DUIC in data: Milieuzone effect of niet? Wij zochten het uit! | De Utrechtse Internet Courant DUIC in data: Milieuzone effect of niet? Wij zochten het uit! | De Utrechtse Internet Courant

DUIC in data: Milieuzone effect of niet? Wij zochten het uit!

DUIC in data: Milieuzone effect of niet? Wij zochten het uit!
Als je echt alles wilt weten over Utrecht, dan zal je de data in moeten duiken.

Als je echt alles wilt weten over Utrecht, dan zal je de data in moeten duiken.
Gelukkig geeft de gemeente steeds meer data vrij via opendata.utrecht.nl én heeft
DUIC nu een vrijwillig datateam, de DataDUICers. Zij vertalen in een reeks verhalen
Uteregse open data naar normaal Nederlands. In deze tweede aflevering: De
kruitdampen van het vuurwerk zijn nog maar net opgetrokken en de lucht ruikt al een
stuk schoner. Maar hoe schoon is de lucht in Utrecht nu eigenlijk en wat is het effect
van de milieuzone op de luchtkwaliteit? Wij vonden het antwoord op deze vraag.

Commotie, zo is de discussie over de milieuzone van de afgelopen maand wel samen te vatten. Sinds 2015 mogen dieselauto’s van voor 2001 het Utrechtse centrum, stationsgebied en Jaarbeurszone niet meer in, op straffe van een boete. Het Utrechtse stadsbestuur zegt hierover: het is nodig voor luchtkwaliteit en gezondheid van onze inwoners. Tegenstanders vinden het automobilistje pesten en twijfelen aan de effectiviteit van de maatregel.

In december mengde de Tweede Kamer zich in het debat. Kamerlid Barbara Visser
(VVD) diende een motie in om milieuzones te verbieden. Deze motie werd
aangenomen met steun van onder andere VVD, PVV en SP. Visser betwijfelde of
een milieuzone effectief was en wilde er daarom zo snel mogelijk vanaf. De dag erna
liet minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) weten milieuzones niet te verbieden, dit
was een gemeentelijke aangelegenheid. Ze zei echter wel toe geen landelijk
milieuzone bord toe te laten.

De data op een rijtje

Gemeente en Rijk buitelen over elkaar heen en strooien met verschillende feiten en
termen. Hoe zit het met luchtvervuiling in Utrecht? Wat betekent dit voor de
Utrechter? En heeft de milieuzone het beoogde effect? Het duizelde ons nogal, dus
wij doken de data in.

Verkeer

Diesels van voor 2001 mogen het Utrechtse centrum vanaf 2015 niet meer in. Voor
inwoners van de gemeente Utrecht was er daarom een sloopregeling. Liet je je oude
dieselauto slopen, dan kreeg je gemiddeld 1500 euro van de gemeente. 2400
Utrechters hebben gebruik gemaakt van deze sloopregeling, iets meer dan de helft
van de 4500 in Utrecht geregistreerde oude diesels. Kosten? Ongeveer 3.6 miljoen
euro.

image00-1

Waarom is al die moeite gedaan? Omdat oude dieselauto’s bovenmatig veel
stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM) uitstoten. Zo draagt een klein aantal auto’s bij
aan een groot deel van de luchtvervuiling. Stikstofdioxide en fijnstof zijn schadelijk
voor de gezondheid en in de binnenstad van Utrecht komen zoveel
verkeersbewegingen bij elkaar dat de waarden boven de Europese normen
uitkomen (zie kader).

image06-1
pm2_5_graphic_lg-1

De milieuzone in open data

Dan zijn we nu toegekomen aan de hoofdvraag: heeft de milieuzone effect gehad? Om dit te analyseren hebben we gebruik gemaakt van open data van het meetnet van de gemeente Utrecht. Dat is open data, maar met enige tekortkomingen. Er zijn een veertigtal meetpunten in de stad, naast drie van het RIVM (landelijk meetnet). De kaart van de milieuzone is beschikbaar als open data.

De kaart van de milieuzone is beschikbaar als open data.

De meetpunten van Utrecht meten alleen stikstofdioxide (NO2). En ze leveren
slechts een keer iedere vier weken een gemiddelde waarde op. De stations van
RIVM leveren ieder uur een waarde op, van NO2, PM10 (fijnstof) en ozon. Soms ook van PM2.5. Helaas staan de meetpunten van het RIVM allen ruim buiten de milieuzone en zijn dus niet te gebruiken voor de vergelijking. Milieudefensie heeft samen met bewoners in 2015 nog metingen georganiseerd waarvan de resultaten hier te vinden zijn.

