Verkiezingen: Moet de gemeente Utrecht subsidies verstrekken aan particulieren om ze te helpen verduurzamen? - De Utrechtse Internet Courant Verkiezingen: Moet de gemeente Utrecht subsidies verstrekken aan particulieren om ze te helpen verduurzamen? - De Utrechtse Internet Courant

Verkiezingen: Moet de gemeente Utrecht subsidies verstrekken aan particulieren om ze te helpen verduurzamen?

Verkiezingen: Moet de gemeente Utrecht subsidies verstrekken aan particulieren om ze te helpen verduurzamen?
Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is er meer dan 6500 keer gestemd op een van de opties bij de poll om onderwerpen te bepalen die worden voorgelegd aan de verschillende Utrechtse partijen. Deze week behandelen we het thema; groen in de stad.

Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is er meer dan 6500 keer gestemd op een van de opties bij de poll om onderwerpen te bepalen die worden voorgelegd aan de verschillende Utrechtse partijen. Deze week behandelen we het thema; groen in de stad.

Vandaag geven partijen antwoord op de vraag; In hoeverre moet de gemeente Utrecht subsidies verstrekken aan particulieren om ze te helpen verduurzamen?

De komende dagen geven deze politieke partijen ook antwoord op: Hoe verhouden natuur en groen in de stad zich toch de economische ontwikkeling van Utrecht? Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd? Gisteren gaven de partijen antwoord op de vraag: Hoe moet het gebruik van de huidige stadsparken ingevuld worden; zijn ze vooral bedoeld als groene rustplekken of als evenemententerreinen?

De komende weken behandelen we weer andere thema’s en komen ook de andere partijen aan het woord.

In hoeverre moet de gemeente Utrecht subsidies verstrekken aan particulieren om ze te helpen verduurzamen?

GroenLinks We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste die haar kan stoppen. Daarom moeten we de komende jaren grote stappen zetten om Utrecht duurzamer te maken. Dat kan met grote ontwikkelingen zoals groene energie opwekken in polder Rijnenburg met zonnepanelen en windmolens. Daarnaast hebben we óók de inspanning van de Utrechters nodig die bijvoorbeeld hun eigen huis isoleren. Veel van deze maatregelen leveren besparingen op op de energierekening, zodat er geen subsidie nodig is. Als er extra steun nodig is, bijvoorbeeld bij groene daken en gevels of gezamenlijke zonne-energieprojecten, moet daar subsidie voor beschikbaar gesteld worden. Zo werken we op alle fronten aan een duurzamer Utrecht.

PvdA PvdA Utrecht wil een groen en klimaatbestendig Utrecht: groene schoolpleinen en daken, parken en plantsoenen, meer bomen in de wijk, water in de stad en openbare ruimte. Dit alles zien we als één netwerk om Utrecht groener te maken, hoosbuien op te vangen en de stad tijdens hitte koeler te houden. Dit gaat echter niet vanzelf. Een voorbeeld zijn de groene daken. Ondanks dat 350 hectare van de daken in Utrecht geschikt is om groen te maken, is er nog maar één hectare (0,29 procent) gerealiseerd. Met behulp van subsidieregelingen voor particulieren kan deze verduurzaming worden gestimuleerd. Wij vinden het daarbij wel noodzakelijk dat de subsidieregelingen voor iedereen toegankelijk zijn, dus bijvoorbeeld ook voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Wij merken dat subsidies nog te vaak worden verstrekt aan bewoners die er economisch al goed voor staan.

