Gemeente en bewoners in de clinch over inrichting Weerdsingel Oostzijde Gemeente en bewoners in de clinch over inrichting Weerdsingel Oostzijde

Gemeente en bewoners in de clinch over inrichting Weerdsingel Oostzijde

Gemeente en bewoners in de clinch over inrichting Weerdsingel Oostzijde
In deze serie over NIMBY -not in my backyard-, in Vlaanderen ook wel NIVEA – niet in voor- en achtertuin- genoemd, kijken we naar zaken die Utrechters graag in hun stad willen, maar liever niet in de eigen buurt. Denk aan windmolens, een nachtclub of een coffeeshop. Deze week kijken we naar het fiets- en wandelvriendelijk maken van de Weerdsingel Oostzijde. Bewoners vrezen een fietsracebaan die niet past in de historische omgeving, terwijl de Fietsersbond de plannen van de gemeente voor een hoogwaardig fietspad omarmt. Wat speelt er? Welke rol spelen de omwonenden? En hoe is het participatieproces verlopen?

In deze serie over NIMBY -not in my backyard-, in Vlaanderen ook wel NIVEA – niet in voor- en achtertuin- genoemd, kijken we naar zaken die Utrechters graag in hun stad willen, maar liever niet in de eigen buurt. Denk aan windmolens, een nachtclub of een coffeeshop. Deze week kijken we naar het fiets- en wandelvriendelijk maken van de Weerdsingel Oostzijde. Bewoners vrezen een fietsracebaan die niet past in de historische omgeving, terwijl de Fietsersbond de plannen van de gemeente voor een hoogwaardig fietspad omarmt. Wat speelt er? Welke rol spelen de omwonenden? En hoe is het participatieproces verlopen?

De drukte op sommige fietspaden in de stad zal elke Utrechter herkennen. Denk maar aan het fietspad bij het Vredenburg. Met de groei van de stad zal het in de toekomst nog drukker worden. De gemeente wil daarom de fietsers meer spreiden. Dit wil de gemeente doen door kwalitatief hoogwaardige, comfortabele en herkenbare fietspaden aan te leggen. Een van de straten die de gemeente wil opnemen in het beoogde fietsnetwerk is de Weerdsingel OZ.

Om de straat op te nemen in het fietsnetwerk wil de gemeente de straat asfalteren met rood asfalt en de rotonde bij de Noorderbrug verwijderen. Een medestander vindt de gemeente in de Fietsersbond. De bond is positief over het plan en ziet de wegen langs de singels als een – toekomstige – fietsrotonde en belangrijke verbinding voor lokaal en regionaal fietsverkeer. De herinrichting maakt de situatie veiliger voor fietsers en het asfalt zorgt voor comfort.

De inzet van de gemeente is duidelijk, maar wat vinden de mensen die er wonen? Hoe heeft de gemeente hen betrokken en in hoeverre mogen zij meebeslissen?

Gemeente legt beleid uit en praat met bewoners

We spreken twee bewoners die al lange tijd betrokken zijn bij de herinrichting van de Weerdsingel OZ. Arianne van Heerde, is al vanaf 2019 in gesprek met de gemeente. In dat jaar organiseerde de gemeente een bewonersavond “om ons beleid en onze ambities aan geïnteresseerden uit te leggen”. Konstant Vossen, een andere wijkbewoner, haakte in een iets later stadium aan. Tijdens de bewonersavond konden belangstellenden zich aanmelden voor een klankbordgroep. Twaalf van hen deden dit. Onder wie Van Heerde. De klankbordgroep bleek niet te zijn wat Van Heerde ervan verwachtte. De bijeenkomsten zorgden bij haar en de andere bewoners voor irritatie, vertelt ze. Vossen en Van Heerde hadden de indruk dat de gemeente al vanaf het begin een duidelijk plan had. Op alternatieve varianten ging de gemeente niet echt in. Alleen argumenten die voor het  gemeentelijk plan pleiten, werden overgenomen, vertellen ze. De gemeente was volgens Vossen ‘vooringenomen’ en de inbreng van de bewoners werd niet serieus genomen.