Van de meetpunten van de gemeente Utrecht was de data van een groot aantal onbruikbaar. Soms zaten er teveel gaten in de metingen. Een aantal meetstations werd tussentijds verwijderd. En er kwamen wel nieuwe stations bij, maar die hebben nog te kort data om voor onze lange termijn vergelijking te gebruiken. Tot slot komen de metingen van Utrecht ruim een maand na de gemeten periode pas online.

Een overzicht van meetpunten is hieronder zichtbaar:

Om ontwikkelingen op het vlak van milieu in de stad te volgen is echt veel meer
nodig dan dit. De invloed van evenementen, weer of lokale maatregelen zijn niet te
volgen. Verbanden leggen tussen het milieu in de stad en de gezondheidssituatie in
wijken is onmogelijk.De meetresultaten van fijnstof op drie punten zijn te weinig om een zinnige uitspraak te doen.

Fijnstof treedt namelijk erg lokaal op. Daarnaast moeten de gegevens niet
alleen maandelijks beschikbaar komen en moeten meetpunten niet verplaatst of
verwijderd worden. Want dan zijn de lange termijn effecten niet meer te meten. De
gemeente Utrecht zou dus kunnen overwegen om meer te gaan meten (en meer
informatie vrij te geven) om het beleid te maken en evalueren.

De milieuzone heeft effect

Gelukkig leverde de beschikbare data nog net voldoende informatie op om een
goede vergelijking te maken van de ontwikkeling binnen en buiten de milieuzone.

In deze grafiek is het lopend jaargemiddelde stikstofdioxide te zien in absolute getallen. De waarden staan voor microgram per kubieke meter (µg/m3)
In deze grafiek is het lopend jaargemiddelde stikstofdioxide te zien in absolute getallen. De waarden staan voor microgram per kubieke meter (µg/m3)
In deze grafiek is het lopende jaargemiddelde stikstofdioxide ten opzichte van de periode 2011­2012 afgezet. De afwijking en trend wordt op deze manier goed zichtbaar. De meetpunten zijn gegroepeerd in buiten de milieuzone, de rand van de milieuzone en binnen de milieuzone.
In deze grafiek is het lopende jaargemiddelde stikstofdioxide ten opzichte van de periode 2011­2012
afgezet. De afwijking en trend wordt op deze manier goed zichtbaar. De meetpunten zijn gegroepeerd in buiten de milieuzone, de rand van de milieuzone en binnen de milieuzone.

Wanneer we kijken naar de tweede grafiek en trends gaan analyseren zien we de
veranderingen beter. Vanaf 2014 is een duidelijke dalende trend ingezet, de
Utrechtse lucht wordt dus steeds schoner! Wat zijn hier de verklaringen voor?
Luchtvervuiling komt niet alleen van wegverkeer, maar kan ook ontstaan door de
industrie, landbouw en zelfs natuur. Denk bijvoorbeeld aan vuurwerk, bouw­ en
sloopwerkzaamheden, kolencentrales of natuurbranden. Ongeveer 73% van het
fijnstof in Nederland komt zelfs vanuit het buitenland over gewaaid.

Er vanuit gaande dat industrie, landbouw en natuur ongeveer evenveel
luchtvervuiling zijn blijven veroorzaken zijn wij op zoek gegaan naar lokale
verklaringen. Wij vonden er drie. De eerste verklaring heeft te maken met schonere
bussen in de regio Utrecht waarmee U­OV vanaf 2014 is gaan rijden. Deze nieuwe
Euro VI dieselbussen zijn 85 tot 95 procent schoner dan de Euro­III bussen die ze
hebben vervangen. De nieuwe bussen stoten 38 procent minder stikstofdioxide en
85 procent minder fijnstof uit dan de Euro­V­EEV stadsbussen die nog deel uitmaken
van de Utrechtse busvloot. In de grafiek is duidelijk te zien dat vanaf 2014 de lucht
minder stikstofdioxide bevat.

De tweede verklaring heeft te maken met schonere auto’s. Vrachtwagens,
bestelbusjes, brommers en personenauto’s worden na verloop van tijd vervangen.
Nieuwere auto’s zijn over het algemeen zuiniger dan oude auto’s, tenzij ze
sjoemelsoftware van Volkswagen bevatten. Het vervangen van auto’s gaat redelijk
gestaag en langzaam. Maar zorgt over het algemeen wel voor een dalende trend.
De laatste verklaring heeft te maken met de milieuzone. Tot en met 2014 konden
Utrechters hun oude en relatief vervuilende dieselauto laten slopen in ruil voor de
eerder genoemde gemeentelijke sloopvergoeding. Die 2400 gesloopte dieselauto’s
zorgen uiteraard voor een geleidelijke daling van de luchtvervuiling. Vanaf het
moment dat de milieuzone van kracht werd in 2015 heeft de daling doorgezet. De
relatieve daling van stikstofdioxide in de lucht is nergens zo groot als binnen de
Utrechtse milieuzone.

