Bewoners en gemeente ruziën om toekomstvisie 2e Daalsedijk | De Utrechtse Internet Courant Bewoners en gemeente ruziën om toekomstvisie 2e Daalsedijk | De Utrechtse Internet Courant

Bewoners en gemeente ruziën om toekomstvisie 2e Daalsedijk

Bewoners en gemeente ruziën om toekomstvisie 2e Daalsedijk
Voor het buiten gebruik gestelde bedrijventerrein de 2e Daalsedijk is een ontwikkelvisie samengesteld. Het gebied wordt groener, behoudt karakteristieke gebouwen, krijgt niet te dichte of te hoge bebouwing en er komt een mix van wonen, werken en cultuur. Ondanks deze op papier goede voorwaarden voor een leefbaar gebied, zijn de omwonenden boos: er is hen niks gevraagd.

Voor het buiten gebruik gestelde bedrijventerrein de 2e Daalsedijk is een ontwikkelvisie samengesteld. Het gebied wordt groener, behoudt karakteristieke gebouwen, krijgt niet te dichte of te hoge bebouwing en er komt een mix van wonen, werken en cultuur. Ondanks deze op papier goede voorwaarden voor een leefbaar gebied, zijn de omwonenden boos: er is hen niks gevraagd.

Het bedrijventerrein is in beheer van de NS en deze partij heeft de visie grotendeels samengesteld zoals deze nu door het college van B&W is overgenomen. “Bewoners uit de Daalsebuurt voelen zich niet gehoord door de NS in het opstellen van een ontwikkelvisie voor de Spoorzone 2e Daalsedijk. Ze zijn het ook niet eens met die visie (.pdf),” laat bewoner Gert Dijkstra weten aan DUIC.

Hij is, net als andere bewoners(groepen), verbaasd over het feit dat de bewoners niks is gevraagd. “Al jarenlang ligt de 120.000 m2 er grotendeels braak en desolaat bij. Eigenaar NS wil het nu graag verkopen aan één of meerdere projectontwikkelaars. Om daar een goede prijs voor te krijgen is het nodig dat projectontwikkelaars weten waar ze aan toe zijn. Vandaar dat NS een ontwikkelvisie heeft opgesteld die op 20 februari door het college van B&W is vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad van Utrecht.”

‘Bewoners zijn wel degelijk gehoord’

Globale plattegrond van de visie, voor de 2e Daalsedijk
Globale plattegrond van de visie, voor de 2e Daalsedijk

De gemeente kan zich echter niet vinden in het geschetste beeld dat de NS alles bepaalt en de bewoners niks. “De NS heeft zich als eigenaar en initiatiefnemer gemeld bij de gemeente om een Ontwikkelvisie voor de 2e Daalsedijk op te stellen, van een gesloten, privaat bedrijventerrein naar een gemengd woon- werkgebied, openbaar toegankelijk,” laat woordvoerder Maud Bredero weten.

Om hieraan te voldoen heeft de gemeente wel degelijk naar bewoners geluisterd, stelt Bredero: “De uitkomsten van het stadsdebat Dynamisch Stedelijk Masterplan (2011) zijn als uitgangspunt genomen voor de visie. Aanvullend heeft NS samen met de gemeente input opgehaald bij omwonenden en belangstellenden. Er is ook een klankbordgroep geformeerd, waarin de wijkraad vertegenwoordigd is.”

Vier bezwaren

Ook de Utrechtse Ruimtemakers (UR) hebben van zich laten horen in de kwestie. “Wij hebben vanuit een netwerk van Utrechtse ruimtemakers ingesproken op de raadsinformatieavond omdat we als relatief neutrale partij, we zijn niet zelf belanghebbende in het gebied of omwonende, ons verbaasden over het proces,” vertelt Frans Soeterbroek van de UR.

Hij en zijn collega’s stelden vier gemiste kansen op bij de totstandkoming van de visie. Als eerste is er volgens hen vergeten om het gebied in de context te bekijken van een groter gebied. “De betekenis van dit gebied voor Cartesius en het hele gebied rond de Amsterdamse straatweg zijn niet goed bekeken.”