Na enkele bijeenkomsten deelde de gemeentelijke projectleider mede dat de alternatieve varianten geen optie waren. Dit nadat een ambtelijke werkgroep juist had geconcludeerd dat klinkers (in tegenstelling tot het plan van de gemeente, red.) de beste optie zou zijn, aldus Vossen. Hierop zegden de deelnemende bewoners het vertrouwen in de gemeente op, aldus Vossen en Van Heerde.

Dan voel je je op geen enkele manier serieus genomen.”

Achteraf bleek dat de verwachtingen van de klankbordgroep verschilden, vertellen Vossen en Van Heerde. De gemeente zag de klankbordgroep als een groep om informatie uit te wisselen, maar dat was van tevoren niet zo gezegd, legt Van Heerde uit. Van Heerde: “Als ze van te voren hadden gezegd ‘het is leuk als je meedenkt, maar daar gaan we niks mee doen’, dan waren we natuurlijk niet nog een keer gekomen.”

 

Verdiepende gesprekken tussen gemeente en bewoners lopen spaak

Om toch een doorstart te maken, kwam er een nieuwe aanpak, ‘de verdiepingsslag’ genoemd. Tijdens de verdiepingsslag zouden de gemeente en vier bewoners uit de wijk, waaronder Vossen en Van Heerde, samenwerken op basis van een gezamenlijk geformuleerde opdracht. De gemeente en de bewoners waren het eens over de doelstelling van het plan om de singel te vergroenen en meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers. Het idee was om hiervoor met elkaar verschillende varianten uit te werken. De verdiepingsslag zou echter na zes of zeven bijeenkomsten worden gestopt door de gemeente. Er werd medegedeeld dat het klaar was en dat de deelnemende bewoners niet alle inwoners vertegenwoordigden. Dit terwijl de gemeente na circa anderhalf jaar, in tegenstelling tot de bewoners, met geen enkele echt uitgewerkte variant was gekomen tijdens het proces, vertellen Vossen en Van Heerde. “Er werd een sheet gepresenteerd met wat bullets en dat was het. De vooraf schriftelijk overeengekomen weging en beoordeling van diverse varianten wilde de gemeente niet meer uitvoeren”, licht Vossen toe.

Een groep wijkbewoners startte een petitie. De petitie stelde over het gemeentelijk plan “dat het voor àlle weggebruikers onveiliger wordt, omdat er een geasfalteerde racebaan ontstaat en de rotonde bij de Noorderbrug moet verdwijnen”. Een tweede bezwaar is dat het geplande “rode asfalt het beschermd stadsgezicht en de singel als rijksmonument aantast”. De petitie werd 3.800 keer ondertekend.

Gemeente houdt vast aan plan, bewoners ontevreden

Nadat de bewoners – via een advocaat – de gemeente wezen op het niet nakomen van de gemaakte afspraken, volgde een gesprek met wethouder Lot van Hooijdonk. Er werd door haar toegezegd nog twee gesprekken te voeren. “Daarin kwamen voor het eerst belangrijke inhoudelijke punten op de agenda. Na het eerste overleg, waarbij de bewoners voor het eerst de gemeentelijke variant te zien kregen, gaf de wethouder aan dat de gesprekken de einduitkomst niet zouden veranderen”, vertelt Vossen. “En dan voel je je op geen enkele manier serieus genomen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Ondertussen ging de gemeente door met het uitwerken van het eigen plan. In september 2022 werd een eerste ontwerp gepubliceerd waarin niet tegemoet werd gekomen aan de wensen uit de petitie. De gemeente bleef bij het plan om de Weersingel OZ  van rood asfalt te voorzien met in beide richtingen fietsstroken. De rotonde bij de Noorderbrug zou worden opgeheven.

Na publicatie van het plan was er gelegenheid om te reageren op het voorstel en werd een inloopavond georganiseerd. De gemeente zou meer dan 200 reacties ontvangen. Zo’n 90 procent van de reacties was afkomstig van wijkbewoners. Daarnaast reageerden ook enkele organisaties, waaronder een actiegroep van onder meer omwonenden, de Fietsersbond en Voetgangersvereniging Utrecht-Oost. Het merendeel van de reacties was kritisch negatief. Met name het rode asfalt en het verdwijnen van de rotonde stuitten opnieuw op verzet. Ongeveer 20 procent van de reacties was positief en steunde het voorstel, aldus de gemeente.