De milieuzone heeft dus effect! Voor het eerst voldoet het centrum van Utrecht aan
de EU normen aangaande de uitstoot van stikstofdioxide.

Gezond wonen in Utrecht

kader-1

Het is dus de afgelopen jaren een stuk gezonder geworden om in het centrum van Utrecht te wonen. Maar is daarmee de kous af? Naast de maximale EU normen voor luchtvervuiling zijn er ook adviesnormen van de De Wereldgezondheidsorganisatie. Zo liggen de adviesnormen van de WHO op ongeveer de helft van de EU normen. Het voldoen aan de norm is dus het maximaal toelaatbare. Over fijnstof (PM 10) kan echter nog geen uitspraak gedaan worden omdat deze niet binnen de milieuzone gemeten wordt, het meest schadelijke ultrafijnstof (PM 2,5) wordt bijna helemaal niet gemeten.

De gemeenteraad laat het thema echter niet los. De scooter en brommer zijn nu onderwerp van discussie. Wethouder Lot van Hooijdonk wil dat er vanaf 2020 geen brommers met verbrandingsmotoren het stadscentrum inkomen. Brommers maken 3 tot 5 procent van het wegverkeer uit. Zij stoten 1 procent van de totale stikstofdioxide uit en 5 procent van de totale uitstoot aan fijnstof (PM 10). Tweetaktbrommers, een kwart van alle brommers, zorgen echter voor de helft van deze uitstoot. Fijnstof is vooral lokaal een probleem en de waarde op het fietspad kan door brommers voor fietsers te hoog liggen. Maar om het probleem echt in kaart te brengen, moeten we dit eerst goed gaan meten!

Intussen kun jij deze discussie in de gemeenteraad ook via open data volgen. De Utrechtse raadsinformatie is namelijk beschikbaar als open data. Zo mis je geen enkele raadsstuk of motie over de toekomst van jouw brommer in het centrum.

Is meer ruimte voor de fiets een verbetering?

View Results

Loading ... Loading …

Gebruikte data

Voor de analyse van de luchtkwaliteit is gebruik gemaakt van de data van
http://utrechtmilieu.nl/meetnet/. Onderaan de pagina is de mogelijkheid om een CSV
bestand van alle beschikbare data van alle meetpunten te downloaden. CSV is een comma gescheiden bestand met data dat je in spreadsheetprogramma’s zoals Excel kan openen.

Om een CSV op in Microsoft Excel op een Mac te openen moet je het hernomen naar een .txt bestand. In de tabellen zie je o.a. de volgende waarden:
­ Puntid: het nummer van het meetpunt. In het meetpunten bestand kan je daar meer
informatie over zien. Metingen in tweevoud.

Deze gegevens zijn op de volgende manier gebruikt voor de tabellen van het lopende
jaargemiddelde:

1. In het geval dat er 2 waarden staan is gemiddelde van deze waarden berekend. Als
er maar één waarde stond is die overgenomen. Deze zijn in een nieuwe kolom gezet.
2. Uit de begindatum zijn het jaar en maand gehaald van de meting, de formule
daarvoor is =100*JAAR(B2)+MAAND(B2)
3. Vervolgens zijn van de waarden (punt 1), de maanden (punt 2) en de meetpunten
een draaitabel gemaakt
4. Hierna is de data opgeschoond: alleen de stations waarvan de data compleet is, is
gebruikt. Zo zijn er in de Utrechtse binnenstad 12 meetpunten, maar slechts 5
meetpunten hebben voldoende én complete data om bruikbaar te zijn voor analyse.
5. De volgende stap was het groeperen van de meetstationsin de volgende groepen:
a. meetpunten buiten de stad,
b. meetpunten op de rand van de stad,
c. meetpunten binnen de stad.
6. Van deze meetpunten is vervolgens de gemiddelden genomen.
7. Deze gemiddelden zijn vervolgens genormaliseerd: het gemiddelde van de eerste 2
jaar als is als referentiekader genomen van het totaal van de groep. Deze
referentiewaarde wordt op 1 gezet.
8. Alle andere metingen worden gerelateerd aan die referentiewaarde. Het lopende jaar gemiddelde is daarbij genomen, oftewel de waardes over het gehele jaar ipv over een specifieke maand. De gedachte hier achter is dat er in de winter (mn. december en januari) veel grotere pieken zijn dan in de zomer. De jaargemiddelden die er dan ontstaan maken de grafiek een stuk leesbaarder omdat de pieken en dalen afgevlakt worden. Nu is de trend te zien, niet de pieken per jaar.
9. Daar wordt vervolgens een grafiek van gemaakt.