Ten tweede: door de gang van zaken in het gehele proces zijn bewoners in een reactieve rol geplaatst. “Gevolg is veel achterdocht en boosheid in de buurt.” Als derde bezwaar ziet hij dat de stedenbouw wordt uitbesteed aan de NS en ontwikkelaars. “De gemeente verzuimt hier actief een breder proces te organiseren waarmee het een plan is dat recht doet aan ‘Samen maken we de stad’.“

En tot slot wordt er onvoldoende ingezet op een proces van ‘pionieren in de stad’. “Voor ons hoort bij organisch ontwikkelen dat je stap voor stap het gebied tot leven wekt, samen met de mensen die er al bij betrokken zijn. Dat biedt ook de kans om lokale initiatiefnemers daarin een belangrijke rol van betekenis te geven.”

22 Reacties

Reageren
 1. Maarten

  De vraag is eigenlijk, moet er wel iets gevraagd worden aan bewoners? Er bestaan ook gewoon juridische wegen, van bezwaar etc, als er een (terechte) reden en een vastgesteld plan is.

  Overigens super toffe plek, die goed zal zijn voor de buurt.
  Al is het plan nog wel vaag.

 2. David

  Het lijkt nu alsof omwonenden alleen vallen over het besluitvormingsproces. Ik lees in ieder geval geen inhoudelijke argumenten tegen het plan. De bewoners komen over als een stelletje zeurpieten, die graag mee hadden willen vergaderen.

  Is dat echt zo?

  Beste DUIC, ik ben blij dat jullie doen wat RTV Utrecht al lang niet meer doet (lokaal nieuws maken), maar hier moeten jullie echt even doorvragen!

 3. Marleen

  De bewoners hebben inderdaad inhoudelijke bezwaren, die hier helemaal niet aan bod komen. De smalle straatjes om het gebied zijn namelijk de toegang tot het gebied. Dat betekent: verdubbeling van het aantal auto’s straks. Om die reden zou het ook heel logisch zijn de huidige bewoners te betrekken. De visie is van directe invloed op hun leefomgeving.

  De klankbordgroep heeft maar een hele marginale rol gespeelt in de planvorming en is maar twee keer bij elkaar geweest. Van participatie kan hier dus niet gepsroken worden.

 4. David

  @Marleen. Dank voor de aanvulling. Zou alles het gebied in moeten vanaf de Straatweg/ 2e Daalsedijk, of komt er aanvullende aansluiting vanaf de westkant, zeg maar richting Station Zuilen.

  De NS heeft er namelijk een prachtige nieuwe weg aan kunnen leggen vanaf daar naar hun nieuwe verkeerspost.

  Dat zou de druk wat kunnen verlagen.

 5. Irene

  @David.
  De weg die door NS is aangelegd, loopt direct achter huizen langs. Voor bewoners aan wie een permanente groenstrook (met enkel incidenteel werkverkeer) is beloofd, is dit een bezwaarlijk punt.
  Deze weg is overigens tijdelijk aangelegd voor de sanering van het gebied.

 6. Marcel

  @ David, de weg, die jij bedoelt ligt aan de andere kant van de spoorlijn; een tunnel valt zeer waarschijnlijk buiten het budget.

  Toen bij de presentatie van de plannen gesproken werd over een “autoluwe wijk”, viel eigenlijk al op te maken, dat er dus te weinig capaciteit zou zijn voor de verkeersstromen.