ChristenUnie De ChristenUnie Utrecht vindt verduurzaming één van de belangrijkste onderwerpen de komende periode. Een onduurzame stad leidt niet alleen tot een slechter milieu, maar ook tot groeiende armoede, groeiende ongelijkheid en onleefbaarheid. De ChristenUnie wil verduurzaming daarom via verschillende wegen bevorderen. Subsidies zijn daarbij een mogelijkheid, maar soms zijn ze niet nodig (omdat de prijs niet de belemmering is). Daarom pleiten wij voor grotere veranderingen. Zoals bedrijven – inclusief vastgoedbeleggers – te stimuleren veel meer in duurzaamheid te investeren. Bedrijven zijn verplicht duurzaamheidsmaatregelen te nemen die binnen enkele jaren worden terugverdiend. Verder denken wij dat mensen sneller de fiets zullen kiezen als de fietsroutes binnen de gemeente nog beter worden (minder vaak wachten en een betere ondergrond).

Partij voor de Dieren Om de aarde leefbaar te houden is het urgent om nú alle zeilen bij te zetten in het terugdringen van het gebruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen. Om klimaatverandering aan te pakken moeten we breder kijken dan alleen naar energie. Het kopen van steeds meer nieuwe spullen en de consumptie van vlees en zuivel hebben ook gigantische impact op het klimaat, net als het kappen van bomen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Maar naast het verstrekken van informatie moet ze ook via subsidies of speciale leningen haar inwoners stimuleren om bijvoorbeeld hun woning te verduurzamen. Dankzij de PvdD is er afgelopen periode een kortingsregeling gekomen waardoor bouwvergunningen voor duurzame plannen goedkoper zijn. We willen daarnaast ook een klimaatfonds en belastingkortingen om klimaatneutrale investeringen te stimuleren.

VVD Utrecht Veel duurzaamheidsmaatregelen zijn voor inwoners ook rendabel om zelf door te voeren, of ze worden al voorzien van subsidie of fiscale voordelen vanuit landelijk voorzieningen. Hier hoeft wat de VVD betreft dus niet direct gemeentelijke subsidie verstrekt te worden. Wel moet er aandacht zijn voor hoe mensen maatregelen die ze moeten nemen ook kunnen betalen. De Utrechtse VVD zou daarom, bijvoorbeeld bij projecten als ‘van-het-gas-af’, graag zien dat de gemeente ervoor zorgt dat mensen de maatregelen ook kunnen financieren. Wij zien dan liever een lening (revolverend fonds) dan een subsidie. Ook moeten geen onnodige kosten worden doorbelast aan inwoners.

Student & Starter De gemeente moet voorop lopen in duurzaamheid door het instellen van regels die uitdagen, de juiste mensen en partijen samenbrengen en ervoor zorgen dat de conversatie over duurzaam Utrecht beter op gang komt. Ook subsidies hebben een plek in dit geheel. Zonder draagvlak en samenwerking op dit gebied zijn we nergens. We moeten op korte termijn verduurzamen. Student & Starter zet in op maatregelen met kleine inzet en een bewezen grote effectiviteit. De opstartfase van het verduurzamen van Utrecht zijn we voorbij. Het is tijd voor een nieuwe duurzame norm.

DENK De particuliere woningeigenaren kunnen zich, mede dankzij de lage hypotheekrentes, prima zelf helpen. Er moet meer aandacht en stimulering komen van verduurzaming van bestaande bouw en met name sociale woningen en woningbouwcomplexen zodat iedereen kan profiteren van verduurzaming. Utrecht is van ons allemaal!

Seniorenpartij Utrecht Het is een goede zaak om te verduurzamen. Het ministerie van EZ is daar druk mee bezig en verstrekt aan ondernemers al veel subsidies om dat te kunnen doen. De gemeente Utrecht moet zich daar bij aansluiten en proberen hier het voortouw in te nemen, om de subsidies op een goede manier naar Utrecht te halen en zo ook de particulier hiervan te laten profiteren. Veel ondernemers zien zo een samenwerking wel zitten. Alleen de ambtenaren moeten faciliterend zijn en niet afwachtend. Ik verwacht dat  als wij gaan mee doen in de raad dat er een meer pro actievere houding gevraagd gaat worden van de beleidsambtenaren op het stadhuis.

