Kees van Oosten doet aangifte tegen Aleid Wolfsen wegens valsheid in geschrifte | De Utrechtse Internet Courant Kees van Oosten doet aangifte tegen Aleid Wolfsen wegens valsheid in geschrifte | De Utrechtse Internet Courant

Kees van Oosten doet aangifte tegen Aleid Wolfsen wegens valsheid in geschrifte

Kees van Oosten doet aangifte tegen Aleid Wolfsen wegens valsheid in geschrifte

Kees van Oosten, onvermoeibare luis in de pels van de gemeente Utrecht, heeft aangifte gedaan tegen burgemeester Aleid Wolfsen wegens valsheid in geschrifte. Lees hieronder zijn brief aan de hoofdofficier van Justitie, Johan Bac.

Geachte heer Bac,

Hierbij doe ik aangifte tegen de heer A. Wolfsen wegens valsheid in geschrifte. Ik verzoek u een onderzoek en strafvervolging in te stellen en daarbij tevens de betrokkenheid te onderzoeken van de overige leden van het college en medewerkers van de Bestuurs- en Concerndienst, de Afdeling Juridische Zaken en de dienst Stadsontwikkeling.

Op 27 november 2012 deed ik een Wob-verzoek om inzage te krijgen in het collegebesluit van medio april 2008 “gerechtelijke stappen tegen Van Oosten” en de toelichting en motivering van dat besluit (bijlage 1: bijlagen bij aangifte tegen wolfsen).

Op 15 januari 2013 ontving ik als antwoord op mijn Wob-verzoek een ontwerp collegebesluit van 16 juni 2008, waarin echter enkele “beslispunten” met een zwarte stift onzichtbaar waren gemaakt. (bijlage 2)

Op 17 februari 2013 heb ik bezwaar gemaakt tegen de gedeeltelijke openbaarmaking. (bijlage 3)

Op 4 mei 2013 heeft het college besloten mijn bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit om het ontwerp collegebesluit “gerechtelijke stappen tegen Van Oosten” maar gedeeltelijk openbaar te maken in stand te laten. Het te nemen besluit heb ik met een Wob-verzoek opgevraagd. Daaruit blijkt het besluit op bezwaar genomen te zijn door Wolfsen, al of niet in mandaat genomen namens het college. Het te nemen besluit is getekend door N. Oosterwegel (JZ) en Wolfsen. Achter de naam van Lintmeijer staat immers de paraaf van Wolfsen.(bijlage 4).

Op 4 juni 2013 heb ik beroep ingesteld bij de rechtbank. Daar heeft het college o.m. als verweer aangevoerd dat de rechtbank niet bevoegd was, omdat het geheimhoudingsbesluit een besluit zou zijn waartegen geen bezwaar of beroep open stond. Nadat de rechter als haar mening had gegeven daar niet van overtuigd te zijn en inzage vroeg in hetgeen het college geheim wilde houden, besloot het college, zo blijkt uit de brief van 20 november 2013 aan de rechtbank, de geheimhouding alsnog op te heffen.(bijlage 5)

Bijlage 5 omvatte behalve de brief aan de rechtbank, het ontwerpcollegebesluit van 16 juni 2008, echter zonder onzichtbaarmaking van de beslispunten 2 en 3. Wat kennelijk per sé niet openbaar gemaakt mocht worden was dat Wolfsen gemandateerd werd om beslissingen te nemen om een civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure te starten (beslispunt 2) en dat het Hoofd JZ (Hoofd Juridische Zaken) gemandateerd werd voor eventuele verdere procesbeslissingen in deze zaak (beslispunt 3).

Tot mijn verontwaardiging echter blijkt er echter nog veel meer niet aan mij ter inzage te zijn gegeven, stukken waarvan het bestaan voor mij dus zijn verzwegen. Ik heb de brief met bijlagen genummerd. Het bestaan van de volgende stukken is zowel in het primaire besluit als in het besluit op bezwaar verzwegen, terwijl die stukken behoren bij het besluit met toelichting en motivering (waar ik om gevraagd had).