Dat 90 procent van de reacties van bewoners afkomstig is, geeft volgens de gemeente een onevenwichtig beeld: “Omdat de Weerdsingel Oostzijde een belangrijke route in het fietsnetwerk betreft, willen we ook de belangen meenemen van mensen die de route gebruiken in hun dagelijkse bewegingen. De verschillende belangen zijn in de reacties niet evenredig belicht.”

Externe expert

In februari van dit jaar maakte de gemeente bekend wat zij met de reacties heeft gedaan. Ze laat weten opnieuw te kijken naar de vraag of er rood asfalt of klinkers moeten komen. Ook liet de gemeente een externe expert kijken naar de plannen van de gemeente om de rotonde te vervangen door een kruising. Vossen laat weten dat volgens deze expert een rotonde iets veiliger is dan de door de gemeente gewenste verkeerssituatie zonder rotonde. Het advies van de expert was voor de gemeente echter geen reden om de rotonde te behouden, zoals veel bewoners willen.

We verschillen alleen van mening over hoe je de singel veilig kunt houden en zo kunt inrichten dat die goed past bij het monumentale karakter.”

De gemeente wil de rotonde verwijderen om duidelijk te maken dat de fietser op de singel voorrang heeft. Het verkeer uit de zijstraten wil de gemeente remmen via inritconstructies. Bovendien maakt het verwijderen van de rotonde het volgens de gemeente mogelijk meer groen langs de singel toe te voegen. Naast de inhoudelijke reactie laat de gemeente weten hoe ze aankijkt tegen de participatie (ambtelijke term voor het in gesprek gaan met inwoners en belanghebbenden, red.). Ze schrijft dat “de participatie geen schoonheidsprijs” verdient. “We hadden in het begin de kaders voor participatie duidelijker moeten aangeven. Met de verdiepingsslag zijn we, achteraf gezien, te lang met een kleine groep in gesprek geweest. (…) Vanuit stedelijk oogpunt hebben we ook de taak om de belangen van andere inwoners en gebruikers van de route en de toekomst van de stad mee te wegen. We hadden wellicht eerder de breedte op moeten zoeken.”

Vossen reageert hierop door te stellen dat het niet gaat om een kleine groep. De deelnemers aan de verdiepingsslag vertegenwoordigen immers de 4.000 ondertekenaars van de petitie, aldus Vossen. Ook zet de gemeente ten onrechte het algemeen belang steeds tegenover het bewonersbelang. Als we Vossen vragen in  hoeverre hij het algemeen belang meeneemt in zijn standpuntbepaling antwoordt hij als volgt: “Dat hebben we steeds gedaan; alle extra fietsers zijn welkom. De Weerdsingel kan ruim voorzien in verwerking van de geprognotiseerde fietsstromen. Algemeen belang en bewonersbelang staan dus zeker niet tegenover elkaar. We verschillen alleen van mening over hoe je de singel veilig kunt houden en zo kunt inrichten dat die goed past bij het monumentale karakter.”

Laatste stand van zaken

Vlak na het interview met Vossen en Van Heerde publiceert de gemeente een nieuwe update van het plan: het voorlopig ontwerp. In het voorlopig ontwerp zijn ook de reacties op het eerste ontwerp verwerkt. Volgens Vossen zijn nagenoeg geen van de wensen van de bewoners overgenomen. In deze laatste versie zal de rotonde nog altijd verdwijnen. Op de singel komt een combinatie van rood asfalt en stenen. Vossen en Van Heerde zijn na alle ervaringen het vertrouwen in de gemeente verloren en hebben een rechtszaak tegen de gemeente aangespannen.