Piratenpartij Als Utrecht voor een duurzame toekomst gaat zal de gemeente daar ook actief in moeten stimuleren. In overleg met de woningcorporaties en ontwikkelaars moeten zoveel mogelijk daken voorzien worden van zonnepanelen en zonneboilers. De gemeente moet garant staan voor eventuele tegenvallers aan het eind van de verwachtte terugverdienperiode. Bewoners krijgen de mogelijkheid om opgewekte stroom tegen marktconform tarief af te nemen. Na de terugverdienperiode betalen de bewoners voor de stroom niet meer dan de onderhoudskosten.

CDA Verduurzaming helpt om de energierekening naar beneden te krijgen én is goed voor het milieu. Gelukkig worden er vanuit de rijksoverheid al veel subsidies gegeven, bijvoorbeeld voor zonnepanelen. De afgelopen jaren heeft Utrecht miljoen overgehouden op de duurzaamheidsbegroting, omdat subsidie eigenlijk niet vaak het knelpunt is. Het doen van een investering moet uitkomen, bijvoorbeeld bij een verbouwing of verhuizing. Of iemand in een appartementenblok moet het initiatief nemen in de Vereniging van Eigenaren. Op dat moment moet de gemeente mensen ondersteunen met goede adviezen en hulp. Dat kan soms met kleine subsidies, maar de gemeente kan beter investeren in goede informatie en hulpmiddelen en in het wegnemen van hinderlijke regels.

D66 Verduurzaming van energiegebruik is dé opgave van deze tijd. Utrecht is mede dankzij de inzet van D66 al koploper op het gebied van zonne-energie, maar wij zien nog meer kansen. Subsidies voor particulieren worden daarbij vanuit de rijksoverheid ingezet totdat duurzame energie rendabel is. Maar D66 wil ook dat de gemeente het goede voorbeeld geeft met zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen die daar geschikt voor zijn. Bovendien willen we meer gevels en daken groen maken. Pas 0,3% van de Utrechtse daken die groen kan is groen, dat moet sneller! Wij willen ook dat nieuwe en bestaande sociale huurwoningen energieneutraal worden. Daar maken we afspraken over met woningbouwcorporaties.

SP Vooral bij de energietransitie moeten we er voor zorgen dat ook eigenaren van kleine koopwoningen mee kunnen komen. De SP is voor een planmatige aanpak van buurten waarbij er geen gaten ontstaan voor hen die de financiering niet rond krijgen. Door middel van een revolverend fonds, een zachte lening, kan de gemeente hiervoor zorgen.

Stadsbelang Het geld van de gemeente Utrecht is van en voor alle inwoners van Utrecht. Duurzaam betekent een zo min mogelijke belasting van natuur en milieu. Daar profiteren alle inwoners van Utrecht van. Stadsbelang Utrecht wil inwoners, die het geld niet hebben om te kunnen verduurzamen, helpen. Niet door het geld te geven in de vorm van een subsidie. Wij zijn voorstander van het lenen van het geld, zonder rente. Of we kunnen ook een gezamenlijke actie opzetten, met een garantie vanuit de gemeente. Dan kunnen de inwoners genieten van een lage prijs en heeft de leveranciers de garantie dat er betaald wordt. Dat noemen we een echt stadsbelang, samen werken aan een goede oplossing.

Gekoppelde berichten

16 Reacties

Reageren
 1. waldorff

  het helpen verduurzamen van consumenten klinkt leuk, maar de grooste winst valt te behalen bij bedrijven/instellingen. Consumenten zorgen maar voor 20% van de uitstoot/vervuiling, bedrijven voor 80%-maar zolang bedrijven een heel ander (grootafnemers-)tarief betalen dan consumenten is het voor bedrijven helemaal nog niet rendabel om te gaan verduurzamen…

 2. JdV

  Lijkt me een prima plan. Het geld klotst tenslotte tegen de plinten in Utrecht, we hebben alles al uitgevoerd en betaald waar behoefte aan is. Alle problemen in de stad zijn opgelost dus laten we dat geld wat anders toch maar op de bank staat te verstoffen inzetten voor extra subsidies.