De DataDUICers

Sebastiaan ter Burg – open content producent en open data adviseur
Tom Kunzler – projectleider cultuur en transparantie bij de Open State Foundation
Stephan Okhuijsen – Datagraver zoekt, structureert en analyseert data
Frank Verschoor – open data gangmaker bij The Green Land

De DataDUICers

De DataDUICers

Als je echt alles wilt weten over Utrecht, dan zal je de data in moeten duiken. De DataDUICers doen dit voor DUIC! Verhalen maken met Utrechtse data. De DataDUICers zijn Sebastiaan ter Burg, Tom Kunzler, Stephan Okhuijsen, Jurriaan van de Reep en Frank Verschoor.

Profiel

42 Reacties

Reageren
 1. Jasper

  Heel goed #DUIC (bedankt!), duidelijk en van mij mogen ze (de gemeente) hiermee doorgaan!

 2. waldorff

  En nu doorpakken en de tweetaktscooters verbieden-in veel gevallen zijn die vaak nog vervuilender dan een vrachtwagen!

 3. waldorff

  Goed bezig! Nu nog tweetaktscooters verbieden! Die zorgen vaak -per scooter-voor meer vervuiling dan een vrachtwagen…

 4. cico

  Goed artikel, erg informatief

 5. Johan

  Aardige analyse. En zoals altijd valt er elke conclusie uit te trekken die je maar wilt hebben. Wat mij betreft de belangrijkste: de uitstootdaling vond voornamelijk plaats VOORDAT de milieuzone werd ingesteld. Die paar diesels meer of minder hadden dus nauwelijks effect. En, belangrijker is de vraag wat nu het gezondheidseffect is. Waarschijnlijk nog verwaarloosbaarder dan de uitstootvermindering.

 6. stefan

  kan iemand dit naar rtv utrecht sturen? dan houden ze daar misschien op met hun zielige hetze tegen de milieuzone.

 7. BL

  Mooi werk DATADUICERS & DUIC.
  Jullie worden almaar waardevoller voor de stad!

 8. Willem

  Fijn! Dus toch wel degelijk effect ondanks wat een hoop reactionaire reaguurders ons wil doen geloven.
  Doorgaan op deze weg!

 9. Michiel

  Goed uitgezocht en overall zeer juist geschreven! Misschien hadden jullie wel kunnen toelichten dat een aantal van de andere bronnen die jullie noemen minder invloed hebben op de variatie van concentratie fijn stof in de stad dan het verkeer heeft. Vuurwerk is slechts een paar dagen per jaar, landbouw en veeteelt komt relatief veel minder voor in de stad, in Utrecht is veel minder industrie dan in Rotterdam, etc. Uiteindelijk verspreid dit fijn stof zich wel over Nederland. Dit noemen we de achtergrondconcentratie. Het verkeer wat lokaal een grote invloed heeft noemen we dan de lokale bijdrage.

  Nog even voor de mensen die gaan reageren dat 73% uit buitenland komt, dus wat zitten we dan te tobben? Dit geldt ook voor de landen om ons heen, wij exporteren dus net zo goed fijn stof richting het buitenland. Daarom is het ook goed dat we EU normen hebben en alle EU landen zich hieraan moeten houden.

 10. Berend

  Goede journalistiek van DUIC en een aardige indicatie dat Utrecht met de milieuzones op de juiste weg is. Nu die vieze scooters en brommers van het fietspad! Tweetakt wat mij betreft helemaal uit het straatbeeld laten verdwijnen.

 11. Geenstijl@Utrecht

  Hartstikke goed dit stuk, ben alleen benieuwd wat Kees van Oosten te melden heeft, staan er fouten in de cijfers van de gemeente, ben benieuwd, want Kees is toch echt de expert wat betreft fijnstof.
  Ik zou zeggen, Kees geef je mening ………..