Gemeente: “Voor ons weegt het algemeen belang zwaar”

DUIC heeft de gemeente gevraagd op welke manier zij omgaat met het belang van bewoners als zij zaken voor de stad wil realiseren. De gemeente: “Voor ons weegt het algemeen belang zwaar. Dat is vastgelegd in gemeentelijk beleid en door de gemeenteraad vastgesteld. We zoeken het liefst naar een vorm waarin een fietsroute niet in conflict komt met de belangen van de bewoners. Hierbij realiseren we ons echter ook dat de bewoners onderling niet altijd dezelfde visie of wensen hebben. Structuren die op stedelijk niveau van belang zijn, zoals busbanen, fietsroutes en trams, wegen zwaarder dan het belang van één specifieke straat.” Over het betrekken van omwonenden laat de gemeente aan DUIC weten: “Wij proberen altijd alle verschillende belangen in beeld te krijgen. Daarvoor voeren we gesprekken met omwonenden en proberen ook zo veel mogelijk in gesprek te gaan met gebruikers of toekomstige gebruikers om de belangen duidelijk te krijgen. We houden ook rekening met de impact van plannen of maatregelen op de directe woon- of leefomgeving. De rol van de gemeente is altijd om de verschillende belangen af te wegen, het algemeen belang te bewaken en een keuze te maken. Hier is geen vast afwegingskader voor, juist omdat iedere situatie verschillend is.”

 

Gekoppelde berichten

46 Reacties

Reageren
 1. JdV

  Hallo. Wij zijn de gemeente utrecht. Wij voeren betaald parkeren in in Transwijk. Met de opbrengst gaan we een singel inrichten op een manier die niemand wil. Graag gedaan nukubu.

 2. Peter

  Tja. Ook maar gelijk een foto van vrachtverkeer plaatsen….

 3. Brunel

  Eigenlijk vind het daar prima zoals het nu is. Het is al behoorlijk groen en genoeg plek voor iedereen.
  En als fietser in Utrecht kies ik toch echt voor de kortste route. Als dat niet via de Weerdsingel is, ga ik niet omrijden, omdat daar een strook rood asfalt ligt.

 4. PvC

  Beetje lang verhaal, maar goed. Persoonlijk denk ik (zelf geen omwonende overigens) dat het goed is om de singel in lijn te brengen met de aanpassingen aan de oostkant van de singels (Wittevrouwensingel, Maliesingel e.d.). Als de ervaringen daar positief zijn dan zijn er toch geen redenen om dat in de Weerdsingel NIET te doen? Het ziet er tenslotte ook niet uit zoals het nu is, dus er moet wát gebeuren. En dan is het niet logisch om ineens iet heel anders te doen dan op de aansluitende singels.

 5. Floris

  Lot van Hooijdonk doet toch wel wat zij zelf wil. De raad zal haar niet afvallen, dus ze heeft ruim baan om door te gaan met haar faalprojecten.

  Treurig, zoveel ‘participatie-bijeenkomsten’ die een wassen neus bleken.

 6. Willempie

  Welkom in Utrecht allen. De stad waar zogenaamde volksvertegenwoordigers lekker doen wat ze willen en niet luisteren naar de bewoners waar ze voor en door zijn aangesteld.

 7. Rik van Hooff

  Eindelijk weer eens een kritisch artikel over de gemeente en hoe deze ( en wat mij betreft nagenoeg alle Nederlandse gemeenten) omgaat met haar bewoners. Zou de democratie ( nog) bestaan ? Of suggereren overheden dat de democratie (nog) bestaat en functioneert ? Welke partij heeft ook al weer het referendum
  afgeschaft ? Overigens ik heb zelf voor de gemeente Utrecht gewerkt.

 8. MarcUtrecht

  Heeft de gemeente er ooit over nagedacht dat de Weerdsingel oz misschien niet zo’n drukke fietsroute is omdat ie eigenlijk nergens direct naar toe leidt. Aan de Westkant de rommelige Hopakker en aan de Oostkant kom je in de nauwe straatjes van Wittevrouwen terecht. Aansluiting op Biltstraat of Oudenoord is niet aanwezig. En omfietsen daar houden fietsers niet van! De bestrating die er nu ligt inclusief rotonde met prachtige boom voldoet prima. Geef al dat geld in hemelsnaam aan iets anders uit!