 3. Lauk

  Bedrijven moeten veel meer worden verplicht om duurzaam te produceren. Men zit toch zo graag in/om Utrecht? Daar moet wat tegenover staan. Recent werd duidelijk dat de kosten van de verduurzaming van Nederland het zwaarst drukken op de laagste inkomens. Daar kunnen subsidies goed werk doen en tegelijkertijd het draagvlak voor verdere verduurzaming vergroten.

 4. Cor Nelis

  Als je wilt verduurzamen moet je dat vooral doen…, maar waarom moet daar subsidie voor worden gegeven? Dat is gemeenschapsgeld dat ook wordt opgebracht door mensen die het eigen geld niet hebben om te verduurzamen. Dus: verduurzamen doe je, als je daarin gelooft, met eigen geld en niet met gemeenschapsgeld!

 5. Toine Goossens

  @Waldorff,

  U praat als een koe zonder kop. Meer dan 80% van de voor het milieu gerealiseerde resultaten zij het gevolg van initiatieven en maatregelen van en door het bedrijfsleven. Uw post is populisme ten top. U zult wel populistisch stemmen.

 6. Scherpschutter

  Ambtenaren in dienst van de Gemeente Utrecht, geeft u mij gewoon mijn geld eens terug, willen jullie? Dat lijkt me geen onredelijk verzoek. Ik heb het geld verdiend door er hard en eerlijk voor te werken. U niet. U heeft er eigenlijk weinig anders voor gedaan dan mij een brief sturen waarin u zonder enige verklaring of uitleg een stuk van mijn geldelijke bezittingen vordert, met als dreiging dat er anders gewapende mannen aan mijn deur komen om mijn bezittingen afhandig te maken…Weinig chique, vindt u zelf nu ook niet?

  Wat dacht u ervan dat u ambtenaren en ik burger eens even een stapje terug zouden doen in deze ‘samenwerking’ waar ik niet om gevraagd heb of zelfs ook maar ooit mee ingestemd heb en dit als gentlemen oplossen. De waarheid is dat ik als burger eigenlijk niet zo op uw ‘hulp’ (een sigaar uit MIJN sigarendoos) zit te wachten en eigenlijk al helemaal niet zo gediend ben van dit soort afpersings- en chantagepraktijken.

  Zullen we even terug naar de basis? Mag ik mijn geld van u terug? Kunnen we dan daarna eens naar een samenwerking kijken. Dan staat het u vrij om mij er met argumenten van te overtuigen dat het aanschaffen van zonnepanelen een goed idee is. Ziet u? Dat is werkelijk samenwerken. Zo kunt u ook de rol van voortrekker bekleden, die in kennelijk voor uzelf weggelegd ziet. Twee of meerdere partijen die uit vrije wil met elkaar samenwerken omdat iedereen daar beter van wordt. Is dat nou niet veel beter dan -laten we eerlijk zijn- als een soort Siciliaanse maffiaorganisatie van de ergste soort rovend tekeer te gaan en iedereen onder dreiging van geweld uw wil op te leggen…?

  Legt u de wapens even neer. Respecteer mijn eigendommen. Komen we er daarna vast wel uit.

 7. Toine Goossens

  Van deze 6 standpunten springen alleen die van de Partij voor de Dieren en Student en Starter eruit.

  De Partij van de Dieren wijst terecht op de verspillende en vervuilende gevolgen van massaconsumptie. Hier schudt deze partij zeer terecht het gedachtegoed van Ralph Nader uit de jaren 60 en 70 op. Laat u zich inspireren door deze out of the box denker:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Nader
  Overigens wist een Fransman (is gefactcheckt) laatst te melden dat 50% van de vleesconsumptie voor huisdieren bestemd is.Dat is een zeer diepe doordenker voor deze partij. Het tast haar wortels aan.