 12. Hans

  Wat ik niet kan en wil begrijpen is waarom, als er dan een milieu zone wordt in gesteld (wat op zich een goede zaak is laten we wel wezen) deze niet tot aan de stadsgrenzen wordt getrokken. Oftewel waarom alleen het centrum? Worden de mensen buiten het centrum van Utrecht dan niet ziek van het fijnstof? Heb 5 jaar aan de Einsteindreef gewoond en kan je vertellen dat als je je slaapkamerraam open laat staan je elke dag je vensterbank kan schoonmaken. Wat een ellende hangt daar in de lucht. En nu in Zuilen is het denk ik niet erg veel beter gesteld met de lucht kwaliteit gezien de ligging langs spoor, industrieterrein Lagerweide, nabij A2, bij A-R kanaal met al het zware scheepvaart verkeer en de A-damsestraatweg. Nee SP, PVV, VVD, gaat goed zo hoor! Krijg ik geen longkanker van het jaren in vervuilde omgeving met asbest en isolatiemiddelen te hebben gewerkt en gewoond zonder te weten dat het er is, dan komt het wel door de fantastische luchtkwaliteit in de stad. Ach weet ik ieder geval waar ik van de pijp uit ga, wat natuurlijk ook zwaar vervuilend is…

 13. Lekkage

  Zo zie je maar weer. De milieuzone was vanaf begin al onzinnig en overbodig. De bussen zijn (waren) de grootste vervuilers. De bijdrage van de auto’s is peanuts.

 14. Peter

  @stefan

  Dat snap ik niet helemaal. Johan heeft namelijk gelijk als hij praat over alle conclusies. Die dat het ontegenzeggelijk goed en efficiënt werkt in de zone kan duidelijk niet getrokken worden Anders was de daling veel plotselinge opgetreden namelijk.

  Als we dit opsturen heeft rtvu weer voer voor de ‘hetze’

 15. RTvdP

  Een correlatie is nog geen causaliteit. Analyse moet toch echt een slag dieper voor deze conclusie.

 16. John

  De gemeente verschuild zich achter de cijfers,want als je goed rond om je heen kijkt dan komt de daling door de nieuwe bussen,en niet door de strot geduwde regeling van mevr lot”ook dat de vele omleidingen door en om de stadskern geled wordt krijg je een vertekend beeld.

 17. Michel Post

  Het effect van de kleine verbetering van de luchtkwaliteit is voor meer dan 90 % toe te schrijven aan de motorrijtuigenbelasting voor Old Timers die op 1-1-2015 is ingegaan. Dit was in het rapport van TNO over de milieuzone al voorspelt. (Een rapport dat de onderzoekers van DUIC moeten hebben genegeerd.) Daarom had de gemeente dit jaar ook zo’n haast met de invoering van de milieuzone want anders hadden de verbeteringen in 2015 voor 100% aan de motorrijtuigenbelasting kunnen worden toegeschreven. Nu zal het kleine effect ‘pas’ in 2016 volledig aan de belasting op Old Timers kunnen worden toegeschreven.
  Daar komt bij dat de milieuzone gaat over fijnstof en niet over NOx en daarover biedt het meetnet geen informatie. Verder kun je nauwelijks blij worden van een concentratie vlak onder de 40 want de aanbeveling van de WHO is max. 20.

 18. Jan

  Mooie analyse, Dataduikers. Maar…..

  T.a.v. Stephan:

  aan het einde van jullie artikel vliegen jullie als Data-duiker uit de bocht. Lagere concentraties vuile gassen NOx geeft inderdaad schonere lucht, maar geen gezondere lucht.

  Daarom is het heel goed en onderscheidend om de alinea Gezond wonen in Utrecht in juiste termen te verwoorden, daar gaat het mis.
  “Het is dus de afgelopen jaren een stuk gezonder geworden om in het centrum van Utrecht te wonen”:: NEE, want in de tekst hierna geef je juist aan dat het NEE is.

  Dan volgt:
  “Maar is daarmee de kous af? ” dan snappen jullie niet wat jullie schrijven.

  “Naast de maximale EU normen voor luchtvervuiling zijn er ook adviesnormen van de De Wereldgezondheidsorganisatie. Zo liggen de adviesnormen van de WHO op ongeveer de helft van de EU normen. Het voldoen aan de norm is dus het maximaal toelaatbare. Over fijnstof (PM 10) kan echter nog geen uitspraak gedaan worden omdat deze niet binnen de milieuzone gemeten wordt, het meest schadelijke ultrafijnstof (PM 2,5) wordt bijna helemaal niet gemeten.” KORTOM nu zou ik jullie inschatting willen lezen hoeveel mensen gezondheidsschade oplopen, ondanks het binnen de EU-normen blijven de lucht.

 19. kees van oosten

  TNO heeft een en andermaal duidelijk gemaakt dat nieuwe diesels niet minder NO2 uitstoten dan ouwe diesels. Het ministerie meldde dat al in mei 2015 (diesels worden niet schoner). Alleen al daarom is het uitgesloten dat de milieuzone er aan heeft bijgedragen dat de NO2 concentratie zou worden verlaagd.