Blz. 4 is een kopie van de circulatielijst. Daaruit blijkt dat het collegebesluit “Gerechtelijke stappen tegen Van Oosten” getekend moet zijn door Wolfsen.

Blz. 6, het onderste deel, bevat “Argumenten” 1.1. tm 5.1 Dit resumé ontbreekt in het besluit dat aan mij ter inzage is verstrekt.

Blz. 9. ontbrak volledig in het besluit dat mij op 15 januari 2013 ter inzage werd aangeboden. Daarin staat dat het hoofd JZ “zal vervolgens de zaken aanhanging (laten) maken” en er staan afspraken in over de communicatie. Maar het meest opvallend zijn de Bijlagen op blz. 9. Onder die bijlagen bevinden zich stukken die, zoals Wolfsen zich stellig moet hebben gerealiseerd, belangrijk zijn voor mij maar zeer nadelig en mogelijk belastend voor de gemeente. Ik noem met name:

– Interne mededeling Stadsontwikkeling van 19 november 2007: weerlegging aantijgingen Van Oosten.
– Mail van hoofd JZ van 22 november 2007: risico analyse.
– Interne emails (resp. 14 januari en 20 januari 2008) van Hoofd JZ over de terugkoppeling van het OM in deze zaak.
– Overzicht van jurisprudentie zoals afgegeven aan het OM (ruwe inventarisatie)

Op mijn Wob-verzoek van 27 november 2012 heb ik slechts het ontwerpcollegebesluit ontvangen zoals dat er in bijlage 2 uitziet. Het college (dus Wolfsen) heeft daardoor de bedrieglijke schijn gewekt dat het enige wat niet ter inzage werd gegeven de zwart gemaakte beslispunten 2 en 3 waren. Dat er nog veel meer voor mij geheim werd gehouden kon ik daardoor niet weten. Daardoor kon ik tegen de geheimhouding daarvan ook geen bezwaar en beroep instellen. Ook nadat ik bezwaar had gemaakt (er heeft ook nog een hoorzitting plaatsgevonden) en beroep heb ingesteld heeft het college (Wolfsen dus) het bestaan van de door mij genoemde stukken verzwegen.

De relevantie van die verzwegen stukken is dat zij informatie bevatten over de inspanningen die de gemeente zich getroost heeft mij te doen vervolgen en daarmee over het belang dat de gemeente kennelijk meende te hebben bij een civiele en of strafrechtelijke vervolging tegen mij. Zoals u wellicht bekend is, besloot het college na ampele overwegingen om niet zelf een juridische actie tegen mij te beginnen, maar dat door enkele medewerkers (in de hoedanigheid van individuele burgers) op te laten knappen, waarbij de gemeente dan alle juridische kosten voor haar rekening zou nemen. Want, “Het voor de gemeente (…) te behalen resultaat kon naar inschatting het beste wor­den bereikt” door de juridische actie niet zelf of samen met de medewerkers te laten voeren (bijlage 6) en er als gemeente zoveel buiten te blijven. Zie ook beslispunt 1.5 in het collegebesluit van 16 juni 2008.

De voor mij verzwegen stukken bevestigen naar alle waarschijnlijk mijn standpunt dat er sprake was van een verkapte gemeentelijke juridische actie in plaats van een juridische actie van drie individuele burgers die toevallig bij de gemeente Utrecht werkzaam zijn. Een juridische actie van de gemeente dus, die opzettelijk aan de rechtbank werd gepresenteerd als een actie van de medewerkers/individuele burgers. (zie http://www.keesvanoosten.nl/bij-het-afscheid-van-wolfsen ).