  Student en Starter schiet midden in de roos door te wijzen op de processen die we nodig hebben om duurzame doelen te halen. Wat niet goed wordt georganiseerd, mislukt altijd. Laatst kreeg de provincie de deksel op de neus door essentiële missers bij het bouwen van de Uithoflijn. Dat kost Utrecht 25 Miljoen, dat is 3 keer zoveel als de extra bijdrage van de provincie voor de NRU!

  Om een duurzame samenleving te realiseren is er meer nodig dan wat lossen flodders. Ik zet eens enkele essentiële fasen op een rij:

  1. Stel de noodzaak en de wenselijkheid van een duurzame samenleving dermate vaak centraal dat het ieders aandacht heeft. We zijn op weg maar CDA en VVD sloffen achteraan.
  2. Creëer breed enthousiasme door de positieve effecten te benadrukken. Hak niet op andersdenkenden, maar laat ook hen het perspectief zien.
  3. Realiseer een sterke binding tussen alle belanghebbenden, zodat zij besluiten om hun belangen parallel te laten lopen. Gemeenschappelijke doelen zijn veel effectiever dan tegen de zin van andere in te werken. Maak elke dag een kleine stap, vele stappen leiden tot succes. Neem dan ook geen besluiten meer die niet bijdragen aan zo´n kleine stap.
  4. De stad Utrecht heeft een geringe invloed op het bereiken van de doelen. (Lees de onderzoeksrapporten die Lot van Hooijdonk aan de raad toestuurde. Daarmee heeft zij de besluitvorming over de luchtkwaliteit naar een veel hoger niveau gebracht). Bedenk dus op welke manier je met lokaal beleid zo veel als mogelijk van landelijk en internationaal beleid kunt profiteren.
  5. Geef energietransitie-initiatieven een kans. Hoe je dat doet is behalve beleid, ook maatwerk. Zorg dat de ervaringen die deze initiatieven opdoen breed worden gedeeld en niet geheim gehouden.
  6. Realiseer je dat alleen zeer grootschalige projecten enige invloed op klimaatverandering zullen hebben. Een initiatief dat niet kan groeien is zinloos. Iedere nieuwe techniek doorloopt, voor grootschalige toepassing, 3 á 5 opschalingsprocessen. Bij elk van die stappen kan de conclusie zijn dat het initiatief niet uitvoerbaar is.
  7. Realiseer u dat de eerste experimenten voor industrieel gebruik van wind- en zonne-energie uit begin jaren 70 stammen. We zijn nu 45 jaar verder. Dat zijn 2 generaties.

  En onthoudt, voor ieder initiatief geldt:

  `The wise man sad, it couldn´t be done, but the simply few, who didn´t knew that, simply did it.`

 8. Bram de Goede

  de overheid mag particulieren wel helpen met leningen om te verduurzamen. Zorg dat energie zo duur wordt dat je wel gaat verduurzamen. met een lening verdien je de investering in milieu weer terug. Meer niet, anders gaan mensen reizen boeken naar verre oorden met het bespaarde geld en schiet het milieu er niets mee op.

 9. William

  @Toine Goossens. @Waldorff schrijft gewoon dat consumenten zijn direct verantwoordelijk voor 20% van CO2 uitstoot. Dat is een feit. Of bedoelde je iets anders.

 10. Zonnewende

  Beste lokale politiek,

  Zoals meerderen met mij al zeggen: er is een grote energiewende nodig. De politiek heeft daar een sturende rol in. Iedereen moet in beweging gebracht worden. Consumenten dus ook. Subsidies zijn daarvoor prima! Dus ga daar mee door. Maar wel een paar kanttekeningen:

  Hier dweilen en daar de kraan open laten, is zonde van de inspanning en het geld.