  Diesel Euro 3 brengt zelfs veel meer NO2 in de lucht dan Euro 1 en 2. De overstap van Euro 1 en 2 naar Euro 3 moet dus een negatief effect hebben gehad.

  TNO had berekend dat het effect niet meer zou zijn dan 0,11 microgram/m3 in de milieuzone. Dat is zo verschrikkelijk weinig dat de gemeente kwam met het verhaal dat het ook eigenlijk niet om NO2 ging maar om EC/roet.

  Ik deel de mening van Michiel Post. Voor zover er sprake is van een afname van NO2 heeft dat niets met de milieuzone te maken maar met het opheffen van de vrijstelling van belasting voor oldtimers. Daardoor zijn veel grote NO2-producers van de weg verdwenen. Maar daar was de milieuzone niet voor nodig.

  Wat overigens ook veel invloed moet hebben gehad is dat grote delen langs de Catharijne singel geruime tijd zo onbereikbaar zijn geweest dat het verkeer andere routes heeft genomen.

 20. Nico

  Fijn dat de lucht beter wordt. We hebben met z’n alle de verantwoording om te zorgen voor schonere lucht. Veel gezeur over de milieuzone, maak niet uit hoe groot het effect is, als er maar een positief effect is. Nu de brommers nog, ik fiets veel in de stad en erger me mateloos aan de verschrikkelijk stinkende brommers bij de verkeerslichten, zo erg soms dat het letterlijk op je longen slaat. We gaan met alle gebruikers zorgen voor een gezonde omgeving.

 21. Ronald

  Ik mis de optie: Afschaffen, ik vind de baten niet opwegen tegen de kosten.

  Je kunt nog altijd tegen zijn, een plaatselijk schonere lucht is natuurlijk niet het enige gevolg van deze maatregel.

 22. Ronald

  Belangrijk om op te merken dat bij 2 van de 5 meetpunten binnen de milieuzone, liggen bij het Paardenveld dat ingrijpend veranderd is. De rijroutes en opstelplaatsen van de auto’s zijn veranderd. De plek van stilstaande auto’s tov meetapparaat kan best wel eens veranderd zijn in de tussentijd…

 23. Geenstijl@Utrecht

  De reacties van Michel Post en Kees van Oosten, zullen waarschijnlijk niet overeen komen met de ambtenaren van de gemeente Utrecht.

 24. Jaap

  Op de gemeentelijke website van het luchtmeetnet staat een disclaimer:
  “De op onze website gepresenteerde meetgegevens hebben een voorlopig karakter. Hiermee wordt bedoeld dat de metingen nog een kwaliteitscontrole en een ijking moeten ondergaan door de GGD Amsterdam. Alle meetresultaten zijn pas definitief na publicatie van de jaarrapportage.” dat wordt hier even genegeerd.
  Daarnaast is de achtergrondconcentratie ook aan het dalen, die afname zal wel meegenomen moeten worden om het werkelijke effect van de milieuzone te kunnen bepalen. Tenslotte zijn er slechts 5 punten binnen de milieuzone meegenomen. Van 2 van deze punten is de plaats van de buisjes in 2014 verlegd naar een grotere afstand van de weg, dus dat geeft ook een flink lagere meetwaarde.

 25. Claudia

  En in dit hele verhaal mis ik de invloed van houtkachels in de stad op het milieu. Deze hebben behoorlijk veel negatieve invloed op de fijnstof in de lucht. Kan het datateam in kaart brengen hoeveel kachels de stad heeft?

 26. Jaap

  Nu ik nog een keer beter naar die 5 punten binnen de milieuzone kijk is daar het volgende over op te merken:
  1. Vredenburg: meetpunt verlegd en alleen maar bussen
  2. Jacobstraat, meetpunt verlegd en hier rijden 1000 bussen/etm
  3. Bleekstraat, eveneens heel veel bussen
  4. Catharijnesingel ook heel veel bussen
  5. Lucas Bolwerk ca 1500 bussen/etm

 27. Joris

  Geweldig werk DUIC! Dat is nog eens journalistiek.
  Hulde ook voor die elitaire politici en ambtenaren, die zoveel data beschikbaar maken.

 28. Geenstijl@Utrecht

  @Claudia 21 JANUARI 2016 OM 11:14,
  Superscherpe opmerking, je hebt helemaal gelijk, dat onschuldige vuurtje zorgt inderdaad ook voor een hoeveelheid fijnstof en dat x huishoudens, trouwens ook dat gezellige vuurtje in de tuin is een veroorzaker van fijnstof, ook daar moet men mee stoppen.
  Begin bij jezelf, en stop met al die slechte dingen voor het milieu, ieder klein begin is er 1.