 9. Maarten Boersma

  Woon zelf aan een 30km auto te huren gast weg zo in het verlengde van de Weerdinhel. Bijna elke auto rijdt te hard. Vaak kleine ongelukjes gezien, maar ook een jonge vrouw met zwaar hersenletsel na geschept te zijn door een te hard rijdende auto. 2 weken geleden nog een auto die uit de bocht vloog en met airbags uit fietspad en 30 meter stoep doorkruiste. Gemeente kent de problemen maar doet er niets aan. Veiligheid is ondergeschikt aan snelle fietsroutes.

 10. Statler

  De beproefde tactiek van de wethouder in vol bedrijf. Stapje voor stapje alle oppositie murw maken, de betrokken burgers uitschakelen en ongewenste signalen negeren. Prognose: als dit project gerealiseerd is komt – op aandringen van de o.a. de Fietsersbond en vanzelfsprekend in het belang van de ontstane doorfietsroute, – de fietsbrug over de Weerdsluis weer in beeld. Waarna de hele kermis…eerste aanzet is al gedaan.

 11. Jan

  Van hooijdonk heeft wederom schijt aan de bewoners

 12. Rob H.

  @Maarten Boewsma: legt u nu de schuld van de te hard rijdende automobilisten bij de gemeente?

  Inspraak wil overigens niet zeggen dat je altijd gelijk krijgt. En in dit geval is het grotere gelijk de uniforme (fiets-)route. Dus ik geef de gemeente hier helemaal gelijk in.

 13. Piet

  @Maarten de weg is veilig ingericht maar het gedrag van de gebruikers moet worden aangepast. Dit lijkt niet te lukken met campagnes dus moet het maar met handhaven. Dan rijdt snel iedereen netjes de snelheid die mag en wordt het een stuk veiliger voor iedereen.

 14. Katja

  Fiets wel eens over de Weerdsingel, rotonde is prima. Geen asfalt, want dan zakt het water niet weg. Alleen opnieuw bestraten, want het rammelt nogal.

 15. Binnenstadbewoner

  De bewoners gaan te veel uit van de huidige situatie. Het gaat vooral om de toekomstige situatie met heel veel meer nieuwe bewoners in nieuwe woningen die er nu nog niet staan of in aanbouw zijn. Kortom, gewoon een goed plan.

 16. Harry

  Utrecht wil ook graag mee doen met de COP40. En dan moet je echt laten zien dat je schijt hebt aan je eigen bewoners. Overigens is Amersfoort in dit kader ook lekker bezig.

 17. W

  Er zijn zat buurtbewoners die het een prima plan vinden. Helaas krijgen de schreeuwers alle aandacht.

 18. RB

  De Weerdsingel is mijn favoriete stuk om te lopen in Utrecht, zeker als ik een slecht humeur heb. De ironie van de huizen die zowel verkiezingsposters van GL als posters met “stop Lot’s Asfaltwals” voor het raam hangen, zorgen altijd voor een glimlach op mijn gezicht.

  Het deel van Utrecht dat al eerder slachtoffer is geworden van de prestige-projectjes van onze bestuurders ( en bijbehorende poppenkast “inspraak”-avonden) waarschuwen hier al jaren voor. De prestige-projectjes hebben geen positief effect op de veiligheid, doorstroom of drukte in de gehele stad, maar ze zorgen voor zo’n leuk foto-moment voor de bestuurders (die dan weer niet verantwoordelijk zijn als het volledig faalt). En de NIMBY’s van de weerdsingel hebben altijd gedacht dat zij hier wel gevrijwaard van waren, en blijven vrolijk op de carrière-politici stemmen. Nu zitten zij met de gebakken peren en is het opeens een ondemocratische schande.

 19. Edward

  Typisch voorbeeld van beleid a la Lot van Hooijdonk: Ze luistert naar niet naar de bewoners, doet wat ze zelf wil en geeft de ambtenaren de schuld als het niet goed gaat.

 20. Klaasjan

  “De participatie verdient geen schoonheidsprijs”. Moet ik nog meer zeggen?