 7. A.Vlaming

  @redactie: er zijn bij de RIA 3 maart over de spoorzone 7 betrokken buurtbewoners aan inspreken geweest namens de buurt. Wellicht kan redactie ook hun standpunt vragen niet alleen de Ruimtemakers, voordat de artikel gepubliceerd word. Hele goede samenvatting van de avond, met inhoudelijke argumenten van de bewoners is te vinden in
  http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/wonen/artikel/3926974/bewoners-daalsebuurt-niet-blij-met-ontwikkelvisie-spoorzone.aspx
  @Maarten: dat is juist de punt, tegen een vastgesteld visie bestaan geen juridische stappen
  @David: verkeer is het grootste knelpunt en niet alleen voor bewoners, maar volgens de gemeente zelf ook, dat was juist de uitkomst van Dynamisch Stedelijk Masterplan. Een nieuwe weg meet tunnel naar Cartesiusweg is de oplossing, maar dat staat niet in de visie. De hele ontsluiting is bedacht via Bloemenbuurt en Amsterdamsestraatweg.
  @Iedereen: “Het gebied wordt groener, behoudt karakteristieke gebouwen, krijgt niet te dichte of te hoge bebouwing en er komt een mix van wonen, werken en cultuur.”- JA op papier!. Als men de aantal woningen (1200) tussen bestaande gebouwen gaat neerzetten, dan kom je op de dichtheid en de hoogtes van Zijdenbalen ( het dichts-bebouwd stedelijk gebied van Utrecht)

 8. David

  Dank voor de uitleg beiden. Zo maken we der met mekander nog een aardig artikeltje van, heel modern. Hebben jullie -ik ga er even vanuit dat jullie omwonenden zijn- iets van een site waar jullie bezwaren of overwegingen op staan?

  Overigens complimenten voor de stedenbouwkundige die een leuk stukje groen als “pocket-park” op de kaart zet, haha.

 9. David

  Reacties gekruisd: [email protected] A. Vlaming. Informatieve link!

 10. Fred Dekkers

  Verkeer is een belangrijk knelpunt.
  Bij het Dynamisch Masterplan is gesteld dat hier én in de Cartesiusdriehoek ontwikkeld zou worden voor mensen die kiezen voor fiets en OV. De fietsinfrastructuur moet ook sterk verbeterd worden. Een fietsroute parallel aan de spoorlijn en een fietsverbinding van de Daalsedijk, via de Cartesiusdriehoek naar Majella.
  Als het autoverkeer het probleem is moet de auto-intensiteit gedrukt worden met heel lage parkeernormen.
  Een autotunnel naar de Cartesiusdriehoek is geen oplossing maar ellende verplaatsen naar de buren.

 11. Jiri

  Het alternatief is dat die bende daar blijft liggen. Bewoners nu tevreden? Of moeten ze weer geld van de gemeente hebben? Want dan is het leed ineens wel te overzien zeker.

 12. A.Vlaming

  @David, We zijn druk bezig met een website waarin we alle informatie in willen bundelen. De site is echter nu nog wel in aanbouw, dus nog zeker niet compleet! zie: http://www.spoorzonedaalsedijk.nl/

 13. A.Vlaming

  @Fred Dekkers: fietsinfrastructtur is absoluut ook belangrijk, de verbinding Daalsebuurt en Cartesiusdriehoek, maar ook 2e Daalsedijk en 1e Daalsedijk. De duizenden nieuwe fietsbewegingen kan men niet afwikkelen via ASW.
  Er auto verkeer zijn ook andere oplossingen denkbaar dan een tunnel naar Cartesiusdriehoek( die wel ook andere voordelen zou kunnen schaffen, b.v ontlasten van St. Josephlaan, ASW en Cartesiusweg). Maar zoals u zegt, lagere parkeernorm, minder woningen etc. zijn ook mogelijkheden. Dat is wat we tijdens RIA hebben geprobeerd om uit te leggen. In de visie staan geen duidelijke kaders, die de autoluwheid zouden garanderen.

 14. Ellen

  In de brief van het college aan de raadscommissie over de ontwikkeling van dit gebied door de NS staat:
  “Een ambtelijke werkgroep onder regie van de wijkregisseur Noordwest gaat, in samenwerking met de bewoners, de leefbaarheidsproblemen in het bestaande woongebied inventariseren en oplossingsrichtingen verkennen.”
  Dat klinkt alsof er dus wel oog en oor is voor de problemen wat niet blijkt uit bovenstaande reactie van de gemeente in het artikel.
  Hebben de bewoners al iets meer over die werkgroep gehoord?
  Hebben bewoners daar al iets meer van gehoord?