 29. Mattheus Bleijenberg

  Complimenten voor het goede inhoudelijke achtergrond artikel!
  De overstap op nieuwe bussen heeft zeker effect! Deze stoten 50% minder fijnstof en 80% minder Stikstofoxiden uit dan de oude types. Ik merkte zelf bij het fietsen door de Voorstraat een verschil. Het stonk gewoon minder. Ook de MIlieuzone heeft effect. Door de grootste vervuilers te weren, de oudste diesels bereik je het grootste effect. Heb je wel eens achter zo’n oude diesel gereden? Je ruikt dat dat ongezond is. Duitsland heeft veel meer mIlieuzones en daar hebben ze ook een positief effect op de luchtkwaliteit. Ze werken iets anders (met stickers) maar ze werken goed. Met milieuzone en met schonhere bussen is de luchtkwaliteit in Utrecht nog steeds slecht. Dat kost een stadsbewoner 18 maanden van zijn leven. En onze kids hebben daardoor 30% meer kans op astma. Dat is heel onwenselijk. Een grote stap kan gezet worden door nu de Milieuzone uit te breiden, strenger te maken en de grootste vervuilers aan te pakken. Die rijden gek genoeg op het fietspad. De twee tact scooters en brom scooters zijn ware fijnstof kanonnen. Als je daar achter staat bij het stoplicht, is dat een aanslag op je gezondheid. Weer die scooters van het fietspad en uit de milieuzone en promoot fietsen en fietsbesteldiensten. Bestel je pizza bij een groene bestelservice en pak zelf veel vaker de fiets. Ongeveer een derde van alle autoritten is onder de 7 km en kunnen makkelijk op de fiets. Goed voor je eigen gezondheid en goed voor Utrecht en alle inwoners. Zo maken we samen van Utrecht een groene, gezonde Fietsstad van de wereld en fietsprovincie van de wereld. En gaan we misschien ook nog aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie voldoen.

 30. Kees Truijens

  Bravo Duic, Dit is de onderzoeksjournalistiek die we in Utrecht zo node gemist hebben.

 31. Toine Goossens

  Een bijzonder goed initiatief van DUIC en van harte welkom voor de DATADUICers. Ik ben zeer benieuwd wat er zoal meer uit de koker van deze analisten te voorschijn gaat komen.

  Dit onderzoek is echter een zeer valse start. De titel van het onderzoek is: ´Milieuzone effect of niet? Wij zochten het uit!´ Die vraag wordt beantwoord met de conclusie: ´De milieuzone heeft dus effect! Voor het eerst voldoet het centrum van Utrecht aan de EU normen aangaande de uitstoot van stikstofdioxide.´

  Ja dank je de koekoek.

  1. De schrijvers inventariseren welke ontwikkelingen bij dragen aan het schoner worden van de lucht, maar gaan in het geheel niet cijfermatig in op de bijdragen van de verschillende ontwikkelingen afzonderlijk. Dat kan ook niet, want daar is geen inzicht in. De conclusie is te falsificeren, dus onjuist.

  2. De schrijvers hebben luchtdata over een zeer korte periode geanalyseerd. Een analyse over 40 jaar zal laten zien dat de luchtkwaliteit veel sterker is verbeterd. Door die analyse achterwege te laten is het niet mogelijk om de mate van verbetering van de luchtkwaliteit als gevolg van de milieuzone te vergelijken met de totale langdurige verbetering van de luchtkwaliteit. De conclusie is te falsificeren, dus onjuist.

  3. De schrijvers baseren zich op luchtkwaliteitsnormen zonder te onderzoeken hoe het gesteld is met de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek dat tot die normen heeft geleid. Ik heb hier al vele malen betoogd, zonder dat dat is weersproken, dat de persberichten die over de resultaten worden verspreid in tegenspraak zijn met het onderzoek waarop deze zijn gebaseerd.

  4. In de discussies over de kosten voor gezond leven wordt altijd een financiële afweging gemaakt. Daarbij wordt het effect van een gewonnen levensjaar gerelateerd aan de kosten die daartoe gemaakt dienen te worden. Alle preventieprogramma´s, alle vaccinatieprogramma´s worden uitgebreid aan een kosten/baten analyse onderworpen.
  Pas na een dergelijke analyse kunnen conclusies over de effecten worden getrokken. Die analyses heeft Utrecht niet gemaakt.
  Daardoor kan er geen politieke afweging worden gemaakt tussen verschillende maatregelen die op het verbeteren van de gezondheid gericht zijn. Dat is onbehoorlijk bestuur.

