Gezocht: Referendumcommissieleden Utrecht Gezocht: Referendumcommissieleden Utrecht

Gezocht: Referendumcommissieleden Utrecht

Gezocht: Referendumcommissieleden Utrecht
De Referendumcommissie Utrecht zoekt vanwege vertrek en uitbreiding naar vier nieuwe leden voor de commissie.

De Referendumcommissie Utrecht zoekt vanwege vertrek en uitbreiding naar vier nieuwe leden voor de commissie.

Wat doet de referendumcommissie? 

De Gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat inwoners zich met behulp van een (adviserend) referendum kunnen uitspreken over genomen raadsbesluiten. Inwoners van Utrecht kunnen daarom een referendum initiëren. De referendumcommissie is een commissie van advies en toezicht als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet en geeft advies aan de gemeenteraad, doet een voorstel voor de uitvoering van het referendum en bewaakt het hele proces.

Je rol als lid van de referendumcommissie?

De referendumcommissie Utrecht zoekt vanwege vertrek van twee leden en uitbreiding met twee leden vier nieuwe leden voor de commissie. Voor deze inspirerende nevenfunctie zoeken wij kandidaten die er plezier in hebben om bij te dragen aan het vergroten van de zeggenschap van Utrechters. Als lid van de commissie ben je onafhankelijk. De belangrijkste taken van de referendumcommissie zijn;

 1. De referendumcommissie kan op eigen initiatief of op verzoek van de raad, de voorzitter van het centraal stembureau of het college advies uitbrengen over:
 2. aanpassingen van deze verordening,
 3. de referendabelheid van raadsbesluiten,
 4. de bij de referenda en referendumverzoeken te volgen procedure,
 5. de referendumvraag
 6. en alle overige zaken die het raadgevend referendum betreffen en die zij van belang acht.
 7. Toezicht houden op de uitvoering van de referendumverordening en het neutrale karakter van de door het college te verstrekken voorlichting over het raadgevend referendum.
 8. Behandeling van klachten in het kader van bovenstaande toezichtstaak

Samenstelling referendumcommissie?

Als lid van de referendumcommissie maak je deel uit van een commissie bestaande uit vijf leden, welke vergadert met een quorum van drie. De vijf leden kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Profiel lid referendumcommissie

Wij streven naar een – qua achtergrond, kennis en ervaringsdeskundigheid – divers en gemengd team. Gezien de verantwoordelijkheden van de commissie gaat de voorkeur naar een evenwichtige verdeling van achtergronden op politiek-bestuurskundig gebied, juridisch gebied. Als lid van de referendumcommissie ben je deskundig, objectief en onafhankelijk. Als lid heb je daarnaast voldoende tijd beschikbaar wanneer er een referendum geïnitieerd wordt en ben je desgewenst beschikbaar op donderdag voor contact met de gemeenteraad. De tijdsbesteding is afhankelijk van de initiatieven van burgers om een referendum te houden. Het is mogelijk dat er geen tot een enkele vergadering is in de benoemingstermijn.

De ideale kandidaat heeft daarnaast de volgende kenmerken:

 • een onafhankelijke opstelling, analytische instelling en positief-kritische houding;
 • bestuurlijk en politiek inzicht;
 • affiniteit met gemeentebestuur en met Utrecht;
 • bereid zijn om als eenheid vanuit de commissie op te treden;

Wie niet?

In de Verordening Raadgevend Referendum Gemeente Utrecht staat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van de referendumcommissie.

Geen lid kunnen worden personen die tot vijf jaar voorafgaand aan hun benoeming;

 • lid zijn geweest van het college, of
 • een politieke functie hebben uitgeoefend in de gemeente Utrecht, of
 • ambtenaar zijn geweest in dienst van de gemeente Utrecht.

Vergoeding

De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op artikel 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers: 181,85 euro per bijgewoonde vergadering. Daarnaast worden reiskosten voor het bijwonen van de vergadering vergoed.

De arbeidsrelatie met de gemeente Utrecht betreft een fictief dienstverband, waarbij de leden de keuze voorgelegd krijgen zelf belastingen en premies af te dragen (opting out) of dat aan de gemeente over te laten (opting in). Na afsluiting van ieder jaar wordt een jaaropgaaf verstrekt.

Selectie

De selectiecommissie bestaat uit de leden van de Commissie Personeelszorg Raadsfunctionarissen (CPR) van de Utrechtse gemeenteraad, bijgestaan door de griffier van de raad en een zittend lid van de referendumcommissie. Selectiegesprekken zijn gepland op dinsdagavond 14 en 28 november 2023.

Benoeming

Leden van de referendumcommissie worden benoemd door de gemeenteraad. Het betreft een benoeming voor zes jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming, eveneens voor zes jaar. Wij streven naar een benoeming in de raadsvergadering van 7 december 2023.  Voorafgaand aan de benoeming vindt een achtergrond onderzoek plaats, alsmede de aanvraag van een Verklaring omtrent Gedrag. 

Reageren en informatie

Heb je interesse, solliciteer dan direct maar uiterlijk 22 oktober 2023. Wil je eerst meer informatie over de inhoud van de vacature? Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je sollicitatie richten aan Merel van Hall, Raadsgriffier en Directeur Raadsorganen op 06 1317 4490. Vragen over de procedure kunnen worden gesteld aan Jan Willem de Boer, Recruiter, op 06 1829 1753.