 15. Mathieu

  @Ellen er is zeker ook wel geinformeerd aan bewoners. Probleem is echter dat er eenzijdig door NS een ontwikkelvisie is opgesteld, zonder dat de participatiegroep (waar ik ook in zit, er waren 2 bijeenkomsten in totaal) op transparante wijze kon zien waarom bijvoorbeeld het groen langs de randen van het spoor is ingetekend en in een punt onderin het gebied, in plaats van op minder geisoleerde plekken. Er is nog veel meer te zeggen over wat er niet goed ging in het proces en wat de pijnpunten zijn van de ontwikkelvisie die NS heeft opgesteld, daarom de website in aanbouw: http://www.spoorzonedaalsedijk.nl

  Het beeld van bewoners als zeurpieten dat hier ontstaat vind ik betreurenswaardig, er is juist veelvuldig aangeboden om echt mee te denken over hoe het plan sterker te maken, dat wordt echter niet gebruikt. Bewoners vinden het overwegend juist goed dat het gebied wordt ontwikkeld, maar kijken logischerwijs ook kritisch naar de impact hiervan op de omliggende straten en wijken.

  Dat is niet in een oneliner te vatten en vereist meer samenwerking tussen NS, gemeente en bewoners. Dat is helaas niet lekker gegaan en daarom ligt er nu een ontwikkelvisie ter goedkeuring bij de gemeenteraad die op veel punten vaag en onduidelijk is, maar toch een vrijbrief geeft aan NS om een ontwikkelpartij te selecteren op basis van de geschetste kaders.
  Meer op http://www.spoorzonedaalsedijk.nl

 16. Ellen

  @Mathieu het citaat uit de commissiebrief was bedoeld om aan te tonen dat het college zeker wél op de hoogte is van problemen die ontstaan voor buurtbewoners als het plan van de NS dat er nu ligt wordt uitgevoerd.
  Het is onduidelijk waarom de gemeente de NS nu zoveel ruimte geeft en juist niet vooraf meer garanties afdwingt voor bewoners.
  Dan is achteraf geen ambtelijke werkgroep meer nodig om de problemen op te lossen of glad te strijken

 17. Jorn

  Dat het gebied ontwikkeld wordt is natuurlijk fantastisch. Helaas gaat deze ontwikkeling ook gepaard met meer autobewegingen per etmaal. Waar deze nu gemiddeld 300 is in de smalle straten kan het oplopen naar 600. Volgens de norm mag dit zelfs groeien naar 2400 auto’s per etmaal. Dit is voor de bewoners een grote reden tot zorg. Ook gezien het feit dat er rond de Amsterdamsestraatweg nu al jaren meer fijnstof is dan de Europesenorm toestaat. Hoe wil je dit verlagen met veel meer auto’s er bij? Autoluw gaat dat ook niet verbeteren.

 18. Bert Poortman

  Ik wil graag positieve aspecten van het NS plan benadrukken: het industriële erfgoed in de vorm van oude gebouwen blijft behouden. Dat is een groot positief punt in het hele plan. Daarmee komt er in deze wijk een heel gevarieerd gebruik; niet alleen voor wonen, ook voor werk en vrije tijd.

  Verder heb ik alleen in te brengen dat in het gebied al voordat er gewoond werd, zeker door huidige bewoners, honderden medewerkers werkten. Vroeger kwamen ze nog met de fiets, maar tot tot het jaar 2000 in grote getale met auto’s en het nodige vrachtverkeer. Dat ging al die jaren door de nauwe toegangsstraatjes. De buurt krijgt in de toekomst daar wat van terug, maar zeker niet in die mate.

  Op het terrein komt ruimte voor parkeren. De buurt kan daar misschien ook van profiteren. De nauwe straten worden nu sterk versmald door de geparkeerde auto’s. Een aantal straten zou collectief parkeerruimte op het NS terrein moeten krijgen. Mogelijk komt er dan wat meer verkeer, maar buiten de spitsuren kan de straat er enorm op vooruit gaan. Ik zou daar als buurt werk van maken. En dan valt het met het verkeer nog mee: de aantallen blijven ver onder de norm voor een woonerf, zo is het gepresenteerd in de plannen naar de buurt.