  5. Gezondheidseffecten worden gemeten in het aantal gewonnen levensjaren. Hoewel ik daar op DUIC al tig keer op gewezen heb, laten de schrijvers het na om te analyseren hoeveel levensjaren door de milieuzone zijn gecreëerd. Dat is een ernstig gebrek in de opzet van de analyse. De conclusie is te falsificeren, dus onjuist.

  Ik hoop van harte dat DUIC en de DATADUICers doorgaan met het openbaren en inzichtelijk maken van overheidsdata. Maar doe dat dan wel aan de hand van duidelijke onderzoeksvragen en op een te verifiëren manier.

 32. Stephan Okhuijsen

  Bij de opmerkingen over old timer belasting als mogelijke verklaring:
  Dat geldt voor de hele stad. Daar kan je wel de daling mee verklaren, maar niet de verschillen in trends tussen binnen de milieuzone en daarbuiten.

  Het bussenpunt is relevant. Maar dat effect treedt al in 2014 op. In 2015 is de daling binnen zone ook nog eens 10%, waar het buiten de zone 5% is. Daar is extra factor voor nodig.

 33. Jaap

  De ruwe meetdata van het meetnet zijn de ongecorrigeerde meetwaarden. Voor 2011 tm 2014 zijn ijkwaarden bekend. Deze zijn resp 0.86, 0.89, 0.9, en 0.94. Als de Dataduicers dit hadden meegenomen blijft er minder over van de dalende trend. Data analyse is niet alleen wiskunde maar ook verstand hebben van de materie.

 34. Fab

  En doe dan ook gelijk wat aan die draaiende en stinkende scheepsmotoren tijdens het schutten bij de Bemuurde Weerd! met name tijdens het hoogseizoen waarbij soms meerdere malen per uur geschut wordt.

 35. Jappie A

  Wellicht interessant om te weten: Sebastiaan ter Burg (één van de onderzoekers) is actief lid bij D66 Utrecht, één van de politieke partijen die voorstander is van de milieuzone. Hij zou er dus gebaat bij kunnen zijn om de milieuzone in positief daglicht, zodat zijn partij het ‘succes’ van de milieuzone kan claimen.

 36. Toine Goossens

  Ik daag de voorstanders van de milieuzone uit om een kosten/baten analyse te maken aan de hand van de criteria die in de gezondheidszorg zijn ontwikkeld. Een nieuw geneesmiddel mag pas voorgeschreven worden als blijkt dat de kosten per gewonnen levensjaar maximaal EUR 80.000 bedragen.

  Overtuig mij met een berekening van het nut van de milieuzone.

  p.s. voor degenen die mij als autofetisjist ervaren; 40 jaar geleden kochten mijn vrouw en ik een huis in Utrecht omdat wij geen auto wilden hebben en met de fiets naar het werk gingen.

 37. Joris

  Tuurlijk heeft de milieuzone nut, het haalt sowieso de meer vervuilende auto’s van de weg. Dat heeft natuurlijk ook nut buiten de milieuzone, daar wonen ook mensen.

 38. Vincent

  Wat een goed stuk datajournalistiek!

 39. Jaap

  Ik wilde stemmen op ga maar beter meten, maar toen bedacht ik me dat de scooters meestal door van die opgefokte marokkaantjes bestuurd worden en toen werd het toch B.

 40. Pijl

  Er wordt in diverse reacties wel erg makkelijk de conclusie getrokken “dat de milieuzones in Duitsland ook helpen” Er zijn talloze onderzoeken geweest waaruit blijkt dat die milieuzones geen of nauwelijk effect hebben behalve een onwaarschijnlijke administratieve rompslomp.

 41. Dick van rees

  De gemeente heeft na de invoering van de milieu zone, de verkeer stromen door de Daalsetunnel & rond de Weerdsingel zodanig gehinderd dat iedereen zich wel honderd maal bedenkt om deze route nog te nemen. Dan neemt vanzelfsprekend de lucht kwaliteit daar toe, je kan er namelijk geregeld een kogel af schieten zonder iets te raken en dat was in het vroege verleden wel anders. Ik ben daar niet op tegen, maar schrijf de winst niet toe aan het instellen van de milieu zone. Dat is niet wetenschappelijk.

 42. Mario

  Het leek een serieus onderzoek tot ik deze zin tegenkwam: “Nieuwere auto’s zijn over het algemeen zuiniger dan oude auto’s, tenzij ze sjoemelsoftware van Volkswagen bevatten.” Sjoemelsoftware gaat over vervuiling en niet over verbruik. Verbruik heeft niets te maken met de Euronormen die over vervuiling gaan. Een onzuinige auto moet aan dezelfde absolute uitstooteisen voldoen als een zuinige auto.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).