  – Dus hou op met goedkeuren van biomassaverbrandingscentrales. Die zijn alleen op papier duurzaam, maar iedereen met boerenverstand kan nagaan dat het verbranden van dingen (ook al is het resthout) vervuiling oplevert. Daarbij is allang vastgesteld dat er ook bossen gekapt worden om te voorzien in de houtvraag van die centrales. Daar bovenop wordt het hout de hele wereld over gescheept. Hoe duurzaam is dat? Verschuil je niet achter ‘de EU keurt het goed’. Gelukkig is Kamp weg en Wiebes gekomen #groningen #gazodoor.
  – Zorg ervoor dat benzinebrommers verboden worden. Verbazingwekkend hoe vervuilend die tweetakt motoren zijn! Er zijn prima alternatieven zoals de elektrische brommer en de elektrische fiets en speed pedelec.
  – Stel verplicht dat ALLE nieuwbouw nul-op-de-meter-woningen zijn. Waarom mogen er überhaupt nog woningen gebouwd worden zonder zonnepanelen en warmtepomp? Waarom nog gasaansluitingen maken in nieuwe woningen? De energietransitie vergt eenzelfde investering als destijds met het riool, het elektriciteitsnet en het gasnet. Gewoon van overheidswege mogelijk maken.
  – Zorg ervoor dat de vraag naar gas en olie verdwijnt. Zie boven: zolang er gasaansluitingen gemaakt mogen worden, zal er vraag naar gas zijn en dus aanbod. Zolang er benzine en dieselauto’s gemaakt mogen worden, zal er vraag zijn naar olie. Is die er niet meer, dan stijgen de investeringen en dus de ontwikkelingen in goede elektrische auto’s vanzelf sky high. Kijk verder naar Noorwegen, waar elektrische auto’s gratis parkeren, op de busbanen mogen rijden en minder heffingen betalen. Moet je eens zien hoe groot de vraag wordt naar elektrische auto’s. En waar vraag is ontstaan vanzelf aanbod.

  Zorg ervoor dat iedereen kan profiteren van de subsidies. Niet alleen de mensen met genoeg geld.

  – de subsidies zijn nu niet inkomensgerelateerd. Dat betekent dat mensen die het ook wel zonder subsidie kunnen betalen, er evenveel aanspraak op maken. Dus hulde aan de PvdA voor hun aandacht hiervoor.
  – Mensen met een lager inkomen hebben vaak geen geld om dure verbouwingen te doen aan hun huis. En vaak hebben juist zij (mede daardoor) minder duurzame woningen. Dus zorg ervoor dat zij relatief meer subsidie krijgen.
  – De subsidies zijn nu helaas afhankelijk van de grootte van de verduurzaming. Een subsidie voor dubbelglas is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal vierkantemeter glas. Dus ik, met mijn woning van 40m2 had niet genoeg m2 glas om subsidie te krijgen. En juist mensen met meer geld hebben door hun grotere woning er wél aanspraak op. Dat slaat natuurlijk nergens op. Daarbij zijn mensen met een klein huis zijn in feite duurzamer bezig dan mensen met een groot huis. Dus zou je hen juist moeten belonen daarvoor.

  @Toine Goossens. Hear hear! Op twee dingen na:
  – waldorf heeft wel degelijk gelijk als hij/zij zegt dat de consument maar een klein percentage van de energiebehoefte creëert. Zie nieuwsuur di 6 feb.
  – Ik denk dat als je het echte PvdD-ers vraagt, ze principieel ook tegen het houden van huisdieren zijn, voor menselijk genot. Dus dat huisdieren voor 50% van de vleesconsumptie goed zijn (wat ik overigens sterk betwijfel), is helemaal geen argument tegen het PvdD-programma.
  En verder een kleine verbetering: the wise man said it couldn’t be done. The simple few who didn’t know that, simply did.

  Nog een paar tips:
  @Groene daken (PvdA):
  – maak Dakakkers in Utrecht zoals die in Rotterdam. Goed voor de lucht, de bijen en de waterbeheer. En speelt mooi in op de grote vraag naar (moes)tuinen en gezamenlijk duurzaam bezig zijn.