Het leidt dus geen twijfel dat die stukken opzettelijk voor mij zijn verzwegen. Als collegelid dat het besluit “gerechtelijke stappen tegen Van Oosten” en het besluit op bezwaar van 8 mei 2013 (al of niet gemandateerd) geparafeerd heeft was Wolfsen bekend met het verzwijgen van het bestaan van stukken die tot de motivering horen van het collegebesluit waarvan ik inzage had gevraagd en moet hij geacht worden verantwoordelijk te zijn voor het bedrog, c.q. valsheid in geschrifte, waarvan i.c. sprake is.

Ik doe dus aangifte tegen de heer Wolfsen wegens valsheid in geschrifte, c.q. het opzettelijk ver­zwijgen in het primaire besluit van 15 januari 2013 van het bestaan van essentiële stukken die onmiskenbaar deel hebben uitgemaakt van de motivering bij het besluit. Ik verzoek u daarbij te onderzoeken of andere collegeleden in het huidige college, juristen van Juridische Zaken of amb­tenaren van de Bestuurs- en Concerndienst en Stadsontwikkeling, die weet hadden van dit bedrog / valsheid in geschrifte en zich daar niet tegen hebben verzet of daaraan mee hebben gedaan ook vervolgd kunnen worden.

Ik verzoek u overigens op grond van de Wob om mij alle stukken ter inzage geven die gewisseld zijn tussen de gemeente (Juridische Zaken, de burgemeester of wie dan ook) en het OM vanaf en met inbegrip van 2005 tot heden.

Drs. C. van Oosten

17 Reacties

Reageren
 1. Luis in de Pels Dinie

  Goedzo Cees,

  Zet hem op en trek de beerput open en doe jou naam eer aan, Luis in de Pels van Utrecht.

 2. Geenstijl

  Ach, heeft dit wel zin, men dekt elkaar nog harder dan criminelen het doen.
  Deze heren hebben dagelijks overleg[ de driehoek] over openbare veiligheid ‘s zaken.
  Moraal van het verhaal, als ambtenaar mag je frauderen en als politie agent mag je corrupt zijn en burgers doodschieten, je komt er mee weg met een nieuwe baan.

 3. Democratuur Nedeland

  De betekenis Democratuur zou je beter kunnen plaatsen als je het hebt over de Utrechtse politiek en het stadhuis met zijn ambtenaren.

 4. Joep

  Ik zie in de stukken regelmatig terugkomen dat de gemeente werkgever was van de 3 desbetreffende pesonen. Dat is niet juist, 2 van hen waren externen, en dus niet in loondienst bij de gemeente Utrecht. Deze externen werkten, zoals dat heet, voor eigen rekening en risico. Er was dus geen enkele reden om voor deze 2 heren de juridische bijstand te bekostigen. Naar later bleek ontving één van hen in totaal 1,3 miljoen euro voor zijn diensten bij de gemeente. Daar kan hij met gemak zijn advocaat van betalen.

 5. Geenstijl

  Beste Cees,
  Faalheid Wolfs in schaapskleding heeft jou met zijn vriendjes, de zittende magistratuur, een oor aan genaait.
  Geloof jij nu zelf dat dit naar boven komt, beste man het is een grote beerput organisatie.

 6. Henk Oldenziel

  Is het niet de taak van een (internet)courant om dit samen te vatten in een artikel met linkje naar het gehele document, in plaats van dit zo op de website de kwakkelen?

 7. Robb

  Heel utrecht kots op kees van oosten. Waarom geven jullie deze clown een podium? Deze man kost de gemeente miljoenen met al zijn rechtszaken. Half utrecht had een jaren korter een bouwput geweest als kees niet in utrecht had gewoond.

 8. Ulaan

  De verzuring in eigen persoon. Goeie genade, wat een gefrustreerde peer. (zie foto) Waarschijnlijk is-ie vooral niet blij met de hoogte van zijn uitkering.
  Kijk, van beleid en beslissingen kritisch tegen het licht houden wordt elke democraat blij, maar deze risee schiet zijn doel voorbij en heeft alleen maar oog voor het eigenbelang. Gelet op zijn teksten, blijkt deze luis niet meer dan een luisje te zijn, met weinig potentie, en terecht weinig gehoor binnen de gemeente.
  Jammer dat er miljoenen verspild zijn aan procederen. Eén spuitbus was voldoende geweest.