 21. Pee

  @Rik van Hooff
  Dit word er gedaan met een referendum.
  https://www.geenstijl.nl/5174031/goed-voor-het-vertrouwen

 22. Robbert

  In de 80 er jaren werden alle bedrijven in Nederland getraind in klantgerichtheid, deze golf is volledig aan de ambtenaren en politiek voorbij gegaan. Want de Weerdsingel kun je uitbreiden met t Goylaan, Maliebaan etc. etc.

  Nog vreemder wordt het als het zo gewenste profiel van asfalt en klinkers op de Weerdsingel bij het Ledig Erf weer wordt losgelaten. En zo snapt niemand er meer wat van en krijg je alleen maar gefrustreerde klanten, eeeuh inwoners.

  Dus gemeente Utrecht: denk eens vanuit je inwoners en maak van ambtenaren civil servants.

 23. Pee

  Lot heeft opdracht gekregen om te zorgen dat projecten doorgang kunnen vinden.
  Ze hoeft zich nergens bang voor te maken want alles word voor haar geregeld zolang zij maar zorgt dat alles gewoon door word gedrukt.
  Vandaar dat ze recordhoudster overleven moties is.

 24. BramD

  En waar moeten in het plan van de gemeente de fietsen naartoe als ze bij de Hopakker aangekomen zijn?
  Je ziet de ‘aanpassingen’ bij de Weerdsluis al aankomen.

 25. Ruben

  De bewoners mogen zeggen wat ze vinden, en dat is prima. Dit betekent niet dat zij mogen bepalen wat er gebeurt. De straat is niet van hen. Anders krijg je helemaal nooit meer wat gedaan.

 26. Hendrik

  Hulde aan de gemeente! Als veelvuldig gebruiker maar niet direct aanwonende kan ik me hier helemaal in vinden. Gewoon gelijk trekken met de rest van de Singel. Dit duurt al veel te lang door het egoïsme van de NIMBY aanwonenden!

 27. Martin

  Het is inderdaad grappig om te zien dat Groen Links een zeer grote aanhang heeft rond de Weerdsingel. De kiezers wisten dus gezien de manier waarop de rest van de singels zijn ingericht hoe het eruit komt te zien en hadden gezien hun stemgedrag daar geen bezwaar tegen. Uiteraard totdat ze hetzelfde bij henzelf voor de voordeur gaan krijgen, dan schroomt men niet om eindeloze procedures te voeren waardoor fietsers al jarenlang over zo’n beetje het slechtste stuk wegdek van de binnenstad moeten rijden. Asociaal.

 28. de Roeptoeter

  Klinkers behouden en rotonde weg is toch ook een optie?
  Waarom moet daar per se asfalt komen? Ik fiets veel over de route vanaf wittenvrouwensingel, al sla ik meestal rechtsaf de koekoekstraat in. Ik zou liever via de WS OZ rijden, nu blokkeert die rotonde.

 29. Wim

  Goed dat de schreeuwers niet altijd hun zin krijgen. De stad kent meer belanghebbenden dan een paar bewoners die geen stukje asfalt voor hun deur willen. Die herriemakers krijgen al veel te veel aandacht.

 30. Aanstoot

  Dit precies way de gemeente al jaren doet: uitkeggen wat de pkannen zijn en daarmee proberen over de bewoners heen te walsen. Ikzelf had hiermee ervaring met ons verzet tegen de sloop van een oude garage, daarvoor een mrlkfabriek in de Vogelenbuurt (Vogelpqnd genoemd), nu dat grote pand op de hoek vd Nieuwe Koekoekstraat/Van Leeuwenhoeckstraat. Doorlopend werd over ons heebgewalsd. Een ‘voorlichtingsavond’ is door ons om zeep geholpen, want daar waren alleen maar ambtebaren die nog eens gingen uiyleggen wat wij alkang wisten en waar we nu juist tegen protesteerden. Daarna wed een intermediair op ons afgestuurd, maar ook dqt had dezelfde bedoeing. Ook hem stuurden we weg met de nededeling, dat we niet hem maar zijn (PvdA-)wethouder wilden spreken. Jortom, we deden volgens mij alles volgens het ‘actiehandboek’. Maar uiteindelijk werd toch alles gewoon doorgedrukt. Nu zit ondef dat pand een dure parkeergarage maar krijgen bewoners gewoon een parkeervergunning voor oo de weg. Het geheugen bij de Dienst Parkeren is duidelijk erg kort.
  Overigebs was destijds die PvdA in Utrecht een echte regentenpartij, zoals GroenLinks nu.
  Ikzelf ben een GroenLinks stemmer, behalve in de staf Utrecht.