  @Meer fietsers (CU):
  – zorg ervoor dat fietsers zo min mogelijk hoeven om te rijden. Ook bij omleggingen. De situatie zoals die nu in Transwijk/Kanaleneiland is vanwege de aanleg van de busbaan, is zeer fietsonvriendelijk. En de auto’s kunnen gewoon doorrijden op de oude manier.
  – Zorg er verder voor dat fietsers (in de stad) voorrang krijgen bij stoplichten. Of zorg voor goede groene golven.
  – Zorg ervoor dat er dubbele fietspaden komen: één voor 10-24km/pu en één voor 25-40km/u. Met de komst van de elektrische fiets is het tijd voor eenzelfde investering als destijds met het invoeren van fietspaden.
  – Zorg ervoor dat er op de 30km zones geflitst wordt. De Maliesingel en Tolsteegsingel is nu deels een fietsstraat geworden. Met als doel de auto uit het centrum en de oude wijken te weren, tenzij ze daar ook écht horen te zijn. Mooi idee, maar het is nog steeds veel te gemakkelijk doorrijden en snel rijden voor auto’s, waardoor het nog steeds een te goed en snel alternatief is voor de ringwegen. Zo haal je het doel niet. Jammer want het is m.i. een goed plan!

  Zet hem op!
  Wiebes heeft al het goede voorbeeld gegeven. Waarna meteen bleek dat het helemaal niet zo onmogelijk is als gedacht…

  En luister niet teveel naar de lobby van de oude industrie. Zij zijn The wise men in de uitspraak van Toine Goossens. Luister naar de visionairs, de dromers en de doeners. Zoals die meneer uit Lombol ( Lomboxnet?)

 11. Toine Goossens

  @William,

  Dank je voor deze vraag. Ik ben er weer eens in gedoken. Het stoort mij mateloos dat Waldorff dit verduurzamingsitem misbruikt om af te geven op de industrie. Daarbij maakt hij geen onderscheid over de soort emissie of vervuiling. Dan praat je dus over het totaal.
  Het Nederlandse bedrijfsleven heeft zich enorm ingezet om ongewenste stoffen in lucht en grond omlaag te krijgen. Dat is een groot succes. De luchtkwaliteit in Utrecht bevestigt dat eens te meer (zie raadsstukken januari 2018)

  De Nederlandse samenleving en in haar spoor de opvolgende Nederlandse regeringen hebben het bedrijfsleven nauwelijks aangesproken om veel meer werk te maken aan het verminderen van koolstof oxidatie. De inzet was om meer energie uit de zelfde hoeveelheid koolstof te winnen. Het uitgangspunt was het beschermen van grondstoffen, niet het verminderen van de CO2 productie.
  Een van de grootste oorzaken daarvan is het brede verzet van burgers tegen kernenergie. Dat heeft ertoe geleid dat Nederland meer en meer afhankelijk is geworden van koolstofverbranding. Nederland is verslaafd aan koolstof, het verbranden van houtpallets is daar een recent resultaat van.

  I.t.t. landen als Denemarken en Duitsland is Nederland nooit in staat geweest het amateurisme en idealisme van de vroege wind- en zon adepten uit de jaren 70 te ontgroeien. De idealistische voorsprong uit die jaren is door gericht stimuleringsbeleid van andere landen omgezet in een hopeloze achterstand. Die dikke gasbel heeft ons in slaap gesust.

  Dat is niet meer ongedaan te maken, maar wel een reden voor het bedrijfsleven om in de SER volop mee te werken aan het energieakkoord. Dat is de uitdaging. Met vingers met elkaar gaan wijzen is dan contraproductief.

 12. Toine Goossens

  @William en ook een beetje voor @Zonnewende,

  Sinds 1990 is de CO2 uitstoot van de ´bebouwde omgeving´ met 16% gedaald. De uitstoot van de ´industrie´daalde met 17%. Tegelijkertijd is het aantal inwoners met 14% toegenomen. Globaal betekent dat, rekening houdend met de bevolkingsgroei een vermindering van 27, resp 28% CO2 uitstoot.