 19. Rinus Wagner

  Ik denk dat Utrecht een gemiste kans laat liggen, we moeten juist om de historische gebouwen extreme hoogbouw neerzetten.
  Van de prachtige wolkenkrabbers geeft die gettobuurt weer de allure die het verdiend.
  Verkeersoverlast is eigenlijk niet eens nodig als men bijvoorbeeld de huizen aan de linker of rechterkant van de straat sloopt en er een prachtige boulevard aanlegt.
  Dan willen er misschien ook weer nette fatsoenlijke mensen in wat nu de getto is komen wonen die de huizen afbreken en er nette woningen voor terug bouwen.
  Kunnen we misschien de paupers, alcoholisten, schooiers en antisociale bewoners die de boel bezet houden ergens anders huisvesten?
  Dan kunnen de huidige bewoners de ASW niet meer terroriseren en zal de ASW weer zijn allure terug krijgen.
  Zodat oma van 97 om 20.00 uur, weer kan hardlopen of joggen op de ASW zonder beroofd, verkracht of ontvoerd te worden.

 20. David

  Een getto, haha. Die Rinus toch. Mocht je nog eens in de buurt zijn (het is al even geleden blijkbaar), dan zou ik even een rond kijken. Een getto is het al lang niet meer.

  De straten rond de ASW en 2e Daalsedijk gaan juist heel goed, zeker in vergelijking met vroeger. In die straatjes zijn steeds meer koopwoningen en dus beter onderhouden huizen, steeds meer jonge stellen en gezinnen.

  En de overlast op de Straatweg zelf -die er wel degelijk is- komt meestal echt niet van de buurtbewoners, maar van mensen van elders, die rondhangen bij de winkels/ horeca. Dan kun je huizen slopen wat je wilt, maar dat schiet niet op.

  En misschien wil je toch gaan nadenken over een beter voorbeeld dan een oma van 97 die wil gaan joggen, haha.

 21. Inspraak gaat vaak 1 kant op; laag bouw & middelmatigheid.

  Helaas zijn er in de Utrechtse stedenbouw historie, van vooral 70/ 80 jaren, veel projecten ontstaan van zeer middel matige kwaliteit, die beter past in voorsteden dan midden, of rand van, het centrum gebied. Bij de Daalse tunnel b.v. straalt de bebouwing een trieste compromi architectuur uit , laag bouw die beslist niet past in het centrum. Ook bij de Talma laan is er onder druk van enkele toenmalige bewoners.. onnodig/onlogisch laag bouw geplaatst, terwijl aan de overkant 5 bouwlagen zijn, is dit deels maar 2 bouwlagen, en…dat aan de rand van het centrum waar veel mensen zo graag juist willen wonen. Huidige bewoners kunnen hun mening laten weten, maar Stedenbouw kundigen & Architecten zijn essentieel om te waken over de langdurige bouw kwaliteit, en dienen terecht de regie in handen te blijven houden. Belangrijk is dat wat we nu bouwen bestemd is te gebruiken tot het jaar 2075 of langer. En dat de ” waan van de dag” van enkele bewoners… dit meestal volledig uit het oog verliezen ! Bijvoorbeeld het toekomstig afnemen van het auto bezit in grote steden, en nu al zijn veel meer dan 50% van de Utrechtse bewoners GEEN gezinnen, maar ouderen, alleen staanden,jongeren ed.Dit zal nog meer toenemen. De behoefte aan appartementen zonder tuin stijgt.

 22. @Inspraak gaat vaak 1 kant op; laag bouw & middelmatigheid

  Misschien kunt u architectuurprojecten uit 70/ 80 jaren aanwijzen van geen middel matige kwaliteit?
  Dat heeft toch weinig tot niets met inspraak van de buurt te maken. Het heeft te maken met gebrek aan ambities van projectontwikkelaars om kwalitatieve sociale woningbouw neer te zetten. Of denkt u echt, dat as de woningbouw 10 lagen ipv. 4-5 was, hadden we nu een pareltje van architectuur in Utrecht?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).