 31. Jochem

  Dit is de gemeente Utrecht ten voeten uit. Op de Leidsekade hebben ze op exact dezelfde wijze hun achterste afgeveegd met de direct en omliggende bewoners. Na een enquête, waarin meer dan 90% van de respondenten luid en duidelijk aangaf klinkers te willen, besloot de gemeente daar niet naar te luisteren en hen met dezelfde huichelachtige kulargumenten af te schepen.

  Participatie van dit college en deze gemeenteraad is een totale farce en betekent dat ze anderen wel wat laten zeggen, maar dat ze er goed voor zorgen dat hun oren pot- en potdicht zitten. Met als resultaat dat men alleen maar nog woedender wordt. Vraag dan niks.

  Nu ligt op de Leidsekade een halfzacht compromis van een strook klinkers in het midden en de rest asfalt. Lelijk en onveiliger dan alleen asfalt of alleen klinkers. Zo gaat het dan worden op de Weerdsingel Oostzijde. En reken maar dat ze dat allang van tevoren wisten.

 32. Erwin

  Tja
  Groen Links, de “Elite” die zelf wel bepaalt wat goed voor je is

 33. Appel

  Ook klinkers zijn prima als fietsroute. Beter als klimaatadaptatie voor de vele regen en beter voor de bomen naast de weg. De geasfalteerde fietsroute langs het Griftpark moet regelmatig worden gefreesd door de wortels die het asyomhog drukken.

 34. Oude bewoner kievitdwsrstraat 45b

  Die klinkertjes op de Weerd singel mogen van mij asvalt worden. De rotonde bij de koekoek straat is een fijne rotonde. Een kunstwerk onderhouden door buurtbewoners. Niet aankomen en accepteren dat deze rotonde er is..

 35. Koel Hoofd

  Heb dezelfde slechte ervaringen.
  Dat algemeen belang waar de wethouder mee schermt bestaat uit de belangen van de Fietsersbond die zeer nauw is verweven met GroenLinks en al sinds 1996 pro-actief bezig is met het eigen fietswensbeleid uit te rollen in Utrecht. Burgers staan daarbij al sinds 2002 compleet buiten spel want ze moeten het opnemen tegen gesubsidieerde fanatieke (autohatende) activisten met te veel vrije tijd en een sterk politiek en ambtelijk netwerk.
  @Jochem, daar weten ze op de Leidsekade ook alles van.

  Dat Duic dit een serie over nimby’s noemt is dan ook misleidend.
  De omwonenden komen namelijk ook deeze keer echt oprecht op voor verkeersveiligheid, milieu, klimaat, woongenot, beleving omgeving en historisch perspectief in het algemeen belang van zowel buurt als weggebruikers.
  Alles wat de Fietsersbond (GL) er ook leuk aan vind, maar dan wel met een obstakelvrije comfortabele rode asfaltloper waar je ongestoord zo hard mogelijk op moet kunnen fietsen om te deugen voor het klimaat…
  en daar moet voor alle anderen die verkeersveiligheid, milieu, klimaat, woongenot en de authentieke milieuvriendelijke klinkers voor wijken.

  Dat is nou ook precies wat Lot bij haar aantreden in 2014 heeft aangekondigd en sindsdien ook heeft gedaan: zoveel mogelijk rood asfalt uitrollen….
  Ze zei er alleen niet bij dat dit plan linea recta van de Fietsersbond kwam waar de fietsende ex-wethouder GL Utrecht (die van burg. Reigerstraat fietststraat eind jaren negentig) toen nog directeur van was.

