit naam van “zijn GOD” eigenlijk mee bezig? Dat vragen duizenden RK gelovigen in het Bisdom Utrecht, maar beslist ook daarbuiten, zich al vele jaren af. Is deze Kardinaal Wim Eijk wel geschikt als Nederlandse RK Kerkleider… ? Van COMMUNICEREN met ZIJN geloofsgenoten heeft hij, zo ik van veel van zijn en mijn RK geloofsgenoten vernomen heb en zelf nu de laatste 3 jaren heb vast kunnen stellen, heeft hij nog nooit gehoord! Zou het laatste nieuws dat ik via bronnen vanuit Italie (ROME en Bologna) vernomen heb dat deze Kardinaal dit jaar zal aftreden waar kunnen zijn? Hij zal het allemaal waarschijnlijk wel goed bedoelen….. maar hij is niet de juiste man op de juiste plaats! Steef Schinkel- oa voorzitter van Behoud St.Jacobuskerk Utrecht Zuilen voor eredienst. Deze reactie is uit EIGEN naam geschreven!

 9. Peter

  Tsja, als een kerk de schapen zelf wat meer had laten mogen blaten, dan had het niet zover hoeven te komen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).