  De CO2 uitstoot van ´energiebedrijven´steeg in dezelfde periode met 32%. Daar zit het probleem.

  Met alleen wind- en zonne-energie komen we er niet. Gasloos is evenmin een optie. Het gasdistributienet is van levensbelang bij winterse piekbelastingen die de capaciteit van het elektradistributienet te boven gaat. Het is een noodzakelijke optie om andere gasbronnen zoals biogas verder te ontwikkelen.

  Ook dient kernenergie hoog op de agenda te komen. Er is een optie, de Thoriumcentrale die inherent veilig is, maar waar we inmiddels vrijwel niets meer van afweten. Chinezen komen in Petten kijken naar het wereldwijde restant van kennis over Thorium. We moeten om de CO2 crisis te bezweren alle middelen inzetten die beschikbaar zijn, en taboe´s zijn taboe.

 13. B uit Utrecht

  Het zal allemaal wel, ik ga met de auto naar mijn werk, eet stevig vlees en steek geregeld mijn open haard aan, het leven is goed.

 14. Juichen voor je spaarlamp

  Leuk hoor, dat woningeigenaren nu naast hun subsidie op geld lenen een subsidie op zonnepanelen krijgen. Lage energielasten! Maar dat gaat geen ‘energiewende’ opleveren. Ik vraag me af of sociale huurders zo’n zonnepaneel kunnen betalen. Of een starter in zo’n appartemententoren: waar moet je het zonnepaneel plaatsen? Dit is net als die subsidie op elektrisch rijden: alleen de kapitaalkrachtigen maken er gebruik van, die hebben nu een gesubsidieerde laadpaal voor hun deur. Henk en Ingrid tuffen namelijk op hun gore tweetakt brommer, maar die ligt inmiddels ook onder vuur.
  Ook wordt er geen woord gerept over de grootverbruiker van energie: de industrie. Gebruikt 60% van alle Nederlandse energie en vrijwel geheel fossiel. Daar gaat je mosdakje niks aan doen.

 15. Harry

  Ik zou een groot voorstander zijn voor een direct verbod op subsidies. Miljarden worden zo weggedonderd! 6 miljard voor hybride auto’s heeft niets maar dan ook helemaal niets opgeleverd. Nu weer de subsidies op volledige elektrusche auto’s of windmolens op het land. Stop hiermee en laat de markt zijn werk doen!

  De hoeveelheid subsidies in dit land is een duidelijke indicatie dat er te veel belasting wordt geheven.

  Het is ook niet voor niets dat het aantal mensen die slachtoffer worden van de verhoogde (klimaatneutrale) energiekosten schrikbarend toenemen. Zij kunnen hun energiekosten al niet meer betalen en zitten letterlijk in de kou. Sta daar eens bij stil als je volgende keer weer de klimaatridder of planeetredder wenst uit te hangen. Besef dat je duizenden mensen in de stress en kou zet.

 16. Kimaatwijzerutrecht.nl

  In Parijs is afgesproken dat we de temperatuur op deze planeet niet meer dan 1,5 graad willen laten oplopen. Willen we dat serieus, dan betekent dat we onze samenleving flink moeten ombouwen. Zo moeten ál onze huizen klimaatneutraal worden. De energie en warmte die burgers nodig hebben moeten ze dan opgewerkt worden zónder dat hierbij CO2 of andere broeikasgassen bij vrijkomen. Dat vergt echter enorme investeringen die veel mensen niet zelf kunnen betalen. Willen we onze stad klimaatneutraal maken, dan moeten we die groep tegemoet komen. Doen we dat niet, dan gaan we de klimaatdoelen uit Parijs simpelweg niet halen. Echt een keuze is er dus niet. Meer hierover is te lezen op http://www.klimaatwijzerutrecht.nl Daar is tevens te zien hoe de verschillende Utrechtse partijen scoren op klimaatbeleid.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).