 36. Johan

  @ Jochem

  En dat is nou precies het punt. De Nimby’s wilden daar geen asfalt. Gelukkig is dat er toch gekomen en ligt er nu een prima fietspad. Ik fiets er twee keer per dag overheen en prijs de dag dat die rammelklinkers zijn verdwenen.

  Waarop berust toch het misverstand dat een paar omwonenden het voor het zeggen hebben als het gaat om openbare ruimte die ten dienste van de hele stad staat?

 37. W.

  @ Appel.

  Oh, en die wortels drukken jouw klinkertjes niet omhoog?

 38. Peter

  Lange Nieuwstraat heeft fietsvriendelijke klinkers, rijdt voortreffelijk.

 39. Utrechter

  @ Koel hoofd heel herkenbaar verhaal. En dit geeft prima aan waarom Utrecht het noord koreaanse inspraak beleid van de gemeente utrecht inmiddels zat begint te worden.

 40. Jochem

  @johan, niet het punt. Het punt is dat ze niks met de participatie doen en al weten wat ze willen en dat gewoon doen. Participatie is puur voor de vorm om het af te kunnen vinken. Nogmaals: vraag het dan niet.

  Asfalt fietst inderdaad wat lekkerder. Geen last mee van die eindeloze wel 3 minuten durende afgrijselijk, afschuwelijk bobbeltjes voor de bibs.

  Fijn dat jij er wel blij mee bent.

 41. Koel Hoofd

  @Johan
  Waarop berust toch dat misverstand dat die Fietsersbond activisten vinden dat ze het recht hebben om zich de openbare ruimte toe te eigenen op kosten van de samenleving vanwege het eigen ultieme genot?

 42. Johan

  @ Koel Hoofd

  Huh. Heb ik dat ergens beweerd? Nietszeggende ketelmuziek van u. Zoals zo vaak kletst u slechts om te kletsen

 43. Ooginaller

  Even een ander geluid hier. Een jaar of acht geleden speelde iets vergelijkbaars bij de Leidse Kade. Daarop stuiterde ik dagelijks op en neer naar het station. Of het centrum. Echt een rotweg om overheen te fietsen.

  Er kwam een plan voor een fietssnelweg. Omwonenden woedend: het zou er anders uit gaan zien. Levensgevaarlijk al die fietsers. Precies dezelfde argumenten als ik nu in dit dossier hoor.

  Ondanks de protesten drukte Van Hooijdonk door. Een percentage van de 60 (?) huishoudens aan de kade zal balen. Die hebben een minder fraai uitzicht. De tienduizenden gebruikers (vanuit Oog in Al maar ook vanuit bijv Leidse Rijn) van dit comfortabele fietspad zijn blij. Want dit is echt een enorme verbetering.

  En dat is ook regeren: the needs of the many vs the needs of the few. In dit geval is er voor het eerste gekozen. Lijkt mij in beide gevallen prima.

  Oja: ik ben (zeker) geen GroenLinkser, maar de aanleg van fietssnelwegen vind ik prima beleid.

 44. Jacq

  @ Ooginaller

  Inderdaad, de bewoners Weerdsingel zijn zeer succesvol in het mobiliseren van de publieke opinie. Zo ook weer dit artikel. Maar we moeten niet vergeten dat dit een slechts klein clubje belanghebbenden is en dat de stad groter is dan dat clubje omwonenden. Het is volkomen logisch dat de gemeente het grotere belang – dat van een goede fietsinfrastructuur – prioriteit geeft boven de wens van een handvol Utrechters.

 45. WV

  @ Koel Hoofd
  Uw retoriek is adembenemend in zijn eendimensionaliteit. Elders lees ik dat u in uw auto eindeloos stilstaat op de stadsboulevards. Stap eens op de fiets zou ik zeggen. Bijzonder verfrissend voor uw geest.

 46. Statler

  @WV:
  Ik heb van enthousiaste veelfietsers begrepen dat fietsen ook het hoofd leegmaakt. Mijn ervaring als verkeersdeelnemer- voet, fiets, auto en motor- is dat dat bij een fors percentage fietsers een permanente toestand geworden is.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).