 9. Bert

  Onze eigen Josef K. Als deze slimme man een andere toon had aangeslagen had Utrecht er nog wat aan kunnen hebben.
  Van Oosten voert al tien jaar een private oorlog tegen het stadsbestuur. Ooit waren bestemmingsplannen, bomenkap, milieu en fijnstof de inzet, maar als je goed tussen de regels doorlas zag je al dat het daarom helemaal niet draaide. Het stadhuis kan zijn bloed wel drinken en omgekeerd. Dit kent alleen maar verliezers. En de rest van Utrecht staat erbij en kijkt er naar. Met plaatsvervangende schaamte welteverstaan.

  @DUIC: duiding alsjeblieft ipv een brief aan de rechtbank integraal cutten en pasten. Jullie pretenderen toch een nieuwsmedium te zijn?

 10. Karel T.

  Hoe lang moet het nog duren dat eenzame gefrusteerde zielen de maatschappij zo op kosten kunnen jagen, zonder dat het een doel dient. Allerlei democratisch door de gemeenteraad aangenomen plannen kunnen door dit soort clowns jaren gedwarsboomd worden.
  Een flinke eigen bijdrage in de kosten voor de klager lijkt me passend.

 11. Geenstijl

  Ahaaaaaaaaaaaaaa, weer de gebruikelijke zure reaguurders op de Heer van Oosten.
  Het enigste die de stad Utrecht geld kosten dat zijn de burgemeester en het stadsbestuur, compleet met incompetente ambtenaren die er niets van bakken, mijne heren zuurpruimen.
  De heer van Oosten verdient een podium op deze nieuwssite, misschien moeten jullie jezelf eens iets meer gaan verdiepen in de fijnstof problematiek.
  Deze stad is een Democratuur waar de inwoners voor de schijn eens in de vier jaar mogen stemmen en dan maar moeten hopen dat er iets van terecht komt.

 12. Ulaan

  ‘Geen stijl’ en een ‘luis in de pels’.
  In een dictatuur waren ze niet eens aan het woord gekomen.
  Soms is een dictatuur dus beter.

 13. Jan Willem van broekhuizen.

  @Ulaan,
  Zoek het woord Democratuur eens op, dan lees je de betekenis, in jou geval de moeite waard.
  Ik ben het niet altijd eens met Van Oosten, maar inzake het milieu heeft Van Oosten een punt.

 14. Ulaan

  @ Jan Willem van broekhuizen: De heren Luis en Geenstijl komen in deze kostelijke column naar goed democratisch gebruik onbekommerd aan het woord, en gelet op de processen die er tot dusver zijn gevoerd door Drs. Luis, wordt dat woord nog serieus genomen ook. Luis is en wordt dan ook recht gedaan. Het feit dat Luis zijn gelijk niet krijgt, is geen reden om het Utrechtse bestuur van democratuur te beschuldigen. Het is eerder een teken van Luis’ gebrekkige argumenten en een onrealistische redeneertrant, anders had de Luis wel degelijk gescoord.
  De term democratuur is hier dan ook niet op zijn plaats.

 15. Geenstijl

  @Ulaan,
  Goh je kan wel merken uit welke hoek de wind waait,……………
  De overheid en burgers dat is een uitgemaakte zaak,dat verlies je gewoon.
  Maar Ulaan ga lekker op het bankje bij het stadhuis zitten,misschien kom je nog een bekende tegen.

 16. Geenstijl

  @Ulaan,
  Goh je kan wel merken uit welke hoek de wind waait,……………
  De overheid en burgers dat is een uitgemaakte zaak,dat verlies je gewoon.
  Maar Ulaan ga lekker op het bankje bij het stadhuis zitten,misschien kom je nog een bekende tegen.
  Lees Democratuur nog eens.

 17. Ulaan

  Calimero-syndroom. Als het ik niet dacht.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).